DI Analyser Analyser

Midtjyske virksomheder venter at stå stærkt efter krisen

Coronakrisen har haft store negative konsekvenser for dansk erhvervsliv, hvor mange virksomheder har haft mærkbare omsætningstab. Selvom krisen har været hård, venter en tredjedel af virksomhederne at komme styrket ud af krisen. Det er specielt de midtjyske virksomheder, som venter at stå stærkt efter corona.

Ligesom resten af verden så har de danske virksomheder igennem det seneste år skulle navigere i en helt anden verden end tidligere på grund af corona. For de fleste virksomheder har det også betydet, at de har oplevet et tilbageslag – og for nogen et kæmpe tilbageslag. Men der er lys for enden af tunnelen for mange virksomheder.

Anm.: Nettotallet er beregnet ved at fratrække andelen i procent, som har svaret "Svækket" fra andelen i procent, som har svaret "Styrket". Skalaen går således fra -100 til +100. "Omtrent det samme" tildeles værdien 0. "Ved ikke" og "Usikkerheden er for stor til at kunne vurdere det" - svar er ikke inkluderet i figuren eller i beregningerne. Figuren er baseret på svar fra 792 virksomheder.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - undersøgelsen er afsluttet den 4. marts 2021

De seneste tal fra DI’s Virksomhedspanel viser, at der samlet for hele landet er ca. en tredjedel af virksomhederne (beskæftigelsesvægtet), der venter at komme styrket gennem coronakrisen. Der er dog store forskelle landet over, hvor især virksomhederne i Region Midtjylland og Region Hovedstaden venter at komme styrket gennem krisen, hvor henholdsvis 45 pct. og 42 pct. venter det. Modsat er det blot i omegnen af 15 pct. i de resterende dele af Danmark.

Hvis man sammenholder med de virksomheder, som venter at komme svækket gennem krisen, så får man et nettotal til forventningen på den anden side af coronakrisen. Her ses det, at de danske virksomheder generelt er optimister, hvor nettotallet for hele landet er 21. Her er det igen især de midtjyske virksomheder, der er positive. Modsat er der flere sydjyske virksomheder, der venter at komme svækket gennem krisen end styrket.

Den største gruppe af virksomheder i de fleste egne af Danmark forventer hverken at komme styrket eller svækket ud af corona. På landsplan er det 46 pct. af virksomhederne. Især Fyn skiller sig ud, hvor det ca. er tre ud af fire, der hverken forventer at komme styrket eller svækket gennem krisen.

Anm.: "Ved ikke"-svar er ikke inkluderet i figuren eller i beregningerne. Figuren er baseret på svar fra 792 virksomheder.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - undersøgelsen er afsluttet den 4. marts 2021

For både virksomhederne i Midtjylland og i Hovedstaden gælder det, at virksomhederne, som venter at komme styrket gennem krisen generelt er større (har flere medarbejdere) end dem, som venter at komme svækket gennem krisen.

Modsat de andre regioner af landet, så er virksomheder i Sydjylland, der venter at komme svækket gennem krisen, generelt større end dem, som venter at komme styrket gennem coronakrisen.

Seks ud af ti har været ramt på omsætningen

Samlet set har knap seks ud af ti virksomheder i Danmark været ramt på omsætningen på grund af corona. Af de ramte virksomheder har langt de fleste ikke indhentet det tabte endnu, og godt en fjerdedel af alle virksomheder forventer tidligst at indhente det tabte i løbet af 2022.

Igen er der regionale forskelle. De midtjyske virksomheder var dem, som oftest forventede at komme styrket gennem krisen, og de er også blandt dem, som tidligt forventer, at have indhentet den tabte omsætning, da det blot er 15 pct., der ikke forventer at have indhentet det tabte i løbet af i år.

Selvom virksomhederne i Region Hovedstaden i højere grad end generelt forventede at komme styrket gennem krisen, så er det samtidig den region, som senest forventer at være gennem krisen, da hele 38 pct. først venter at være tilbage i 2022 eller senere. Mange virksomheder i hovedstadsområdet skal derfor se et godt stykke ud i fremtiden for at finde deres styrkede position.

En årsag til, at virksomhederne i Region Midtjylland hurtigere forventer at være ude af coronakrisen end virksomhederne i hovedstadsområdet kan formentlig findes i brancheforskelle. I hovedstadsområdet vurderer blandt andet bilhandlere en længere udsigt til en normal hverdag end det mere industritunge Midtjylland.

I Nordjylland er det også blot 15 pct. af virksomhederne, der forventer at have indhentet den tabte omsætning i 2022 eller senere. Men her er sagen lidt anderledes. Her har godt seks ud af ti virksomheder angivet, at de ikke har været ramt. Og de fleste af disse har samtidig angivet, at de venter at komme igennem coronakrisen uden at være styrket eller svækket.

Anm.: Virksomheder, der har angivet, at omsætningen er tilbage i 1. kvartal 2021, er lagt til kategorien "Er kommet tilbage". Hvis der er angivet, at omsætningen aldrig kommer tilbage, er svarene lagt til "Kommer tilbage i 2022 eller senere". Der er set bort fra virksomheder, der har svaret "Ved ikke".

Kilde: DI's Virksomhedspanel - undersøgelsen er afsluttet den 4. marts 2021

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Analysen bygger på svar fra 801 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 6.268 virksomheder er blevet adspurgt.
  • Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 25. februar til d. 4. marts 2021
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds. Virksomhederne i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 90.000 lønmodtagere.

Relateret