DI Analyser Analyser

Genåbning skaber stor optimisme i erhvervslivet

Dansk økonomi er på vej ind i et solidt opsving, og det skaber stor optimisme i erhvervslivet. Aktiviteten begynder at være på et niveau, hvor udfordringerne ikke længere er restriktioner og lav efterspørgsel men derimod mangel på arbejdskraft og råvarer. Samtidig har flere brancher brug for et tiltrængt opsving efter godt et år med meget lav omsætning.

Dansk økonomi har fået fart under vingerne de seneste måneder i takt med den gradvise udfasning af coronarestriktionerne. Virksomhedernes ser meget lyst på 3. kvartal 2021, og kun én gang siden DI’s Virksomhedspanels start, er der målt en tilsvarende stor optimisme. Det vidner om, at dansk erhvervsliv venter en sommer med høj aktivitet.

Anm.: Konjunkturindikatoren er et simpelt gennemsnit af indikatorerne for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatorerne er beskæftigelsesvægtede gennemsnit af virksomhedernes vurdering, som er tildelt point fra -1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. 890 virksomheder har afgivet deres forventninger til 3. kvartal 2021.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Den store optimisme om 3. kvartal er bredt funderet blandt både virksomhederne inden for fremstilling, service samt bygge og anlæg. Resultatet adskiller sig heller ikke mærkbart mellem de små og store virksomheder eller for virksomhederne orienteret mod henholdsvis eksport- og hjemmemarked.

En del af den store optimisme skal dog også ses i lyset af, at der bliver spurgt ind til virksomhedernes forventninger i forhold til samme kvartal året før, hvor coronakrisen stadig rasede1. 3. kvartal 2020 var dog et godt kvartal relativt til andre kvartaler under coronakrisen, men set i forhold til kvartalerne før coronakrisen, var aktiviteten stadig på et lavere niveau.

Erhverslivets store optimisme vidner om, at dansk økonomi er i gang med et tiltrængt økonomisk opsving, men der er flere faktorer, som kan bremse opsvinget.

Efter et år, hvor aktiviteten har været underdrejet i mange brancher som følge af restriktioner og lavere efterspørgsel, er udfordringerne nu nogle andre. Restriktioner og lav efterspørgsel er erstattet med meget få restriktioner og høj efterspørgsel, og det skaber et pres på virksomhederne i forhold til at få tilstrækkeligt med arbejdskraft og råvarer/materialer til at kunne imødekomme den højere efterspørgsel.

En undersøgelse foretaget af DI viser, at en ud af tre virksomheder har sværere ved at rekruttere medarbejdere end før coronakrisen, og kun ganske få virksomheder har lettere ved at rekruttere medarbejdere end før coronakrisen.

I spørgeundersøgelsen til DI’s Virksomhedspanel er det lidt over halvdelen, som mangler råvarer eller materialer til produktionen. Det medfører for mange virksomheder, at de er nødt til at udskyde leveringstider.

Udover de aktuelle udfordringer med mangel på arbejdskraft og råvarer/materialer, så er der flere brancher, som har et ekstra stort behov for at få del i opsvinget. Hoteller, restauranter, kulturlivet (forlystelsesparker, biografer, spillesteder m.m.) og turismen har været underdrejet i et år. Luftfarten har siden coronakrisens start haft en permanent lavere omsætning end før krisen. Cirka 75 pct. af omsætningen er udeblevet i forhold til 2019, hvilket skyldes manglende rejseaktivitet.

Oplevelsesøkonomien har fulgt udviklingen i det indenlandske restriktionsniveau. I sommeren og efteråret 2020 var der åbnet op for større dele af samfundet, og det gav mulighed for at genetablere en højere aktivitet i oplevelsesøkonomien. Den store nedlukning i marts 2020 og den lange nedlukning i starten af 2021 har dog sat store negative spor i disse branchers omsætning, hvor aktiviteten har været halveret i forhold til niveauet i 2019.

Anm.: Seneste observation er maj 2021. Der er tale om et estimat for omsætningen, da statistikgrundlaget dækker firmaerne salg fra momsregnskabet. Ikke momsregistrerede salg indgår derved ikke.

Kilde: Danmarks Statistik og DI's beregninger

Selvom flere brancher har været hårdt ramt, er udsigterne bedre end tidligere. I takt med at flere bliver vaccineret og restriktionerne udfases, vil det have en positiv effekt på omsætningen i oplevelsesøkonomien. Coronapasset på tværs af EU-lande vil også bidrage til, at luftfarten kan øge omsætningen, om end at aktiviteten ikke ventes at være tilbage på før kriseniveau inden for den nærmeste fremtid. Selvom sommeren ventes bedre for de hårdest ramte brancher, vil der være risiko for, at restriktioner sætter en dæmper på, at mange virksomheder kan køre fuldt sommerprogram. For disse virksomheder vil kompensation være nødvendig, da sommermånederne er højsæson for mange virksomheder inden for oplevelsesøkonomien.

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Analysen bygger på svar fra 905 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 6.145 virksomheder er blevet adspurgt.
  • Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 1. juni til d. 11. juni 2021.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds. Virksomhederne i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 110.000 lønmodtagere.

 


 

Fodnoter

  1. Der sammenlignes med året før for at undgå sæsoneffekter

Relateret indhold