DI Analyser Analyser

Lav aktivering af personer på kontanthjælp

Jobparate kontanthjælpsmodtagere er i gennemsnit i aktivering i 6 timer ud af en almindelig 37 timers arbejdsuge, mens de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit er i aktivering i mindre end 4 timer om ugen. For både de jobparate og de aktivitetsparate er det væsentligt mindre end blandt nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, som også er i kontanthjælpssystemet.

I oktober 2020 var aktiveringsgraden blandt de jobparate kontanthjælpsmodtagere 17 procent, hvilket svarer til godt 6 timer om ugen. Blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere var andelen blot 9 procent svarende til mindre end 4 timer om ugen i gennemsnit.

Det er markant lavere end blandt nytilkomne flygtninge og familiesammenførte på en kontanthjælpsydelse under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet (tidligere integrationsprogrammet). De var nemlig aktiveret i, hvad der svarer til 18 timer for de jobparate og 10 timer for de aktivitetsparate i gennemsnit om ugen.

Aktiveringsgraden er hentet fra jobindsats.dk og angiver det samlede antal aktiveringstimer for kontanthjælpsmodtagere inden for den valgte periode divideret med antallet af mulige aktiveringstimer for alle periodens kontanthjælpsmodtagere, hvis de var konstant aktiverede i det antal timer, de modtog kontanthjælp og hvor aktivering 37 timer ugentlig regnes som fuld tid.

Anm.: Aktiveringsgraden fra jobindsats er omreget til et gennemsnitligt antal timer ift. en 37 timers arbejdsuge. Opgørelsestidspunktet er oktober 2020, da den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen (som følge af COVID-19) i jobcentrene efterfølgende har haft indflydelse på aktiveringsomfanget.
Kilde: DI beregninger pba. data fra Jobindsats.dk

De færre timer, som kontanthjælpsmodtagere kommer i aktivering sammenlignet med de nytilkomne flygtninge under programmet, bliver også afspejlet i, at det kun er 40 pct. af de jobparate kontanthjælpsmodtagere og 35 pct. af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som kommer i aktivering hver måned.

Det er en væsentligt lavere andel end blandt nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, som også er i kontanthjælpssystemet, idet 82 procent af de jobparate og 66 procent af de aktivitetsparate var i et aktiveringstilbud i oktober 2020.

Anm.: Ved aktiveringsberørt forstås kontanthjælpsmodtagere der i den valget periode har været i aktivering i kortere eller længere tid.
Opgørelsestidspunktet er oktober 2020, da den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen (som følge af COVID-19) i jobcentrene efterfølgende har haft indflydelse på aktiveringsomfanget
Kilde: Jobindsats.dk

Baggrund

Kontanthjælpssystemet er det underste økonomiske sikkerhedsnet og målrettet borgere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Konkret består systemet af tre ydelser:

  • Kontanthjælp for borgere over 30 år og unge under 30 år med en kompetencegivende uddannelse, der opfylder optjeningskravet. Visitationskategorierne er jobparat eller aktivitetsparat.
  • Uddannelseshjælp for borgere under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse, der opfylder optjeningskravet. Visitationskategorierne er åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat.
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse for borgere, der ikke opfylder optjeningskravet, hvilket kort beskrevet består af et opholdskrav om at have boet i riget i sammenlagt mindst 9 år inden for de sidste 10 år og et beskæftigelseskrav om beskæftigelse svarende til 2 år og 6 måneders ordinær fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 10 år. Visitationskategorierne er jobparat, aktivitetsparat, åbenlyst uddannelsesparat og uddannelsesparat.

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet (tidligere integrationsprogrammet). Programmet består af danskuddannelse og aktive tilbud og det skal tilrettelægges som en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats suppleret med tilbud om danskuddannelse og efter behov evt. tilbud om vejledning og opkvalificering. Konkret gælder, at for jobparate i programmet må der maksimalt være 6 uger mellem hvert virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud og virksomhedstilbuddet skal have et omfang på gennemsnitligt mindst 15 timer om ugen. 6 ugers-kravet og 15 timers-kravet gælder ikke aktivitetsparate under programmet.  Programmet forlænges, så længe udlændingen ikke har opnået selvforsørgelse via ordinært arbejde eller ordinær uddannelse og ikke har bestået en danskprøve. Dvs. at personer, der er kommet i ordinær beskæftigelse, kan fortsætte danskuddannelsen. Det samlede program kan dog højst have en varighed på 5 år.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet, borger.dk og Udlændinge og Integrationsministeriet.

Relateret indhold