DI Analyser Analyser

Økonomisk opsving rammer hele Danmark

Dansk økonomi har taget hul på et solidt opsving, og det er bredt geografisk funderet. På landsplan venter virksomhederne, at omsætningen i 2021 vil være cirka syv procent højere end før corona. Langt størstedelen af kommunerne venter at nå et omsætningsniveau i 2021, som er en del højere end i 2019. Det er kun kommuner, hvor luftfart fylder meget, som stadig vil have lang vej til før kriseniveau.

Dansk økonomi har taget hul på et solidt opsving. Virksomhederne venter en fremgang i omsætning på cirka syv pct. i 2021 i forhold til 2019, hvor corona endnu ikke havde lagt grå skyer hen over dansk økonomi. Opsvinget ventes at komme alle dele af landet til gavn. Det gælder både de større bykommuner og resten af Danmark.

Anm.: Se faktaboks på sidste side for uddybning af beregningsmetode samt bagvedliggende undersøgelse. Definitionen af de to geografiske områder findes i bilagsfigur.

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Industri

I de større bykommuner forventer virksomhederne den mindste fremgang, hvilket skal ses i lyset af branchesammensætningen (se bilagsfigur på sidste side). Serviceerhvervene fylder mere i de store byområder end i den øvrige del af landet, det gælder ikke mindst kulturinstitutioner, restauranter og shoppingcentre. Det er især den del af økonomien, som har været hårdt ramt af nedlukninger og restriktioner, hvilket har haft direkte negativ indvirkning på omsætningen.

På kommunalt niveau er der generelt optimisme at spore, og virksomhederne i langt størstedelen af landets kommuner har en forventning om at være et godt stykke ude af corona i 2021. Tårnby Kommune og Billund Kommune er de eneste kommuner, hvor der stadig er et langt stykke tilbage til et normalt omsætningsniveau. Den altoverskyggende forklaring er i begge tilfælde, at luftfarten fylder meget mere i disse kommuner. Luftfarten er en af de brancher, der har haft de hårdeste betingelser under corona, da både turisme og erhvervsrejser har været på et absolut minimum.

Anm.: Langeland og Ærø Kommune er ikke inkluderet pga. for få svar. Øvrige små ø-kommuner er ikke med i undersøgelsen.

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Industri

Når man ser bort fra den geografiske fordeling af virksomhedernes svar, men i stedet udelukkende kigger på brancher, er det også transport, som er mest negative. Her ventes et fald på cirka 10 pct. i 2021 i forhold til 2019. Tallet dækker over modsatrettede effekter, da godstransporten har haft bedre betingelser, hvor lufttransporten trækker i en mere negativ retning grundet rejserestriktioner i både ind- og udland.

Servicevirksomhederne venter en omsætningsnedgang på cirka 10 pct. og denne del af dansk økonomi ventes derved heller ikke tilbage på normalt niveau inden årets udgang. Inden for service er det især den del som beskæftiger sig med oplevelsesøkonomien (forlystelsesparker, spillesteder, restauranter, barer, hoteller mm.), der har været hårdt ramt under coronakrisen, og det kommer således også til udtryk i virksomhedernes forventninger til omsætningen i 2021 i forhold til 2019.

Anm.: Svar fra virksomhederne i landbrug, råstofindvinding eller forsyningssektoren er inkluderet i kategorien "industri". Svar fra detailindustrien inkluderet i kategorien "Engroshandel".

Kilde: Dansk Industri

Faktaboks om undersøgelsen samt metoden bag analysen

  • Analysen er baseret på data fra en omfattende undersøgelse, som DI årligt har foretaget i forbindelse med analysen af kommunernes erhvervsvenlighed.

 

  • I årets undersøgelse er der stillet spørgsmål om virksomhederne forventning til omsætningsudviklingen i 2021 i forhold til 2019. Spørgsmålet er helt uafhængigt fra den øvrige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed, som offentliggøres senere på året.

 

  • Analysen er baseret på svar fra 5.786 virksomheder, som tilsammen har cirka 175.000 ansatte. Svarene er indsamlet i perioden fra marts til juni 2021.

 

  • Kommuner med få svar er ikke inkluderet i analysen, da det ikke vurderes, at de få svar kan dække den forventede omsætningsudvikling i hele kommunen. Det er kun Langeland og Ærø Kommune, som er udeladt. De øvrige små ø-kommuner er ikke med i undersøgelsen.

 

  • For at undgå at brancher er over- eller underrepræsenteret i undersøgelsen i forhold til den faktiske branchefordeling i kommunerne, er der korrigeret for dette med en post-stratifikationsvægt, som tager højde for den faktiske branchefordeling i kommunerne. En eventuel overrepræsentation af en branche i en kommune, vil derfor ikke have en effekt på resultatet. Den anvendte branchefordeling er fra Danmarks Statistik, og den anvendte branchegruppering findes i bilagsfigur fordelt på større bykommuner og resten af Danmark.

 

  • Den forventede omsætningsudvikling er beregnet på baggrund af virksomhedernes skønnede omsætningsudvikling angivet i svarintervaller. Her er medianen i hver svarinterval anvendt. Svarene er beskæftigelsesvægtet, og der er taget højde for eventuelle kommunale brancheforskydninger i svarene i forhold til kommunernes faktiske branchefordeling jf. ovenstående punkt. Estimatet er i løbende priser og er dækkende for ca. 70 pct. af den samlede omsætning i Danmark. Figuren på brancheniveau er ikke aggregeret op fra kommuneniveau, da der ikke er nok svar nok for alle angivne brancher i hver kommune. Den er derfor heller ikke direkte sammenlignelig med de to øvrige figurer i analysen.

 

  • Øvrige servicebrancher (servicebrancher udover Information og kommunikation og Erhvervsservice) har ikke sin egen branchevægt i hver kommune, da de ikke er dækket tilstrækkeligt i undersøgelsen på kommunalt niveau. Det samme gør sig gældende for landbrug, råstofindvinding og forsyning, som heller ikke inkluderet med separat vægt.

Anm.: Under service er inkluderet information, kommunikation og erhvervsservice. Øvrige servicebrancher er ikke inkluderet, da de ikke har en separat vægt i beregningerne i denne analyse grundet for få svar. Samme type branchefordeling er anvendt på kommunalt niveau til at beregne den forventede omsætningsudvikling. Den kommunale branchefordeling fra Danmarks Statistik bruges til at beregne en post-strafikationsvægt for at undgå, at brancheforskydninger i undersøgelsen i forhold til den faktiske branchefordeling har en effekt på det endelige resultat (den forventede omsætningsudvikling i 2021).

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Industri

Anm.: Inddeling er baseret på Erhvervsministeriet og De Økonomiske Råd. Kategorierne "Kommuner tæt på en større by" og "Kommuner længere væk fra en større by" er her slået sammen til "Resten af Danmark".

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Industri

Relateret