Analyser

Bæredygtighed – en vigtig konkurrenceparameter

Ny analyse fra DI’s Virksomhedspanel viser, at to ud af tre virksomheder oplever bæredygtighed som en vigtigt konkurrenceparameter. Næsten halvdelen af alle virksomheder oplever stigende forventninger til arbejdet med bæredygtighed fra deres vigtigste partnere. Det største pres kommer fra virksomhedskunderne.

I en rundspørge til DI’s Virksomhedspanel er der analyseret på danske virksomheders syn på bæredygtighed i erhvervslivet. Ud af 801 adspurgte virksomheder svarer 63 pct. at de er helt eller delvist enige i, at bæredygtighed i dag udgør en vigtig konkurrenceparameter for deres virksomhed. Det er et markant resultat, der cementerer vigtigheden af, at virksomhederne arbejder aktivt og strategisk med at styrke deres bæredygtighed.

Anm.: Ud af 801 besvarelser
Kilde: Dansk Industri - Virksomhedspanelet

Hvis man ser på de krav til bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd, som virksomhederne møder fra omverdenen, svarer 60 pct. af de adspurgte, at de oplever, at deres kunder og investorer har stigende krav eller forventninger til virksomhedens arbejde med bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd.

Anm.: Ud af 801 besvarelser
Kilde: Dansk Industri - Virksomhedspanelet

Særligt eksportvirksomhederne oplever øgede krav og forventninger til bæredygtighed fra kunder og investorer. Blandt de virksomheder, der har eksport til udlandet, svarer 67 pct., at de oplever øget fokus på bæredygtighed fra kunder og investorer. Dette gør sig omvendt gældende for 49 pct. af virksomheder uden eksport.

Ligeledes oplever de store virksomheder i højere grad krav og forventninger til bæredygtighed end de mindre virksomheder – hvor 49 pct. af virksomhederne med 1-50 ansatte svarer, at de oplever stigende krav og forventninger, gør dette sig gældende for 78 pct. af virksomhederne med mellem 51 og 250 ansatte og 91 pct. af virksomhederne med over 250 ansatte.

Det er i høj grad et pres, der er drevet af virksomhedernes B2B-kunder, mens presset opleves som mindre fra kunder i den offentlige sektor, investorer/ejere og forbrugere.

Anm.:Ud af 481 besvarelser
Kilde: DI's Virksomhedspanel marts 2021

Samtidig med at virksomhederne oplever stigende krav fra om verdenen, stiller knap halvdelen også selv krav om bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd til egne leverandører.

Kilde: Dansk Industri Virksomhedspanelet
Anm.: Ud af 801 besvarelser

Her er der primært tale om krav til miljø (68 pct.), men også klima (46 pct.) og sociale elementer som arbejdstagerrettigheder (59 pct.).

Anm.: Ud af de 368 virksomheder der har svaret, at de stiller krav til bæredygtighed hos deres leverandører
Kilde: Dansk Industri - Virksomhedspanelet

Igen er tendensen særligt udtalt for eksportvirksomheder - her svarer 53 pct., at de stiller krav om bæredygtighed. For virksomheder uden eksport er tallet 35 pct. Ligeledes svarer 79 pct. af de store virksomheder (+250 medarbejdere) at de stiller krav om bæredygtighed – til sammenligning er tallet 38 pct. for virksomheder med 0-50 ansatte og 56 pct. for virksomheder med mellem 51 og 250 ansatte.

Analysen bekræfter, at mange danske virksomheder allerede er godt i gang med at implementere bæredygtighed på tværs af forretnings områder – og at kravene bevæger sig ned gennem værdikæden.

I den kommende tid vil virksomhederne blive påvirket af flere for skellige reguleringsspor, der medfører øgede krav til, at virksomhederne arbejder med bæredygtighed, og at de dokumenterer arbejdet. Det drejer sig om EU’s Taksonomi, der skal give virksomheder og investorer et fælles sprog til at identificere de økonomiske aktiviteter, der anses for miljømæssigt bæredygtige. Dertil kommer et nyt EU direktiv om bæredygtighedsrapportering samt et kommende forslag om lovpligtig due diligence for menneskerettigheder og miljø.

Flere af de større danske og internationale virksomheder har desuden sat ambitiøse klimamålsætninger på eget initiativ.

I udgangspunktet rettes størstedelen af de nye krav mod store virksomheder, men da de omfatter virksomhedernes værdikæder, vil kravene hurtigt blive sendt videre til leverandører og dermed også ramme de mindre virksomheder.

Ifølge DI’s analyser er det et stort flertal af danske virksomheder, der arbejder strategisk med bæredygtighed. Det giver dem et vigtigt forspring, når europæisk erhvervsliv i den kommende tid vil blive ramt af flere krav til at arbejde med bæredygtighed. Men det gode arbejde kræver i stigende grad dokumentation, før det kan veksles til kunder og ordrer. Samtidig betyder kravene til virksomhedens værdikæde, at det bliver sværere for den enkelte virksomhed at agere, da det vil kræve leverandørernes velvilje. Vi ser altså i stigende grad ind i en fremtid, hvor miljø, klima og sociale elementer som menneske- og arbejdstagerrettigheder i stigende grad bliver en del af virksomhedens ’license to operate’. Samtidig bliver de gode intentioner og indsatser praktisk talt værdiløse set med virksomhedens forretningsmæssige briller, hvis de ikke kan dokumenteres.

Danske virksomheder har et fantastisk afsæt for at vinde på deres bæredygtighedsfokus, men det kræver en koncentreret indsats med at konkretisere bæredygtige visioner, ambitioner og strategier i den kommende tid.

Fakta om DI’s Virksom-hedspanel

  • Analysen bygger på svar fra 801 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 6.268 virksomheder er blevet adspurgt.

  • Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 25. februar til d. 4. marts 2021.

  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds. Virksomhederne i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.

  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 90.000 lønmodtagere.

Relateret indhold