DI Analyser Analyser

Den aktuelle rekrutteringssituation

Coronakrisen påvirkede arbejdsmarkedet kraftigt, men relativt kortvarigt. Mange virksomheder har været hurtige til at komme op i omdrejninger efter de to omgange af nedlukninger i samfundet. Det betyder, at vi aktuelt står i en situation, der ligner den vi så i begyndelsen af 2020, hvor beskæftigelsen var rekordhøj og ledigheden lav.

For at skabe et bedre overblik over den aktuelle medarbejdersituationen i virksomhederne og på arbejdsmarkedet har DI foretaget denne undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne. I undersøgelsen har vi fået svar fra over 500 virksomheder om deres aktuelle rekrutteringssituation.

Notatet giver et indtryk af, at der er stor travlhed på arbejdsmarkedet. Rigtig mange virksomheder har rekrutteret i de seneste måneder og en stor del af disse har oplevet, at det har været svært at tiltrække tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere.


Et travlt arbejdsmarked

90 pct. af virksomhederne har forsøgt at rekruttere inden for de seneste tre måneder. Det indikerer travlhed på arbejdsmarkedet og stor efterspørgsel efter flere medarbejdere.

Anm.: 520 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

At ni ud af ti af virksomhederne har rekrutteret inden for de seneste tre måneder vidner om et exceptionelt travlt arbejdsmarked. Tidligere[1] har vi oplevet, at omkring otte ud af ti virksomheder svarer ja til at have rekrutteret inden for de seneste 12 måneder. Vi oplever således aktuelt, at flere virksomheder har rekrutteret inden for en markant kortere periode.

De mest brugte rekrutteringskanaler er jobportaler, LinkedIn og virksomhedens egen hjemmeside. Men mere end 50 pct. bruger også de ansattes netværk til at finde nye medarbejdere.

Virksomhederne bruger i gennemsnit mere end fire forskellige rekrutteringskanaler, når de skal ansætte en ny medarbejder.

Anm.: 462 besvarelser. Spørgsmålet er kun stillet til de virksomheder, som har rekrutteret inden for de seneste 3 måneder
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Mange virksomheder rekrutterer forgæves

En ud af tre virksomheder har måttet opgive at besætte en ledig stilling på grund af mangel på kvalificerede ansøgere inden for de seneste 3 måneder.

Blandt de virksomheder, som ikke har måttet opgive at besætte en ledig stilling, har flere oplevet at måtte gå på kompromis med en kommende medarbejder. Det kan enten være at virksomheden har ansat en anden profil end de havde forventet eller at de er gået på kompromis med kvalifikationer hos en kommende medarbejder.

Anm.: 467 besvarelser. Spørgsmålet er kun stillet til de virksomheder, som har rekrutteret inden for de seneste 3 måneder
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Samlet set betyder det, at mere end halvdelen af alle virksomheder har oplevet udfordringer i forbindelse med rekruttering inden for de seneste 3 måneder. Enten ved helt at have opgivet at besætte en ledig stilling eller ved at være gået på kompromis med profil eller kvalifikationer hos en kommende medarbejder.

Det er især i Nordjylland og Midtjylland at virksomhederne oplever at måtte opgive at besætte en ledig stilling. Her svarer 38 pct. at de har rekrutteret forgæves inden for de seneste 3 måneder. I Syddanmark gælder det kun for 27 pct. af virksomhederne.

Anm.: 520 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Manglen på medarbejdere betyder, at danske virksomheder tilsammen kunne have haft 18.000 flere medarbejdere, hvis de ikke havde oplevet udfordringer med at rekruttere. Det svarer til knap 1 pct. af det private arbejdsmarked.

De 18.000 medarbejdere, som virksomhederne kunne have haft ansat, betyder, at vi i Danmark går glip af en værdiskabelse på i alt 13,5 mia. Det svarer til, at mangel på medarbejdere medfører en mindre værdiskabelse på lidt mere end 1 mia. kr. om måneden.

De 18.000 medarbejdere er fundet på baggrund af virksomhedernes svar på spørgsmålet: ”Hvor mange flere medarbejdere kunne være ansat på din virksomhed, hvis I havde kunnet rekruttere de nødvendige medarbejdere?” Ud fra fordelingen af svar på de mulige svarkategorier samt oplysninger om virksomhedernes størrelse, er svarene omregnet til en samlet mangel for deltagerne i undersøgelsen, hvilket derefter er opregnet til hele den private sektor. Tabet af værdiskabelse er beregnet ud fra den gennemsnitlige værditilvækst pr. medarbejder i de private virksomheder.

I tabellen nedenfor er de 18.000 medarbejdere delt ud på regioner. Potentialet for flere medarbejdere er især højt i region Syddanmark, hvor virksomhederne angiver, at de kunne have knap 2 pct. flere medarbejdere, hvis ikke de havde oplevet rekrutteringsudfordringer. Det svarer til 3.900 medarbejdere mere.

Anm.: 520 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Nogle brancher er hårdere ramt end andre. Blandt virksomheder inden for ’Rejsebureauer, rengøring mv.’ svarer 57 pct. at de har måttet opgive at besætte en ledig stilling på grund af mangel på kvalificerede ansøgere inden for de seneste tre måneder. Det dækker især over rengøringsvirksomheder og vikarbureauer. Ligeledes har 53 pct. af virksomheder i bygge og anlæg og 43 pct. af virksomhederne inden for videnservice måttet opgive at besætte en ledig stilling på grund af mangel på kvalificerede ansøger. Modsat gælder det kun for 29 pct. af virksomheder inden for handel, 26 pct. af virksomheder inden for transport og 28 pct. af industrivirksomhederne.

Anm.: 437 besvarelser. Alle virksomheder i de angivne brancher, som har rekrutteret inden for de seneste tre måneder
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Flest virksomheder angiver, at de har måttet opgive at besætte en stilling i forbindelse med rekruttering af personer med videregående uddannelse. Det gælder således for mere end 50 pct. af virksomhederne med rekrutteringsudfordringer. Dog oplever mange virksomheder ligeledes udfordringer i forbindelse med rekruttering af faglærte medarbejdere. Det gælder for 46 pct. af de virksomheder, som har måttet opgive at besætte en ledig stilling.

Anm.: 155 besvarelser fra virksomheder, som har oplevet at måtte opgive at besætte en ledig stilling
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Resultaterne af ovenstående spørgsmål afviger i denne undersøgelse lidt fra resultaterne i DI’s Lokale Erhvervsvenlighed 2021. Det skyldes til dels, at spørgsmålet er stillet forskelligt i de to undersøgelser. Terminologien er anderledes. I denne undersøgelse er svarmuligheden ’personer med videregående uddannelse’ og i LE er den tilsvarende svarmulighed ’højtuddannede’. Derudover er sammensætningen af respondenter forskellig. I denne undersøgelse er der forholdsvis få mindre byggevirksomheder, der har deltaget, sammenlignet med i Lokal Erhvervsvenlighed. Det er ofte i denne gruppe, at mangel på faglært arbejdskraft er høj.

Størstedelen af de virksomheder, som har oplevet udfordringer med at rekruttere løser problemerne ved, at medarbejderne arbejder flere timer end normalt. Det gælder således for to ud af tre af de virksomheder, som har oplevet rekrutteringsudfordringer.

Derudover svarer henholdsvis 23 pct. og 18 pct. af virksomheder med rekrutteringsudfordringer, at de har lagt flere opgaver ud til underleverandører og takket nej til ordrer.

Det svarer til, at 9 pct. af alle virksomheder har takket nej til ordrer på grund af mangel på medarbejdere.

Anm.: 253 besvarelser
Kilde: DI spørgerundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Udenlandske medarbejdere

62 pct. af virksomhederne i undersøgelser svarer, at de har udenlandske medarbejdere ansat.

Desuden svarer 27 pct. af virksomhederne, at de har forsøgt at rekruttere udenlandske medarbejdere inden for de seneste 12 måneder.

Anm.: 520 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Knap halvdelen af alle virksomheder forventer i mindre, nogen eller højere grad at rekruttere udenlandske medarbejdere, når coronakrisen er overstået. Hvis dette billede er retvisende, kan vi således forvente en stigning i antallet af udenlandske medarbejdere på virksomhederne.

Anm.: 520 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Knap hver anden virksomhed angiver, at de i mindre, nogen eller højere grad er afhængig af udenlandske medarbejdere for at kunne opretholde deres aktiviteter i Danmark.

Mere end hver tredje af disse virksomheder er afhængig af udenlandske medarbejdere fordi, at deres behov ikke kan dæk-kes af danske medarbejdere.

Mere end halvdelen af de virksomheder, som er afhængige af udenlandske medarbejder for at kunne opretholde deres aktivi-teter i Danmark, har forsøgt at rekruttere udenlandske medar-bejdere inden for de seneste 12 måneder.

Anm.: 520 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

64 pct. af de virksomheder, som er afhængige af udenlandske medarbejdere og har forsøgt at rekruttere udenlandske medarbejdere inden for de seneste 12 måneder, har oplevet mindst én barriere i forbindelse med rekruttering.

Den hyppigste barriere handler om rejserestriktioner og krav om test eller isolation. Det er restriktioner der hænger sammen med coronakrisen. De må derfor formodes at forsvinde i takt med, at flere er vaccineret og verden åbner op igen.

34 pct. af virksomheder, som har forsøgt at rekruttere uden-landske medarbejdere svarer, at de har oplevet lovgivningsmæssige eller administrative barrierer. Desuden angiver 30 pct. af virksomhederne at have haft problemer med lange sagsbehandlingstider.

 

Anm.: 142 besvarelser. Spørgsmålet er kun stillet til de virksomheder, som er afhængige af udenlandske medarejdere og har forsøgt at rekruttere udenlandske medarbejdere inden for de seneste 12 måneder
Kilde: DI spørgeundersøgelse om den aktuelle medarbejdersituation i virkosmheder, juni 2021

Et nærmere kig på de administrative og lovgivningsmæssige barrierer, som virksomhederne møder når de rekrutterer viser, at det i højest grad er krav til ansøgning om opholdstilladelse der volder besvær. Dog angiver mange virksomheder ligeledes, at CPR-registrering og krav om bankkonto er barrierer for rekruttering.

Anm.: 43 besvarelser. Spørgsmålet er kun stillet til de virksomheder, som har oplevet administrative/lovgivningsmæssige barrierer med rekruttering af udenlandske medarbejdere
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Virksomheder med udfordringer rekrutterer bredt

Generelt tyder det på, at de virksomheder som har oplevet at rekruttere forgæves, rekrutterer bredere end de virksomheder, som ikke har oplevet de samme udfordringer med rekruttering.

I gennemsnit benytter virksomhederne sig af lidt mere end fire forskellige rekrutteringskanaler. I figuren nedenfor kan man se, at de virksomheder, som har oplevet at måtte opgive en ledig stilling inden for de seneste tre måneder, i snit benytter sig af mere end fem forskellige rekrutteringskanaler. Modsat har virksomheder uden rekrutteringsudfordringer benyttet sig af knap fire forskellige rekrutteringskanaler i snit.

Anm.: 520 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

På samme måde fremgår det af virksomhedernes besvarelser, at virksomheder som har oplevet rekrutteringsudfordringer, i højere grad har rekrutteret efter udenlandske medarbejdere.

Således kan man se, at blandt de virksomheder, som har måttet opgive at besætte en ledig stilling, har 38 pct. forsøgt at rekruttere udenlandske medarbejdere inden for de seneste 12 måneder. For de virksomheder, som ikke har haft udfordringer med rekruttering, har blot 26 pct. forsøgt at rekruttere udenlandske medarbejdere inden for de seneste 12 måneder.

Anm.: 138 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Rekrutteringssituationen er sammenlignelig med inden coronakrisen

En ud af tre virksomheder oplever, at rekrutteringssituationen aktuelt er sværere end situationen før coronakrisen. Derudover svarer 55 pct. af virksomhederne, at de oplever, at rekrutteringssituationen er på samme niveau som inden coronakrisen.

Anm.: 520 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Virksomhederne tegner altså et billede af et arbejdsmarked med fart på. Der er kamp om de kvalificerede medarbejdere og der er ingen tegn på, at det vender endnu. I dag ligner situationen på arbejdsmarkedet således i høj grad, den vi så inden coronakrisen, hvor der var rekordhøj beskæftigelse, lav ledighed og stor efterspørgsel efter flere kvalificerede medarbejdere.

Rekrutteringssituationen er meget den samme på tværs af brancher. Hårdest ramt er dog virksomheder inden for rengøring og vikarbureau. Her svarer 52 pct. af virksomhederne, at rekrutteringssituationen er sværere end inden coronakrisen. Bygge og anlæg oplever også, i højere grad end gennemsnittet udfordringer med rekruttering. Her svarer 40 pct. at de oplever, at det er sværere at rekruttere end før krisen.

Anm.: 520 besvarelser
Kilde: DI spørgeundersøgelse om medarbejdersituationen i virkosmhederne, juni 2021

Virksomheder vest for Storebælt oplever i højere grad, at rekrutteringssituationen er sværere end før krisen. Region Syddanmark er hårdest ramt. Her svarer 41 pct. af virksomhederne, at rekrutteringssituationen er sværere end før krisen. Samtidig er der ingen virksomheder, som mener at situationen er lettere end inden krisen.

Anm.: 520 besvarelser
Kilde: DI undersøgelse om medarbejdersituationen i virksomhederne, juni 2021

Metode
Vi har spurgt virksomhederne til den aktuelle medarbejdersituation i virksomhederne. Vi sendte spørgeskemaet ud mandag d. 7. juni og svarene er kommet ind i uge 23 og 24. Undersøgelsen blev sendt til 1.526 virksomheder heraf til HR-medarbejdere på 1.226 virksomheder og administrerende direktører på 300 virksomheder.

520 virksomheder har besvaret spørgeskemaet. Det svarer til en svarprocent på 34 pct.


 

  1. DI’s undersøgelse om Lokalt Erhvervsklima 2019

Relateret indhold