Analyser

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

28 procent af de studerende på professionsbacheloruddannelserne falder fra i løbet af de første tre år. På de fire store velfærdsuddannelser er det mellem hver fjerde og hver tredje studerende, som frafalder inden for de første tre år på uddannelsen. Der er en stor og stigende mangel på folkeskolelærer, pædagoger, socialrådgiver og sygeplejersker. Derfor er det en udfordring, at det ikke lykkes atfastholde flere af de studerende samtidig med at optaget på velfærdsuddannelserne er stagneret.

Langt størstedelen af de studerende, som frafalder deres uddannelse, gør det i løbet af det første år efter studiestart. Blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne afbryder hver tiende studerende uddannelsen i løbet af de første seks måneder, mens knap hver femte (17 pct.) har afbrudt uddannelsen efter det første år. To år efter studiestart er hver fjerde af alle professionsbachelorstuderende frafaldet uddannelsen. Det er en stigning på 8 procentpoint i forhold til frafaldet efter det første år. Tre år efter studiestart er 28 pct. af de studerende frafaldet uddannelsen, hvilket er 3 procentpoint højere end frafaldet to år efter studiestart.

Anm.: Andel af studerende optaget på en professionsbacheloruddannelse i perioden 2013-2017, som har afbrudt uddannelsen inden for den angivne tid efter studiestart.
Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og DI-beregninger

Jf. Danmarks Evalueringsinstitut starter 56 pct. af de studerende, som afbryder en professionsbacheloruddannelse på en ny, videregående uddannelse inden for tre år. Af de frafaldne professionsbachelorstuderende, som påbegynder en ny, videregående uddannelse, starter 58 pct. af dem på en professionsbacheloruddannelse igen1.

Udviklingen i frafald over tid

Førsteårsfrafaldet har udviklet sig forskelligt på tværs af uddannelsestyperne. For professionsbacheloruddannelserne er andelen af studerende, som falder fra under første år på studiet steget fra 12 pct. blandt de optagne i 2000 til 17 pct. blandt de optagne i 2019. For erhvervsakademiuddannelserne er frafaldet reduceret fra 28 pct. til 22 pct. for samme periode, mens frafaldet på universiteternes bacheloruddannelser er reduceret fra 20 pct. af de studerende optaget i 2000 til 17 pct. for de studerende optaget i 2019.

Anm.: Andel af studerende optaget på den angivne videregående uddannelse i perioden 2000 2019, som har afbrudt uddannelsen under det første år efter studiestart. En erhvervsakademiuddannelse er en kort videregående uddannelse, professionsbacheloruddannelse er en mellemlang videregående uddannelse og universitetsbacheloruddannelse er en lang videregående uddannelse når efterfulgt af kandidatuddannelse.
Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og DI-beregninger

Udviklingen i frafaldet dækker over markante forskelle på tværs af
hovedområder, uddannelsesinstitutioner og endeligt de enkelte uddannelser.

Stor variation i frafald på tværs af hovedområderne

Frafaldet varierer betragteligt på tværs af professionsbacheloruddannelsernes hovedområder.

Opgørelsen for studieoptaget i perioden 2015-2019 viser, at frafaldet i løbet af første år efter studiestart er størst på det tekniske og maritime område. På de tekniske professionsbacheloruddannelser afbryder mere end hver femte studerende uddannelsen i løbet af første år, hvilket svarer til, at 8.205 studerende optaget på en teknisk professionsbacheloruddannelse mellem 2015 til 2019 er frafaldet. På det pædagogiske hovedområde er knap 6.800 frafaldet under første år på studiet, hvilket svarer til 14 pct. af de studerende.

Anm.: Andel af studerende optaget på en professionsbacheloruddannelse inden for det angivne hovedområde i perioden 2015-2019, som har afbrudt uddannelsen under det første år efter studiestart. De hvide tal angiver antal frafaldne studerende.
Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og DI-beregninger

Frafald på de fire store velfærdsuddannelser

Velfærdsuddannelserne er fortsat blandt de største uddannelser i Danmark, og i 2021 fik mere end hver femte ansøger tilbudt en studieplads på en af de fire store velfærdsuddannelser (folkeskolelærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver).

Det samlede optag på de fire store velfærdsuddannelser er stagneret de seneste år. Det er væsentligt at være opmærksom på den særlige COVID-19 situation i forbindelse med optaget i 2020, hvor der blev oprettet ekstra studiepladser på bl.a. de fire store velfærdsuddannelser. Sammenlignes der med optaget i 2019 – året før den særlige COVID-19-situation – er optaget på de fire store velfærdsuddannelser uændret (0 pct. ændring).

På pædagoguddannelsen er optaget faldet med lidt over 500 studerende fra 2016 til 2021, mens optaget på sygeplejerskeuddannelsen er steget med 531 studerende for samme periode. På lærer- og socialrådgiveruddannelsen er optaget i 2016 og 2021 på samme niveau.

Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), Uddannelses- og Forskningsministeriet

På læreruddannelsen er frafaldet højere end det gennemsnitlige frafald på tværs af alle professionsbacheloruddannelser. Blandt de studerende, som starter på læreruddannelsen, afbryder 18 pct. af dem uddannelsen i løbet af det første år, mens det tre år efter studiestart er knap hver tredje (32 pct), som har afbrudt uddannelsen. Det er 4 procentpoint højere end for alle professionsbacheloruddannelser.

Frafaldet på socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen er på niveau med det gennemsnitlige frafald på professionsbacheloruddannelserne. På socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen frafalder henholdsvis 27 og 26 pct. i løbet af de første tre år efter studiestart.

Pædagoguddannelsen er den af velfærdsuddannelserne med størst fald i optaget de seneste år, men frafaldet på pædagoguddannelsen er samtidig det laveste for de fire velfærdsuddannelser.

På første år af pædagoguddannelsen er det kun 12 pct., som frafalder, mens det i gennemsnit er 17 pct. på tværs af alle professionsbacheloruddannelserne. Efter tre år er det knap hver fjerde (24 pct.) studerende på pædagoguddannelsen, som er frafaldet, mens det tilsvarende er 28 pct. på tværs af alle professionsbacheloruddannelser.

Anm.: Andel af studerende optaget på den angivne professionsbacheloruddannelse i perioden 2013-2017, som har afbrudt uddannelsen inden for den angivne tid efter studiestart.
Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og DI-beregninger

På enkelte velfærdsuddannelser afbryder mere end hver anden studerende uddannelsen i løbet af det første år efter studiestart. På VIA University Colleges pædagoguddannelse i Thisted frafalder 54 pct. uddannelsen under første år og tilsvarende 54 pct. af de studerende med vinterstart på Københavns Professionshøjskoles sygeplejerskeuddannelse i København N.

Ud af de 20 velfærdsuddannelser med højest førsteårsfrafald er 12 af dem e-læringsuddannelser. Det betyder, at uddannelserne har færre fysiske fremmødedage og mere onlineundervisning på virtuelle digitale platforme.

Anm.: Førsteårsfrafaldet er andelen af studerende optaget i perioden 2015-2019, som har afbrudt uddannelsen inden for første år efter studiestart. Det gennemsnitlige årlige optag be skriver gennemsnitlig antal personer, der er registeret, som havde påbegyndt uddannelsen jf. Danmarks Statistiks elevregister (KOTRE) over de år med tilgang på uddannelsen mellem 2015 2019. Der er kun medtaget velfærdsuddannelser, som i gennemsnit har optaget mere end 10 studerende årligt i perioden 2015-2019.
Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og DI-beregninger.

Sådan har vi gjort

I nærværende analyse er frafald defineret ved, at en uddannelse er blevet afbrudt inden formel fuldførelse. Studieskift registreres også som frafald, da der ikke skelnes mellem, om den studerende efter afbrudt uddannelse påbegynder en ny uddannelse eller ej.

Førsteårsfrafald beskriver andelen af frafaldne studerende inden for de første 12 måneder efter uddannelsens starttidspunkt ud af den samlede tilgang på uddannelsen. Frafald efter seks måneder, to år og tre år er opgjort efter samme princip. Tilgang og frafald opgøres ud fra Danmarks Statistiks elevregister (KOTRE).

Analysens datagrundlag er baseret på Danmarks Statistiks registerdata og består udelukkende af studerende optaget på en professionsbacheloruddannelse. I opgørelsen indgår studerende op taget på alle tidspunkter af året (sommer- og vinteroptag).

De fire største velfærdsuddannelser er pædagog, sygeplejerske, folkeskolelærer og socialrådgiver. De fire professionsbacheloruddannelser har alle et primært fokus på velfærdsydelser.

En erhvervsakademiuddannelse er en kort videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse er en mellemlang videregående uddannelse, og en universitetsbacheloruddannelse er en lang videregående uddannelse, når den bliver efterfulgt af en kandidatuddannelse.


 

Noter

  1. Danmarks Evalueringsinstitut: Frafald og studieskift på de videregående uddannelser (2021)

Relateret indhold