Analyser

Massiv mangel på materialer i bygge- og anlægsbranchen har store konsekvenser

Voldsom mangel på materialer risikerer at bremse aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen, da mange virksomheder ikke kan igangsætte eller færdiggøre projekter. En ud af fem virksomheder mangler materialer, og det er i en historisk kontekst meget højt. Lignende mangel er sidst målt under højkonjunkturen i 2007..

Bygge- og anlægsbranchen har under corona været en af de brancher, som har holdt et højt aktivitetsniveau og bidraget til, at dansk økonomi ikke faldt dybere. Branchen har dog i de seneste måneder stået med massive udfordringer. Ikke grundet mangel på efterspørgsel men derimod mangel på arbejdskraft og materialer. En ud af fem bygge- og anlægsvirksomheder mangler materialer, og det er i en historisk kontekst voldsomt. Vi skal over 14 år tilbage i tid under højkonjunkturen i 2007 for at observere en tilsvarende mangel. Efter 2007 blev manglen på arbejdskraft og materialer erstattet af stor mangel på efterspørgsel som følge af finanskrisen, og i højkonjunkturen i midten og slutningen 2010’erne var mangel på arbejdskraft den store produktionsbegrænsning.

Anm.: Data er på månedsbasis, og sidste observation er juli 2021.

Kilde: Danmarks Statistik

Modsat i 2007, hvor manglen på materialer var mere bredt funderet i hele bygge- og anlægsbranchen, er det især tømrervirksomhederne, som er ramt af en massiv mangel. Næsten hver tredje tømrervirksomhed er begrænset i at producere som følge af mangel på materialer.

Kilde: Danmarks Statistik

I seneste rundspørge til DI’s Virksomhedspanel er der også spurgt til virksomhedernes mangel på materialer. I undersøgelsen er manglen opdelt på typer af materialer/råvarer. For bygge- og anlægsvirksomhederne er den største mangelvare træ efterfulgt af stål, jern og plast. En ud af tre virksomheder, der bruger træ, har også mangel på træ, hvor en ud af fire mangler jern, stål eller plast. Dette resultat stemmer fint overens med observationerne i ovenstående figur fra Danmarks Statistik, hvor især tømrervirksomhederne har mangel på materialer.1

Anm.: Mikrochips og andre elektriske komponenter er ikke medtaget grundet for få svar.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Manglen på materialer har omfattende konsekvenser for mange virksomheder. 84 pct. af de virksomheder, som mangler materialer, må udskyde leveringstider, og næsten halvdelen taber indtjening. En tredjedel af virksomhederne afsøger muligheden for at finde nye leverandører og/eller alternative materialer.

Anm.: Det er kun de virksomheder, som angiver, at de mangler råvarer eller materialer, som indgår i beregningerne.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Mangel på materialer er ikke kun begrænset til bygge- og anlægsbranchen, men også industrien er hårdt ramt. Her er det primært mikrochips og elektriske komponenter, som er en mangelvare.2 Priserne på mange materialer og råvarer har derfor været kraftigt stigende i 2021. Manglen og de højere priser skyldes både en højere efterspørgsel samt lavere udbud. Det lavere udbud skal ses i ly-set af, at fabrikker har været nedlukket under coroana samt
produktionsudfordringer som følge af blandt andet tørke, kulde og skovbrande.

Nyeste tal fra globale prisindeks viser et fald for materialer i august, om end priserne stadig ligger på et meget højt niveau for nogle materialer. Det er dog stadig for tidligt at konkludere på prisudviklingen, om den generelle materialemangel vil aftage i løbet af efteråret. Det er dog et lyspunkt, at der nu er set de første tegn på, at udviklingen kunne vende, selvom der selvsagt er stor usikkerhed om, hvornår vi er helt tilbage på normalt niveau.

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • To af figurerne bygger på svar fra DI's Virksomhedspanel, hvor der kun er gjort brug af svar fra bygge- og anlægsvirksomheder. Der er i alt 127 svar fra bygge- og anlægsvirksomheder i den seneste spørgeundersøgelse.
  • Bygge- og anlægsvirksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 8.000 lønmodtagere.
  • Spørgeundersøgelsen eer foretaget i perioden fra d. 1. juni til d. 11. juni 2021

 

Fodnoter

  1. Svarene i DI's Virksomhedspanel er ikke direkte sammenlignelige med Danmarks Statistik (DST) månedlige undersøgelse. Spørgsmålet i DST's undersøgelse lyder "Er der i øjeblikket faktorer, der begrænser virksomhedens produktion?". I DI's undersøgelse er der spurgt om, hvilke materialer, der anvendes, og om virksomheden mangler de pågældende materialer. DI's undersøgelse er ikke betinget til produktionsbegrænsninger her og nu, omvendt afspejler manglen kun de virksomheder, der bruger de pågældende materialer.
  2. Se denne DI analyse: https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2021/6/mangel-pa-materialer-giver-hver-tredje-virksomhed-langere-leveringstider/ for en gennemgang af manglen i andre brancher end bygge og anlæg.

Relateret indhold