Analyser

Store gevinster i udbredelse af digitale teknologier

Danmark er i top blandt landene i Europa, når det gælder anvendelse af digitale teknologier. Danske virksomheder halter dog lidt efter førerfeltet på nogle af de teknologier, der skaber størst værdi. Det er særligt i de små og mellemstore virksomheder, at der er et uforløst potentiale.

Digitalisering bliver en stadig vigtigere konkurrenceparameter for, at danske virksomheder kan øge deres produktivitet og klare sig i den internationale konkurrence. Det gælder alt lige fra investeringer i virksomheders it-systemer til udbredelse af højhastighedsinternet, Big data samt digitale tjenester og forretningsmodeller. Og corona-pandemien har accelereret denne udvikling, hvor store dele af erhvervslivet på tværs af lande er blevet tvunget til at investere i nye digitale løsninger og teknologier hurtigere, end de havde planlagt.

Anm.: Data for Enterprise Resource Planning og Customer Relations Management er fra 2019, som er de nyeste data. Tallene i parentes angiver Danmarks placering blandt EU 15-landene inkl. Storbritannien ift. udbredelsen af de fire digitale teknologier.

Kilde: Eurostat Digital Economy and Society database.

Danske virksomheder klarer sig generelt godt i anvendelsen af digitale teknologier. Eksempelvis havde mere end ni ud af ti virksomheder i Danmark adgang til en højhastighedsbredbåndsforbindelse i 2020, hvilket var den klart højeste andel blandt EU15-landene. Danmark er også at finde i det digitale førerfelt i Europa, når det gælder Cloud Computing og Enterprise Resource Planning (ERP). Til gengæld ligger de danske virksomheder længere nede i feltet i anvendelsen af Customer Relations Management (CRM).1 Her er det blot hver tredje virksomhed i Danmark, der benytter denne teknologi, hvilket placerer os på en beskeden ottendeplads blandt EU15-landene.

Det er glædeligt, at mange danske virksomheder anvender digitale værktøjer, da det er med til at løfte produktivitetsvæksten. Det fremgår blandt andet af en analyse fra DI2 og en ny rapport fra OECD3 som viser, at virksomheder på tværs af lande, der anvender digitale teknologier, er mere produktive end virksomheder, der i mindre grad er digitale. Af de fire typer af digitale teknologier er der især produktivitetsgevinster forbundet med at udbrede CRM, hvor vi har et efterslæb i forhold til flere af vores europæiske naboer. Således estimeres en stigning på 10 procentpoint i andelen af virksomheder, der anvender CRM i en branche, at kunne løfte den gennemsnitlige produktivitetsvækst i branchen med cirka 1,6 pct. Produktivitetsgevinsten dækker både over en direkte effekt på produktiviteten i de virksomheder, der benytter sig af CRM samt positive spillover-effekter til de øvrige virksomheder inden for samme branche.

Anm.: Figuren er baseret på virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte i private ikke-finansielle byerhverv.

Kilde: OECD Economics Department Working Papers No.1553

Også for de tre øvrige typer af digitale teknologier, der indgår i OECD’s undersøgelse, er der et ganske betydeligt produktivitetspotentiale i at øge udbredelsen af disse teknologier til endnu flere virksomheder både i Danmark og i landene omkring os.

Hvilke virksomheder anvender digitale teknologier?

Det er særligt de helt store virksomheder med flere end 250 medarbejdere, der fører an i brugen af digitale teknologier. Sidste år anvendte ni ud af ti af de største virksomheder i Danmark en eller flere af de fire digitale teknologier med undtagelse af CRM, hvor det var godt syv ud af ti. Til sammenligning var det kun mellem tre og lidt over fire ud af ti virksomheder med 10-49 medarbejdere (SMV’er), som anvendte CRM eller ERP. Højhastighedsbredbånd og Cloud Computing er mere udbredte i SMV’erne, men ligger stadig et stykke under niveauet i de større virksomheder. Den mindre udbredelse af de digitale teknologier i SMV-segmentet er ikke kun et dansk fænomen, men gælder bredt på tværs af landene i Europa.

Anm.: Data for Enterprise Resource Planning og Customer Relations Management er fra 2019, som er de nyeste data.

Kilde: Eurostat Digital Economy and Society database

Der er også store variationer mellem brancher med hensyn til de danske virksomheders brug af digital teknologier. De fire typer af digitale teknologier er generelt mere udbredte i mere videntunge brancher som f.eks. information og kommunikation, videnservice samt engroshandel, mens de fylder mindre inden for eksempelvis bygge- og anlægsbranchen og i serviceerhvervene generelt.

Anm.: Data for Enterprise Resource Planning og Customer Relations Management er fra 2019, som er de nyeste data.

Kilde: Eurostat Digital Economy and Society database

Virksomhederne oplever flere fordele ved at digitalisere

Anvendelsen af digitale løsninger og nye avancerede teknologier er generelt løftet i løbet af de seneste to år, viser en rundspørge blandt DI’s medlemmer foretaget henholdsvis før og efter coronapandemien ramte.4 Andelen af virksomheder, der arbejder med digitaliseringsprojekter, er således steget fra 59 pct. 2019 til 67 pct. i 2021.

Når der spørges ind til virksomhedernes oplevede fordele ved deres digitaliseringsprojekter er omlægninger og forenklinger af arbejdsgange topscoreren. Her svarer otte ud af ti virksomheder, at de i høj eller nogen grad har oplevet, at digitaliseringsprojekter har bidraget til at forenkle arbejdsgangene i virksomheden. Herefter følger bedre beslutningsgrundlag for at kunne lede virksomheden samt en frigørelse af ressourcer. Virksomhederne i DI’s Virksomhedspanel har derfor – i tråd med virksomhederne i mange af vores europæiske nabolande – i endnu højere grad fået øjnene op for de store produktivitetsgevinster, der er forbundet med øget digitalisering.

Anm.: Spørgsmålet er stillet til 487 virksomheder, som har gennemført digitaliseringsprojektet inden for de seneste to år.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, juni 2021.

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

 • Analysen bygger på svar fra 905 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 6.145 virksomheder er blevet adspurgt.
 • Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 1. juni til 11. juni 2021.
 • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds. Virksomhederne i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
 • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 110.000 lønmodtagere.

Lidt mere om OECD’s undersøgelse

Nærværende analyse tager afsæt i en undersøgelse udarbejdet af OECD fra 2019 (”Digitalisation and Productivity: In Search of the Holy Grail – Firm-Level Empirical Evidence from European Countries”). I analysen undersøges, hvordan andelen af virksomheder, der anvender digitale teknologier i en branche, påvirker den gennemsnitlige produktivitetsvækst i branchen målt ved vækst i totalfaktorproduktivitet – uanset om den enkelte virksomhed anvender digitale teknologier eller ej (via positive spillover-effekter).

I OECD’s undersøgelse anvendes regressionsanalyser, hvor der tages højde for forskellige virksomhedskarakteristika herunder virksomhedsstørrelse og alder, der ligeledes kan påvirke virksomheders produktivitet. Undersøgelsen omfatter virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte i 19 EU-lande samt Tyrkiet. Data for virksomhedernes anvendelse af digitale teknologier er baseret på Eurostats’ årlige spørgeundersøgelse: Digital Economy and Society. I undersøgelsen ses der på fire typer af digitale teknologier:

 • Højhastighedsbredbånd, der giver virksomhederne adgang til bredbånd med en downloadhastighed på mindst 30 mbit/s.
 • Cloud computing omfatter virksomhedernes anvendelse af it-tjenester via internettet til f.eks. datalagring eller regnekraft.
 • Enterprise Resource Plannning (ERP) omfatter integrerede softwarepakker, der kan dele og håndtere virksomhedernes administration af f.eks. økonomi, lagre, indkøb og løn.
 • Customer Relationship Management (CRM) omfatter softwareløsninger, der kan samle og analysere kundedata til brug for virksomheders interaktion med kunder.

Danmarks placering i forhold til de andre EU15-lande (inkl. Storbritannien), når det gælder udbredelsen af de fire forskellige digitale teknologier, er vist i figurerne på næste side.

Læs mere om OECD’s undersøgelse her: https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2019)2&docLanguage=En

 

Anm.: Tallene i parentes angiver Danmarks placering blandt EU15-landene (inkl. Storbritannien) i forhold til udbredelsen af de fire typer af digitale teknologier.

Kilde: Eurostat Digital Economy and Society database


 

Fodnoter

 1. De fire typer af digitale teknologier uddybes nærmere i boksen nedenfor.
 2. Se DI-analyse (2021): "Stort vækstpotentiale i øgede IT-investeringer".
 3. Se OECD Economics Department Working Paper No. 1553.
 4. Se DI-analyse (2021): "Digitalisering er kommet højere på agendaen i danske virksomheder".

Relateret indhold