Analyser

Flere virksomheder bør bruge erhvervshusene

Virksomhederne er glade for erhvervshusene. Alligevel kender knap hver tredje virksomhed slet ikke erhvervshusene og de mange gratis tilbud, som kan styrke deres forretning. Det viser DI’s kortlægning af virksomhedernes syn på erhvervshusene. DI opfordrer til, at erhvervshusene sætter turbo på synligheden i 2022.

Erhvervshusene skal tilbyde specialiseret og uvildig vejledning til
alle virksomheder i hele landet og på alle stadier i deres livscyklus.

Virksomhederne er tilfredse med erhvervshusene

Virksomhedernes tilfredshed med erhvervshusenes ydelser fordelt på landsplan
samt geografisk dækningsområde for hver af de seks erhvervshuse

Det gælder eksempelvis sparring, der kan fremme virksomhedernes investeringer i den grønne eller digitale omstilling eller akut hjælp til virksomheder i krise.

Virksomhederne udtrykker stor tilfredshed med erhvervshusene. På landsplan angiver hele 66 pct. af virksomhederne, at de enten i ”me-get høj grad” eller ”i høj grad” er tilfredse med de ydelser, som er-hvervshusene leverer.

Tilfredsheden med erhvervshusene er størst blandt virksomheder i Midtjylland.

Tilfredsheden med erhvervshusene varierer på tværs af landet
Andel af virksomheder, der har angivet, at de enten ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” er tilfreds med erhvervshusenes ydelser fordelt på 20 landsdele.

Ser man nærmere på tilfredsheden fordelt på landsdele, står det klart, at særligt midtjyske virksomheder fra Midt-Vest og Randers-Norddjurs er mest tilfredse med deres erhvervshus. Tilfredsheden er dog mere afmålt i Trekantområdet samt i Hovedstadsområdet.
Den positive tilfredshed med erhvervshusene kan ses som kulmina-tionen på flere års arbejde med forenklingen af tilbud og aktører, der blev iværksat med den politiske reform af erhvervsfremmesyste-met, der trådte i kraft i 2019. Et eksempel herpå er lanceringen af det nationale Virksomhedsprogram i september 2021.

Virksomhedsprogrammet

Regeringen lancerede i september 2021 et virksomhedsprogram, der skal hjælpe danske SMV’er videre i kølvandet på covid-19 krisen. Midlerne kommer fra EU’s genopretningsprogram – det såkaldte REACT-EU pro-gram - som skal afhjælpe konsekvenserne af covid-19 og understøtte en grøn og digital genstart af erhvervslivet. Der udmøntes i alt 600 mio. kr. de kommende år fordelt på følgende fire programspor;
SMV:Grøn Programsporet indeholder vouchers til rådgivning, kompetenceudvikling og investeringer i udstyr, maskiner samt tilskud til certificeringer, der un-derstøtter SMV’ers grønne omstilling. Der tilbydes tilskudsvouchers op til 250.000 kr. Der åbnes op for næste ansøgningsrunde den 24. januar 2022.

SMV:Digital

Programsporet SMV:Digital indeholder vouchers til køb af privat rådgiv-ning ifm. SMV’ers digitale omstilling. SMV:Digital indeholder desuden en række kompetenceudviklingsforløb samt tilskud til investering i udstyr, maskiner og digital software mv. Der ydes tilskud på op til 250.000 kr. Næ-ste ansøgningsrunde forventes at åbne primo 2022 jf. først-til-mølle prin-cippet – dog med forhøjet økonomisk ramme for bevillinger.

SMV:Vækstpilot

Programsporet giver mulighed for ansættelse af en ledig faglært eller højt-uddannet. Vækstpiloten ansættes i 6 mdr. på ordinære vilkår, hvor virk-somheden vil få dækket 50 pct. af omkostningerne (dog maks. 15.000 kr./md.). Der er løbende åbent for ansøgninger.

SMV:Eksport

SMV:Eksport forventes at blive lanceret primo 2022. SMV:Eksport er et tilbud om støtte til at styrke virksomhedernes eksport gennem aktiviteter, der klargør virksomhederne og åbner nye markeder. Det vil være via til-skud til f.eks. klargøring til og deltagelse i messer, tilskud til nødvendige certificeringer og patenter ifm. etablering på eksportmarkeder samt tilskud køb af privat eksportrådgivning ude på eksportmarkederne.

Virksomhedsprogrammet tilbyder et vigtigt økonomisk rygstød til SMV’ers omstilling i kølvandet på covid-19 krisen. Programmet er nationalt forankret i alle seks erhvervshuse, hvorfra virksomheder fra hele landet kan få hjælp og vejledning til at søge tilskud.

Virksomhedsprogrammet er også resultatet af strategiske priorite-ter i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der samlet arbejder for at styrke virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne og inter-nationalisering gennem en effektiv, sammenhængende og lokalt for-ankret erhvervsfremmeindsats.

Der har været stor interesse for Virksomhedsprogrammet blandt SMV’er i hele landet. Foreløbigt har knap 1.500 virksomheder søgt om støtte for i alt 192 mio. kr. i løbet af de første ansøgningsrunder (opgjort medio december 2021). Der forventes at blive åbnet op for nye ansøgningsrunder primo 2022.
Trods den høje tilfredshed blandt virksomhederne er der stadig et stykke vej endnu, før erhvervshusene er bredt kendt i det lokale er-hvervsliv. På landsplan har 23,9 pct. af de adspurgte virksomheder haft kontakt med deres erhvervshus.

Tallene dækker imidlertid over store regionale forskelle, hvor virk-somhedskontakten varierer mellem 16,6 pct. for så vidt angår Er-hvervshus Hovedstaden og 29,2 pct. for Erhvervshus Nordjylland.

Af tabellen fremgår det også, at knap hver tredje af alle adspurgte virksomheder slet ikke kender erhvervshusene. Der er med andre ord et stort uforløst potentiale for, at erhvervshusene øger synlighe-den over for det lokale erhvervsliv i 2022.
Sådan har vi gjort

DI har i perioden fra primo marts til juni 2021 gennemført en stor lands-dækkende spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.789 virksomheder. Heraf er andelen, der har svaret på spørgsmålet om kontakt med erhvervs-husene 7.249 virksomheder. Disse udgør således datagrundlaget for analy-sen. Virksomheder, der har svaret ”ved ikke”, er ikke medtaget i datagrund-laget for analysen.

DI’s medlemmer udgør 47 pct. af besvarelserne. De øvrige 53 pct. af besva-relserne er indsamlet blandt ikke-medlemmer inden for brancher beslæg-tet med DI’s medlemskreds, bl.a. produktion, byggeri, transport, fødeva-rer, handel, rådgivning og service. Undersøgelsen dækker over svar fra virksomheder i 95 kommuner (ekskl. Fanø, Læsø og Samsø).

Data fra virksomheder i undersøgelsen er opdelt på baggrund af deres pla-cering i de kommuner, der hører under erhvervshusenes geografiske dæk-ningsområde jf. aftale mellem KL og Erhvervsministeriet om etablering af tvær-kommunale erhvervshuse (offentliggjort den 25. oktober 2018).

Relateret indhold