Analyser

Rekordmange udlændinge i job i Danmark gavner brancher med udtalte rekrutteringsudfordringer

Udenlandske medarbejdere står aktuelt for 10,5 procent af beskæftigelsen på det danske arbejdsmarked. Andelen er stigende, og med en usædvanlig stor beskæftigelsesfremgang i 2021 bidrager de rekordmange udlændinge i job til aktivitet og vækst på tværs af adskillige brancher, hvor mange virksomheder har svært ved at skaffe den tilstrækkelige arbejdskraft.

I oktober 2021 steg antallet af beskæftigede udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark til et rekordhøjt niveau på 266.000 fuldtidspersoner. I løbet af det seneste år – siden oktober

Anm.: Ændringen i antallet af udenlandske medarbejdere er målt fra oktober til oktober
Kilde Jobindsats.dk

2020 – er antallet steget med 25.000 fuldtidspersoner, hvilket er en væsentlig fremgang sammenlignet med foregående år. Siden 2008 har stigningen aldrig været så stor.

Udviklingen skal blandt andet ses i lyset af en usædvanlig svag beskæftigelsesfremgang blandt de udenlandske medarbejdere i året forinden, såvel som en – helt generelt - exceptionelt stærk beskæftigelsesfremgang i Danmark i 2021.

Under coronakrisens første nedlukning faldt beskæftigelsen blandt både danskere samt udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark. I 2020 faldt beskæftigelsen blandt udlændinge med cirka 5 procent i løbet af to måneder fra februar til april, hvor beskæftigelsen ellers normalt er stigende. I løbet af yderligere et par måneder var udlændingenes beskæftigelse dog tilbage på niveau med februar.

Blandt andet som følge af en vis løbende udskiftning er der relativt store udsving fra måned til måned i antallet af udenlandske medarbejdere i Danmark. Set over en længere årrække er det dog tydeligt, at de udenlandske medarbejdere har fået en større og større betydning for det danske arbejdsmarked. I dag står de udenlandske medarbejdere for mere end 10 procent af beskæftigelsen på det danske arbejdsmarked. For ti år siden var det 6 procent.

Anm.: Andelen er beregnet på baggrund af fuldtidsopgørelser af beskæftigelsen. Andelen i 2021 beror på tal for perioden januar-august.
Kilde: Jobindsats.dk

Siden den første coronanedlukning i 2020 har beskæftigelsen blandt udlændinge haft samme udsving som den generelle beskæftigelse på arbejdsmarkedet - i både nedadgående og opadgående retning. Det seneste års tilgang af udenlandske medarbejdere har dog opvejet for den svage udvikling i året forinden. Omfanget af udenlandske medarbejdere på det danske arbejdsmarked er derfor fortsat stigende.

De rekordmange udenlandske medarbejdere bidrager overalt på det danske arbejdsmarked. I løbet af det seneste år har deres bidrag til beskæftigelsen i Danmark været relativt bredt fordelt på tværs af brancher. Målt på antallet af beskæftigede har bidraget været størst i industrien, de operationelle serviceområder samt den offentlige sektor med mellem 3.400 og 3.800 flere fuldtidsbeskæftigede udenlandske medarbejdere det seneste år. Hotel- og restaurationsbranchen og handel har ligeledes fået væsentligt flere udenlandske medarbejdere, mens udlændingenes bidrag til beskæftigelsesvæksten det seneste år også har været tydelig i bygge og anlægsbranchen samt inden for transport, videnservice, information og kommunikation. I alle de nævnte brancher er antallet af fultidsbeskæftigede udenlandske medarbejdere steget med mellem 8 og 16 procent i løbet af det seneste år.

Anm.: Udviklingen det seneste år er beregnet fra oktober 2020 til oktober 2021.
Kilde: Jobindsats.dk

I næsten alle af de brancher, som har haft en betydelig stigning i antallet af udenlandske medarbejdere det seneste år,  står virksomhederne med udtalte rekrutteringsudfordringer i form af en forgæves rekrutteringsrate på mindst 30 procent af rekrutteringsforsøgene i perioden marts 2021 til og med august 2021. I hotel- og restaurationsbranchen og i bygge- og anlægsbranchen er den forgæves rekrutteringsrate tilmed oppe på 52 henholdsvis 49 procent. Det viser den seneste rekrutteringssurvey fra december måned fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Anm.: Rekrutteringsforsøg i perioden marts 2021 til og med august 2021. Besat med en anden profil dækker over virksomheder, som har svaret, at personen de ansatte ikke havde alle de ønskede kvalifikationer.
Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Den seneste rekrutteringssurvey strækker sig endda kun til august 2021. Antallet af nye jobannoncer på Jobindex har nået nye højder i september og november 2021. Det indikerer, at virksomhedernes uindfriede medarbejderbehov blot er blevet endnu større siden august.

Den væsentlige beskæftigelsesfremgang blandt de rekordmange udenlandske medarbejdere i Danmark er med til at dække en del af virksomhedernes fortsat store medarbejderbehov.

Det gavner mange virksomheder med udtalte rekrutteringsudfordringer og styrker aktivitet og vækst i adskillige brancher i en svær rekrutteringssituation.

Kilde: DI's udtræk fra jobindex.dk (DI's sæsonkorrektion af tallene)

Relateret indhold