Analyser

Stigende priser har ændret hver tredje ferieplan

Danske forbrugeres efterspørgsel efter ferierejser og oplevelser er længe blevet holdt oppe af opsparede behov på bagkant af coronapandemien. Men den aktuelle inflation tvinger i stigende grad forbrugerne til også at skære ned på denne post. Hver tredje, der i år har planlagt ferie, har ændret planer som konsekvens af inflationen.

Inflationen har i 2022 nået det højeste niveau i 40 år. De stigende priser på navnlig energi og fødevarer har lagt et pres på forbrugernes rådighedsbeløb, og det kan tvinge nogle husholdninger til at skære ned på deres forbrug.

Anm.: 3 pct. af alle respondenter svarer ved ikke, og 23 pct. har ikke planlagt at tage på ferie. Disse grupper er udeladt fra figuren, hvorved figuren er baseret på 757 besvarelser. Da det er muligt at vælge flere svarmuligheder, summerer andelene ikke til 100 procent .
Kilde: Epinion for DI

En stor forbrugspost for mange husholdninger er ferier. DI har fået belyst danskernes ferieplaner med en rundspørge blandt et repræsentativt udsnit af 1.014 danskere. Rundspørgen viser, at knapt fire ud af fem har planlagt ferie i år.

Kigger vi nærmere på gruppen, der har planlagt ferie, har et stigende pres på privatøkonomien fra høje priser på varer og energi dog tvunget en større gruppe til at skære ned på feriebudgettet ved at ændre ferieplaner. Denne gruppe udgør 32 pct. af alle, der har planlagt at tage på ferie; de fleste af dem har helt opgivet at tage på ferie, mens andre har ændret en ferie til et billigere alternativ.

I sidstnævnte gruppe har nogle – svarende til 5 pct. af alle med ferieplaner – ændret en udlandsferie til en billigere ferie i Danmark, og disse planændringer vil isoleret set komme det hjemmehørende turismeerhverv til gode. En lignende adfærd kan dog ventes hos udenlandske turister, der enten flytter ferien hjem eller fravælger Danmark som et dyrt rejseland1, hvilket kan opveje den positive effekt fra de danske feriegæster.

En anden gruppe på fem procent af alle med ferieplaner har skiftet en ferie i Danmark ud med et billigere feriealternativ herhjemme, hvilket ligeledes trækker ned i det samlede ferieforbrug. Hertil kommer, at 13 pct. af alle med ferieplaner overvejer at ændre planer som konsekvens af inflationen.

Anm.: I de tre aldersgrupper har hhv. 27, 20 og 24 pct. ikke planlagt at tage på ferie. Disse, samt respondenter, der svarer ved ikke er udeladt, hvorved figuren indeholder 757 besvarelser.
Kilde: Epinion for DI

Prisstigningerne har dog ikke ramt ferieplanerne ensartet på tværs af aldersgrupper, og især blandt de yngste danskere har en stor gruppe ændret ferieplaner. Hele 44 pct. af de 18-29-årige, der i år har planlagt en ferie, har lavet om på planerne, mens andre 23 pct. overvejer det. I aldersgruppen på 56 år og derover gælder det kun 22 pct., mens andre 6 pct. overvejer. Lidt flere unge end ældre har slet ikke planlagt at tage på ferie i år. På tværs af aldersgrupper er det mest udbredte sparetiltag at undlade en udlandsferie, hvorefter de sparede ferieudgifter for en stor del må forventes at gå til at finansiere andet forbrug i Danmark2.

Anm.: Det er muligt at vælge f lere måder, hvorpå man har ændret planer. Andelene summerer
derfor ikke til totalen. 23 pct. angiver, at de ikke har planlagt ferie i år. Kilde: Epinion for DI.

Det er også blandt de yngre danskere, at man finder den største andel, der har skåret ned på deres forbrug af kultur- og oplevelsestilbud – uanset om forbruget foregår til hverdag eller som del i en ferie. Blandt de 18-29-årige har 54 pct. skåret ned på deres besøg på f.eks. museer, forlystelsesparker og koncerter. De fleste har fundet billigere alternativer, mens en mindre del helt har fravalgt at bruge penge på oplevelser. Mens prisstigningerne har reduceret kultur- og oplevelsesforbruget for mere end halvdelen af de yngre danskere, gælder det kun for godt en fjerdedel af de ældre. Også i den mellemste aldersgruppe har mange skåret ned på forbruget af kultur og oplevelser som konsekvens af prisstigningerne, så samlet set har inflationen fået 42 pct. af danskerne til at sænke forbruget på denne post.

Kilde: Epinion for DI

Selv om turisme- og oplevelseserhvervet som helhed har oplevet et godt comeback ovenpå en lang periode med restriktioner og nedlukninger, truer nye skyer således i horisonten. Opsparede behov for at tage på rejser, til koncerter eller i forlystelsesparker har indtil nu bidraget til at holde aktiviteten oppe i turisme- og oplevelseserhvervet. Også interessen for nye tilbud hos kultur- og oplevelsesvirksomheder i perioden efter genåbningen og en sommer med mange events på tværs af landet kan have bidraget til ekstra aktivitet.

Danskerne har i stedet fundet penge til at tackle de stigende priser ved blandt andet at skære ned på forbruget af brændstof, fødevarer og andre dagligvarer. Men efterhånden som de høje priser har bidt sig fast, og efteråret og vinteren byder på høje regninger til energi, er det sandsynligt, at forbrugerne vil skære ned på husholdningsbudgetterne over en bredere kam, hvor heller ikke turisme- og oplevelseserhvervet vil gå fri. Det vil ramme både danske turister og kulturforbrugere, såvel som turister fra vores nabolande, som heller ikke går fri af krisen.

Turisme- og oplevelseserhvervet ser dermed ind i en situation hvor inflationen og prisstigningerne rammer dobbelt: Virksomhederne bliver både ramt på efterspørgslen, hvor kultur og oplevelser er at betragte som et luksusgode sammenlignet med eksempelvis dagligvarer, og samtidig rammer de stigende omkostninger til energi også virksomhederne på udgiftssiden.


 

Noter

  1. Se eksempelvis DI-analysen Turismen presset: Det danske prisniveau er Nordeuropas højeste.
  2. Dette kan dog dække over, at der i udgangspunktet kan være planlagt flere ferier i udlandet end i Danmark, så andelen, der ville kunne aflyse en udlandsferie, kan være større end andelen, der ville kunne aflyse en ferie i Danmark.

Relateret indhold