Analyser

Flere virksomheder er i kontakt med erhvervshusene

Samlet set har en større andel af virksomheder kontakt til erhvervshusene i 2022 sammenlignet med 2020, men der er stadig plads til forbedring. Stigningen er størst på Sjælland, men der er generelt flere virksomheder i Jylland, der har kontakt til erhvervshusene.

Andelen af virksomheder, der har angivet, at de har haft kontakt til erhvervshusene er steget fra 23 pct. i 2020 til 25 pct. i 2022.blobid1.pngStigningen er især høj i Erhvervshus Sjælland, mens stigningen er lavest ved Erhvervshus Nordjylland, men de starter også med det højeste udgangspunkt og er stadig det erhvervshus, der har haft kontakt med den højeste andel af virksomheder i sit dækningsområde.
Der er store geografiske forskelle i ændringen i virksomhedernes kontakt til erhvervshusene. Der ses generelt en stigning i kontakten i Sydjylland og på øerne, mens billedet ser lidt mere blandet ud i Midtjylland og Nordjylland. Omkring Silkeborg-Viborg ses den højeste stigning i kontakten til erhvervshusene med 12,1 pct.-point, mens der i Sydøstjylland er sket et fald på -7,7 pct.
imageiof4d.png

Det går derfor samlet set fremad med at få spredt kendskabet til erhvervshusene. På landsplan er det dog endnu kun 25 pct. af de adspurgte virksomheder, der har haft kontakt til erhvervshusene, så der er stadig et stykke vej endnu.

Lokal udstationering i Erhvervshus Midtjylland gør forskel
Erhvervshus Midtjylland igangsatte i 2021 lokal udstationering i midtjyske kommuner, hvor alle kommunerne fik tilbud om en lokal udstationering af en virksomhedskonsulent i op til to dage ugentligt. 18 kommuner har taget imod tilbuddet. Formålet med initiativet er at øge synligheden lokalt og give bedre adgang til erhvervshusets ydelser og tilbud. Det gælder eksempelvis i Viborg Kommune, hvor en virksomhedskonsulent arbejder fra Business Viborgs kontor og har et tæt samarbejde med Business Viborgs konsulenter om at hjælpe de lokale virksomheder med f.eks. digitalisering, grøn omstilling, eksport mv. herunder mulighederne for medfinansiering til udviklingsprojekter.

Erhvervshuset har netop selv foretaget en kvalitativ undersøgelse blandt de udstationerede virksomhedskonsulenter og midtjyske kommuner. Samlet indikerer tilbagemeldingerne, at initiativet om udstationering vurderes at have en positiv effekt bl.a. på følgende områder: 1) Det har været fremmende for erhvervshusets synlighed lokalt og bidraget til nye synergier i det samlede erhvervsfremmesystem. 2) Det har øget kendskabet til erhvervshusets ydelser, og dermed bidraget til at gøre virksomheders adgang til erhvervshusets ydelser lettere. 3) Der er kommet en stærkere sammenhæng mellem den lokale og specialiserede erhvervsservice og dermed et mere sømløst erhvervsfremmesystem 4) Den lokale videndeling mellem aktørerne i erhvervsfremmesystemet er blevet styrket, og tidligere barrierer er blevet bearbejdet.

Det bekræftes af DI´s måling af kontakten til erhvervshuset, hvor der i Viborg ses en stigning i antallet af virksomheder, der har kontakt til erhvervshuset i perioden 2020-2022.

Kilde: Erhvervshus Midtjylland, 2022

Erhvervshusene tilbyder forskellige ydelser, der samlet set skal styrke forretningsudviklingen i SMV’er. Ser man nærmere på virksomhedernes vurdering af, hvor erhvervshusene leverer værdi, så træder rollen som sparringspartner og facilitator af forskellige offentlige og private tilbud i forgrunden. 54 pct. af de virksomheder, der har haft kontakt med erhvervshusene, angiver, at erhvervshusene giver et godt overblik over relevante tilbud. Derimod forbinder blot 32 pct. af virksomhederne erhvervshusene med, at erhvervshuset henviser til relevante private rådgivere.

image5j7j.png
Tallene indikerer, at der er behov for at styrke erhvervshusenes rolle som effektivt bindeled mellem virksomhedernes aktuelle behov og den faglige og tekniske ekspertise blandt private rådgivere.

På tværs af de seks erhvervshuse scorer virksomhedernes vurdering af erhvervshusenes henvisning til relevante private rådgivere lavt. Derimod vurderer virksomhederne, at erhvervshusene giver et godt overblik over relevante tilbud. Her er der heller ikke de store geografiske forskelle.imagez1r6uq.png
Sådan har vi gjort

DI har i perioden fra primo marts til juni 2022 gennemført en stor landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.915 virksomheder. Denne analyse tager afsæt i spørgsmålet Har du været i kontakt med de tværkommunale erhvervshuse, hvor du kan få vejledning om din virksomheds drift og udvikling? Virksomheder, der har svaret ”ved ikke” på spørgsmålet, er ikke medtaget i datagrundlaget for analysen. Dermed udgør 7.473 virksomheder datagrundlaget for analysen.

DI’s medlemmer udgør 49 pct. af besvarelserne. De øvrige 51 pct. af besvarelserne er indsamlet blandt ikke medlemmer inden for brancher beslægtet med DI’s medlemskreds, bl.a. produktion, byggeri, transport, fødevarer, handel, rådgivning og service. Undersøgelsen dækker over svar fra virksomheder i 96 kommuner (ekskl. Fanø og Læsø).

Data fra virksomheder i undersøgelsen er opdelt på baggrund af deres placering i de kommuner, der hører under erhvervshusenes geografiske dækningsområde jf. aftale mellem KL og Erhvervsministeriet om etablering af tværkommunale erhvervshuse (offentliggjort den 25. oktober 2018).

imageytclk.png

Emil Strand

Emil Strand

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3586
  • Mobil +45 4059 7641
  • E-mail emst@di.dk

Relateret indhold