Analyser

Investeringer i digitalisering og IT fylder stadig mere i virksomhederne

Virksomhedernes investeringer i ICT-udstyr og software er steget med rekordfart under coronakrisen og forventes at slå rekord med hele 78 mia. kr. i 2022. Knap hver tredje krone virksomhederne investerer går i dag til såkaldte intellektuelle rettigheder som forskning og udvikling samt software. I 2000 var det kun hver femte krone.

Knap hver tredje krone virksomhederne investerer går i dag til såkaldte intellektuelle rettigheder, der hovedsageligt dækker over virksomhedernes forskning og udvikling samt investeringer i software. I 2000 var det kun hver femte. Dermed er der sket et markant skifte i sammensætningen af virksomhedernes investeringer over de sidste 20 år, hvor maskiner og transportmidler fylder mindre til fordel for investeringer i forskning og udvikling samt software.

Anm.: Figuren omfatter samlede investeringer i økonomien med undtagelse af investeringer i bolig og stambesætning. Tal for investeringer i fjerde kvartal 2021 er fremskrevet med den historiske trend i de foregående tre år.

Kilde: Danmarks Statistik og DI

Investeringerne i intellektuelle rettigheder er steget betragteligt siden 2000 og ligger i dag på mere end det dobbelte af niveauet i 2000. Det er en langt højere vækst end for investeringerne i bygninger og anlæg samt maskiner og transportmidler (inkl. ICT-udstyr), som blot er steget med 24 og 38 pct. i samme periode. Den højere investeringsvækst i intellektuelle rettigheder skyldes blandt andet, at disse investeringer typisk er mindre konjunkturfølsom-me.

Anm.: Figuren omfatter samlede investeringer i økonomien med undtagelse af investeringer i bolig og stambesætning. Tal for investeringer i fjerde kvartal 2021 er fremskrevet med den historiske trend i de foregående tre år.

Kilde: Danmarks Statistik og DI.

Kilde: Danmarks Statistik og DI.

Investeringer i IT er steget kraftigt siden 2000

Hvis vi zoomer ind på virksomhedernes investeringer i ICT-udstyr og software (investeringer i IT) udgjorde disse lidt under en femtedel af de samlede investeringer i 2018.1 Andelen er faktisk kun steget en anelse siden 2000, hvilket umiddelbart kan virke overraskende. Dette skyldes dog hovedsageligt, at det i dag er muligt at få mere IT med højere kvalitet for pengene end for blot nogle få år siden (eller alternativt samme kvalitet som tidligere for færre pen-ge). Dermed vil en stigende investeringsaktivitet i IT ikke nødvendigvis slå ud i en øget andel af de investeringskroner, der anvendes til IT.

Anm.: Figuren omfatter samlede investeringer i økonomien med undtagelse af investeringer i bolig og stambesætning. Der findes kun særskilte data for investeringer i ICT-udstyr og software frem til og med 2018.

Kilde: Danmarks Statistik og DI.

Tager vi højde for de senere års kraftigt faldende priser på både ICT-udstyr og software, har der været en ganske høj realvækst i IT-investeringerne. Siden 2000 er investeringerne i ICT-udstyr mere end fordoblet, mens softwareinvesteringerne er steget med lidt over en faktor 2½. Til sammenligning er de samlede investeringer i maskiner og intellektuelle rettigheder steget med henholdsvis 38 og 117 pct. i samme periode. Dermed fylder investeringer i IT mere og er kommet endnu højere op på virksomhedernes dagsorden.

Anm.: Figuren omfatter samlede investeringer i økonomien med undtagelse af investeringer i bolig og stambesætning. Der findes kun data for investeringer i ICT-udstyr og software frem til og med 2018.

Kilde: Danmarks Statistik og DI.

Investeringer i IT har taget fart under coronakrisen

Den digitale udvikling har taget yderligere fart under de store nedlukninger af samfundet under corona, hvor mange virksomheder har øget brugen af digitale løsninger og/eller taget nye teknologier i brug. Således pegede over halvdelen af medlemmerne i DI’s Virksomhedspanel sidste efterår på et eller begge disse forhold som forklaringer på, at de vurderer at være kommet styrket ud af kri-sen.

Anm.: Dette spørgsmål er alene stillet 269 virksomheder, som forventer at komme styrket ud af coronakrisen.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, september 2021.

At det øgede fokus blandt virksomhederne på IT og digitale løsninger er kommet for at blive, bekræftes af en ny rundspørge til DI’s medlemmer, hvor der er spurgt til medlemmernes investeringsplaner i informations- og kommunikationsteknologi (inkl. software) i 2022 i forhold til sidste år.2 Her svarer en stor overvægt af virksomhederne både blandt store og små, at de forventer at øge investeringerne i 2022 frem for at reducere dem. På baggrund af virksomhedernes investeringsforventninger skønnes de samlede inve-steringer i IT at stige med cirka 6,4 mia. kr. i 2022, så de samlet udgør 78 mia. kr. Det er en fremgang på knap 9 pct. i forhold til sidste år, hvilket vil være den største årlige vækstrate, vi har set siden 2010. Og i kroner og ører er det den største fremgang i statistikkens historie.

Anm.: Virksomhedernes IT-investeringer i 2019-2021 er fremskrevet med den overordnede konjunkturudvikling for bruttoinvesteringer i ICT-udstyr og intellektuelle rettigheder. IT-investeringerne i 2022 er beregnet ud fra virksomhedernes forventede investeringer i informations- og kommunikationsteknologi inkl. software ifølge DI's Virksomhedspanel defineret på samme måde som i Danmarks Statistik.

Kilde: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel, december 2021.

Virksomhedernes øgede investeringslyst inden for digitalisering og IT gælder på tværs af brancher. Svarene fra DI’s Virksomhedspanel viser, at især inden for transport, handel og rådgivning er der en stor overvægt af virksomheder, der forventer at øge investeringerne frem for at reducere dem. Også i industrien forventer mange virksomheder at øge investeringerne i IT i det nye år. Bygge- og anlægsbranchen fremstår som den branche, hvor færrest vil skrue op for investeringerne, om end der også inden for denne branche er en overvægt af virksomheder, der forventer at øge investeringerne i IT.

Anm.: Virksomheder som har svaret "ved ikke" er udeladt i figuren.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, december 2021.

DI’s Virksomhedspanel

Siden 2009 har DI fire gange årligt taget temperaturen på danske virksomheders aktuelle økonomiske vilkår og deres forventninger til den nærmeste fremtid. Svarene kommer fra et repræsentativt udsnit af DI’s medlemmer, der dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark. Du kan læse mere om DI’s Virksomhedspanel her: https://www.danskindustri.dk/om-di/hvad-er-di/dis-medlemmer/di-virksomhedspanel/

 


 

Fodnoter

  1. Investeringer i ICT-udstyr indgår som en del af virksomhedernes investeringer i maskiner, transportmidler mv., mens investeringer i software er en del af investeringer i intellektuelle rettigheder, jf. ovenfor.
  2. Se DI-analyse (2022): "Fuld fart på virksomhedernes IT-investeringer i det nye år".

Relateret indhold