Analyser

Kompetenceudvikling for højtuddannede medarbejdere inden for it

Virksomheder, der søger kompetenceudvikling for it-professionelle, har et stigende behov for at opkvalificere deres højtuddannede medarbejdere. Men trods det store behov, er det langt fra alle, der retter blikket mod de offentlige udbud.

Arbejdsmarkedet er i konstant forandring. Digitalisering og ny teknologi bliver en større del af hverdagen, og samtidig er der udsigt til, at vi skal arbejde længere. Samlet har denne udvikling øget behovet for efter- og videreuddannelse af medarbejdere med en lang videregående uddannelse.

En af fire DI brancherapporter dykker ned i kompetencebehovet for virksomheder, der søger kompetenceudvikling af højtuddannede medarbejdere inden for it. Rapporten fremhæver et klart behov for eftervidereuddannelse, men samtidig en begrænset brug af de offentlige udbud.                 

For at udbrede kendskabet til udbuddet har DI sammen med de danske universiteter lavet en oversigt over digital efteruddannelse i det offentlige. Oversigten finder du her.                       

Brug af offentlig efter- og videreuddannelse

Virksomheder, der efterspørger kompetenceudvikling inden for it for it-professionelle, gør mere brug af offentlig videregående efter- og videreuddannelse end private virksomheder generelt.

Det er kun ca. halvdelen (52 pct.), der ikke har sendt medarbejdere på nogen af ovenstående uddannelser. Det er væsentligt færre end blandt private virksomheder generelt (65 pct).

21 pct. har sendt en eller flere medarbejdere på en masteruddannelse, mens det kun gør sig gældende for 11 pct. af virksomhederne generelt. Hhv. 30 pct. og 31 pct. har sendt en eller flere medarbejdere på en diplomuddannelse eller en akademiuddannelse mod 21 pct. blandt virksomhederne generelt.

Motivation

I ni ud af 10 (92 pct.) virksomheder, som efterspørger kompetenceudvikling inden for it for it-professionelle, er medarbejderens egen efterspørgsel
årsag til, at virksomheden har brugt offentlig videregående efter- og videreuddannelse. Det er 12 pct. mere end blandt virksomhederne generelt.

I halvdelen (51 pct.) af virksomhederne bruges offentlig videregående efter- og videreuddannelse, fordi ny viden eller nye færdigheder er påkrævede for, at medarbejderen kan blive ved med at varetage sit nuværende job. Det gør sig gældende i 43 pct. af de private virksomheder generelt.

Kendskab

Næsten hver fjerde virksomhed, som efterspørger it for it-professionelle, har undersøgt de offentlige videregående efter- og videreuddannelser grundigt
(24 pct). Der er lidt færre end blandt private virksomheder generelt (30 pct.).

Derimod har 60 pct. af de virksomheder, der efterspørger komptenceudvikling inden for it for it-professionelle, undersøgt mulighederne i de offentlige videregående efter- og videreuddannelser, men ikke særligt grundigt. Det er knap 10 pct. flere end blandt virksomhederne generelt (51 pct.). 16 pct. har slet ikke har undersøgt uddannelserne.

Offentlig eller privat

Mere end to ud af tre virksomheder, der efterspørger kompetenceudvikling inden for it for it-professionelle, er enige eller delvis enige i, at deres behov for ny viden og færdigheder er dækket af private kurser eller uddannelser (67 pct.).

Hvad angår de offentlige udbud, er mange virksomheder i tvivl om, hvorvidt de offentlige efter- og videreuddannelser dækker deres behov. Dette skal også ses i lyset af virksomhedernes kendskab til de offentlige udbud. 44 pct. af virksomhederne ved ikke, om akademiuddannelserne dækker deres behov for videreuddannelse af deres faglærte medarbejdere. 39 pct. ved ikke, om diplomuddannelserne dækker deres behov for videreuddannelse af medarbejdere med kort videregående uddannelse. 43 pct. ved ikke, om masteruddannelserne dækker deres behov for videreuddannelse af medarbejdere med mellemlang eller lang videregående uddannelse.

23 pct. af virksomhederne er enige eller delvis enige i, at deres behov for ny viden og færdigheder hverken er dækket af de offentlige uddannelser eller af private kurser eller uddannelser.

Kompetencebehov

For næsten to tredjedele (64 pct.) af de virksomheder, som efterspørger kompetenceudvikling inden for it for it-professionelle, er viden om it-sikkerhed relevant for medarbejdere med en videregående uddannelse. For hhv. 58 pct. og 57 pct. er kodning/programmering og udvikling samt vedligeholdelse af hjemmesider relevant.

Kompetencebehov de næste fem år

Mere end ni ud af 10 virksomheder, der efterspørger it for it-professionelle, er enige eller delvis enige i, at de inden for de næste fem år får brug for, at medarbejdere på alle niveauer får styrket deres generelle digitale kompetencer (93 pct.), og at de får brug for, at flere medarbejdere har digitale kompetencer på højt niveau (92 pct.).

85 pct. er enige eller delvis enige i, at de får brug for, at medarbejderne bliver bedre til at opsøge og omsætte ny viden, og 73 pct. er enige eller delvis enige i, at de får brug for medarbejdere, som kan optimere forretningen ved brug af big data.

Derudover er der en stor efterspørgsel på samarbejdskompetencer. 74 pct. er enige eller delvis enige i, at de i løbet af de næste fem år får behov for, at deres medarbejdere bliver bedre til at arbejde med personer med en anden faglighed, og 64 pct. svarer, at de er enige eller delvis enige i, at de får brug for, at deres medarbejdere behersker interkulturel kommunikation.

Datagrundlag

Som led i trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse har Teknologisk Institut og HBS ECONOMICS på vegne af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udført en analyse af sammenhængen mellem udbuddet af kompetencer i det eksisterende offentlige videregående voksen-, efter- og videreuddannelsesudbud (VVEU) og arbejdsmarkedets kompetenceefterspørgsel.

På baggrund af data fra HBS ECONOMICS har DI set nærmere på private virksomheders brug af akademi-, diplom- og masteruddannelser og tilhørende moduler. Undersøgelsen inddrager ikke offentligt udbudte enkeltfag under åben uddannelse, summer schools, kurser der udbydes som indtægtsdækket virksomhed eller andre typer af kurser og uddannelser.

Data indeholder besvarelser fra 407 virksomheder, der har ansatte med en videregående uddannelse. Derudover er udtrækket afgrænset til virksomheder, der har svaret, at efteruddannelse inden for enten


1) byggeri og anlæg
2) teknik, produktion og service
3) it for it-professionelle
4) økonomi og handel


er relevant for deres medarbejdere. En virksomhed kan have angivet, at flere områder er relevante. 108 virksomheder har svaret, at efter- og videreuddannelse inden for it for it-professionelle er relevant for dem. Data er efterfølgende vægtet i forhold til brancher og geografisk fordeling. I det offentlige uddannelsessystem udbydes videregående efter- og videreuddannelse af erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter.

Akademiuddannelser er erhvervsrettede deltidsuddannelser på erhvervsakademiniveau svarende til et års fuldtidsstudie (60 ECTS-point). Akademiuddannelserne udbydes af erhvervsakademierne og professionshøjskolerne.

Diplomuddannelser er erhvervsrettede deltidsuddannelser på professionsbachelorniveau svarende til et års fuldtidsstudie (60 ECTS-point). Diplomuddannelserne udbydes af erhvervsakademier, professionshøjskoler og nogle universiteter.

Masteruddannelser forskningsbaserede deltidsuddannelser på kandidatniveau svarende til et års fuldtidsstudier (60 ECTS-point). Masteruddannelserne
udbydes af universiteterne.

Relateret indhold