Analyser

Råvarekrisen stiger og en fjerdedel af de berørte virksomheder taber omsætning

En fjerdedel af de virksomheder, som mangler råvarer og andre input til deres aktiviteter, oplever lige nu omsætningstab. Og en tredjedel af virksomhederne risikerer at følge trop. Mikrochips er den helt store mangelvare, men manglen på landbrugsprodukter, træ og metaller er også på et højt niveau.

Høj global efterspørgsel, krig i Ukraine og coronanedlukninger i Kina har presset forsyningskæderne, og det er svært for danske virksomheder at skaffe tilstrækkelig med input til at følge med efterspørgslen. En fjerdedel af de virksomheder, som mangler råvarer og andre input, oplever lige nu, at det koster på omsætningen. Dertil er der 37 pct, som inden for den nærmeste fremtid også risikerer et fald i omsætningen. Kun de færreste virksomheder har tilstrækkelig stor lagerbeholdning til ikke at tabe omsætning i den kommende tid.

Anm.: Svarmulighederne er forkortet for illustrativ bekvemmelighed. Se boksen "Bag analysen" på sidste side for de oprindelige svarmuligheder. Figuren indeholder svar fra 243 virksomheder.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - undersøgelsen er afslutten d. 12. juni.

Manglen på råvarer og andre input skal forstås bredt, da der ikke kun er tale om råvarer, materialer eller halvfabrikata til videre forarbejdning. Det er blandt andet også tale om færdigbearbejdede varer, og derved er flere led i forsyningskæderne inkluderet. 55 pct. af virksomhederne i undersøgelsen mangler råvarer og andre input, og 25 pct. af dem oplever faldende omsætning.  Det svarer til, at 14 pct. af alle virksomheder i undersøgelsen har faldende omsætning som følge af mangel på råvarer og andre input.

Udfordringerne med at skaffe materialer, råvarer og andre inputs er eskaleret siden starten af 2021. DI’s beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik viser, at over halvdelen af virksomhederne inden for industri og byggeri manglede materialer i juni. Det er en fordobling siden juni sidste år. I et historisk perspektiv er den nuværende mangel også uhørt stor. Under højkonjunkturen i midt 00’erne var materialemanglen på højeste niveau i slutningen af 2006, hvor der var cirka 10 pct. af virksomhederne, som var berørt.

Anm.: Tidsserien er baseret på spørgsmålet "Er der i øjeblikket faktorer, der begrænser din virksomhed?" Tidsserien er på månedsbasis i perioden januar 2005 til juni 2022. Dataetiketterne er kun vist for maj. Se boksen "Bag om analysen" på sidste side for en uddybning af metoden.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

DI har siden juni 2021 løbende spurgt ind til hvilke materialer og råvarer, som virksomhederne mangler. Her har mikrochips og andre elektriske komponenter altid toppet listen. 76 pct. af de virksomheder, som anvender mikrochips i dag, mangler dem. Det var på samme høje niveau i juni 2021. Manglen er derfor ikke ny og skal ses i lyset af en meget høj global efterspørgsel fra blandt andet bilindustrien.

Landbrugsprodukter, metaller og træ er ikke i nærheden af niveauet for mikrochips, men stadig på et højt niveau. Disse typer råvarer er direkte påvirket af krigen i Ukraine, da Rusland og Ukraine er storeksporterer af landbrugsprodukter og metaller til det europæiske marked.

Anm.: Figuren indeholder svar fra 364 virksomheder.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - undersøgelsen er afsluttet den 12. juni.

Bag om analysen

Analysen er primært baseret på en undersøgelse til et udsnit af DI’s medlemskreds foretaget i perioden fra den 31. maj til 12. juni. 501 virksomheder har besvaret undersøgelsen. Virksomhederne har samlet set cirka 57.000 ansatte. Alle svar er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse.  

I første figur er de oprindelige svarmuligheder ”Vores omsætning er faldet”, ”Vores omsætning er stadig uændret, men risikerer snart at falde”, ”Vores omsætning er ikke påvirket, men manglen hindrer vores mulighed for at vækste”, ”Det har ingen betydning for vores omsætning” og ”Ved ikke”.

Figuren på side 2

Figuren på side 2 er DI’s estimater på baggrund af data fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometre for hhv. industri og byggeri. Estimatet er baseret på spørgsmålet ”Er der i øjeblikket faktorer, der begrænser virksomheden?” og svaret ” Mangel på materialer og/eller udstyr”. Der er mulighed for at angive flere svar til spørgsmålet.

Alle svar er beskæftigelsesvægtet med den enkelte virksomheds respektive beskæftigelse.

De branchespecifikke svar er efterfølgende vægtet sammen med de respektive branchers beskæftigelse i 1. kvartal 2022 for at få et samlet resultat.

Tidsserien er vist på månedsbasis, da byggevirksomhederne bliver spurgt hver måned. For industri er spørgsmålet kun stillet i første måned i hver kvartal. Her anvendes retlinjet interpolation for de måneder, hvor der ikke er svar. Det er ikke muligt for maj og juni i 2022 at anvende retlinjet interpolation, og her er observationen for april 2022 anvendt for begge måneder.

Relateret indhold