Analyser

Bomstærk medicinalindustri løfter industriens produktivitet i vejret

Siden 2010 har der været en kraftig fremgang i produktiviteten i industrien. Det skyldes i høj grad en bomstærk medicinalindustri. Medicinalindustrien er med afstand den mest produktive branche i Danmark og står bag mere end halvdelen af industriens samlede produktivitets-vækst. Det er langt mere end i de øvrige EU-lande.

Produktivitetsudviklingen i industrien drives i høj grad af en bomstærk medicinalindustri, hvis betydning for dansk økonomi er vokset betragteligt de senere år. I starten af 2010 lå industriens værditilvækst per arbejdstime (timeproduktivitet) på ca. 390 kr. når der ses bort fra medicinalindustrien.

Anm.: Underbranchen Olieraffinaderier, mv er udeladt i figuren.

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

For hele industrien var timeproduktiviteten på ca. 440 kr., svarende til en forskel på 50 kr. I 2022 er forskellen steget til ca. 160 kr., altså til over tre gange så meget. Det svarer til, at time-produktiviteten i industrien på ca. 700 kr. ville have været næsten en fjerdedel lavere uden medicinalindustrien.

At medicinalindustrien spiller en central rolle for produktiviteten i dansk økonomi skyldes dels, at den er kendetegnet ved, at den har et betydeligt højere produktivitetsniveau end den øvrige industri. Samtidig er medicinalindustriens andel af den samlede værditilvækst i industrien mere end tredoblet over de seneste tyve år og udgør i dag hele 30 procent. Værditilvæksten per arbejdstime i medicinalindustrien ligger på godt 2.000 kr. og overstiger dermed med afstand timeproduktiviteten i de øvrige underbrancher i industrien, som typisk ligger et sted mellem 500 og 700 kr. Kemisk industri skiller sig dog lidt ud med en timeproduktivitet på knap 1.000 kr.

Anm.: Underbranchen Olieraffinaderier mv. er udeladt i figuren.

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Industrien havde samlet set en produktivitetsvækst på 3,4 procent om året i gennemsnit fra 2010 til 2021, hvilket i høj grad kan tilskrives en ekstraordinær høj produktivitetsvækst i medicinalindustrien. Hvis der korrigeres for medicinalindustriens bidrag, havde den øvrige industri i gennemsnit en produktivitetsvækst på mere beskedne 2 procent om året.1 Medicinalindustriens betydning er blevet endnu tydeligere over de seneste fem år, hvor den har bidraget med mere end halvdelen af industriens samlede vækst i produktivi-teten.

Anm.: Underbranchen Olieraffinaderier mv. er udeladt af figuren.

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger.

Produktivitetsvæksten i den øvrige del af industrien er dermed mindre prangende end det ofte fremstilles i den økonomiske debat, og den har stort set været på niveau med den produktivitetsudvikling, vi har set i serviceerhvervene i de seneste ti år. Produktiviteten er samlet set vokset med knap 25 procent fra 2010 til 2021, hvilket skal ses i forhold til en produktivitetsvækst i medicinalindustrien på hele 80 procent i samme periode. Det er fra et i forvejen højt produktivitetsniveau i 2010, hvilket gør stigningen endnu mere imponerende.

Anm.: Privat service omfatter brancherne handel og transport, information og kommunikation, ejendomshandel og udlejning af ejendomme samt erhvervsservice. Underbranchen Olieraffinaderier mv. er ikke udeladt i figuren.

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Den danske medicinalindustris evne til at løfte den samlede produktivitet og velstand i Danmark er også bemærkelsesværdig set i et internationalt perspektiv. Således er bidraget fra medicinalindustrien til den samlede produktivitetsvækst i industrien væsentligt større i Danmark end i vores nabolande i EU. Dette bekræfter, at vi i Danmark har en medicinalindustri, der hører til i den absolutte verdenselite, og som kommer os alle til gode via f.eks. de skattekroner, medicinalvirksomhederne lægger i den danske statskasse, og de mange videnintensive arbejdspladser, den skaber i landet mv.

Anm.: Landene er sorteret efter den gennemsnitlige årlige vækst i timeproduktiviteten i industrien ekskl. medicinalindustri. Timeproduktivitet er defineret som bruttoværditilvæks i faste priser per arbejdstime. Estland og Irland er udeladt af figuren pga. manglende data.

Kilde: Eurostat og DI-beregninger.


 

Fodnoter

  1. Opgørelser af såvel produktion og værditilvækst i årene 2020-2021 er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt på grund af coronakrisen, og skal derfor tolkes med forsigtighed. Hvis der alene ses på perioden 2010-2019 stod medicinalindustrien dog stadig bag en betydelig del af industriens samlede produktivitetsvækst. Således havde industrien i denne periode samlet set en produktivitetsvækst på i gennemsnit 3,9 procent om året, mens den i industrien ekskl. medicinalindustrien var på 2,5 procent.

Relateret indhold