Analyser

Virksomhederne fortsætter deres it-investeringer trods usikre tider

Danske virksomheder holder foden på speederen, når det handler om at investere i it på trods af usikkerhed og udsigt til tilbagegang i økonomien. Helt konkret forventer virksomhederne i 2023 at investere godt 7½ mia. kr. mere i it end sidste år. Det er især de helt store virksomheder, som investerer, mens SMV’erne fortsat halter efter.

Coronakrisen satte for alvor skub i virksomhedernes investeringer i it og digitalisering, som voksede med i alt 14 mia. kr. i årene 2021-2022 under de store nedlukninger af samfundet. Tendensen ser ud til at fortsætte ind i 2023, hvor virksomhederne regner med at øge deres it-investeringer med yderligere cirka 7,7 mia. kr. i forhold til sidste år. Det er en fremgang på 8,8 procent, hvilket med undtagelse af sidste år er den højeste årlige vækstrate, vi har set siden 2010. Det vidner om, at det øgede fokus blandt mange virksomheder på digitale løsninger og nye teknologier er kommet for at blive.

Anm.: Virksomhedernes IT-investeringer i 2020-2022 er fremskrevet med den overordnede konjunkturudvikling for bruttoinvesteringer i ICT-udstyr mv. og intellektuelle rettigheder. IT-investeringerne i 2023 er beregnet ud fra virksomhedernes forventede investeringer i informations- og kommunikationsteknologi (inkl. software) ifølge DI's Virksomhedspanel defineret på samme måde som i Danmarks Statistiks opgørelse.

Kilde: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel, december 2022.

Resultaterne fremgår af en ny rundspørge til DI’s Virksomhedspanel, hvor der er spurgt til virksomhedernes forventninger til forskellige typer af investeringer i 2023 i forhold til sidste år. Selvom vi ser ind i et usikkert 2023, hvor mange virksomheder forventer at holde igen med at investere i bl.a. transportmidler, maskiner, forskning og udvikling, så svarer en stor overvægt af virksomhederne, at de vil øge investeringerne i informations- og kommunikationsteknologi (inkl. software) i det nye år frem for at reducere dem.1 Fremgangen i it-investeringerne – som dækker over køb af hardware og it-udstyr, computersoftware, kommunikationsudstyr, audiovisuelt udstyr, it-serviceydelser og leje mv. – betyder, at virksomhedernes samlede it-investeringer skønnes at stige til omkring 95 mia. kr. i 2023.

Det er især de helt store virksomheder med flere end 250 fuld-tidsansatte, som driver fremgangen i it-investeringerne. Af de godt 7½ mia. kr., som virksomhederne samlet set skønnes at øge deres investeringer i it med i 2023, er det kun et sted mellem 650 og 700 mio. kr., som ventes brugt i landets små og mellemstore virksomheder (SMV’er).2 Det svarer til blot 9 pro-cent af den samlede fremgang i it-investeringerne, hvilket skal ses i forhold til, at SMV’erne står for cirka 30 procent, når det gælder alle typer af investeringer. Lidt over 90 procent af virksomhederne har færre end 100 fuldtidsansatte.

Anm.: Figuren omfatter alene virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte svarende til opgørelsen af virksomhedernes it-investeringer.

Kilde: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel, december 2022.

De helt store virksomheder med flere end 250 fuldtidsansatte forventer at øge deres it-investeringer i det nye år med hele 10,4 procent. Virksomheder med færre end 50 fuldtidsansatte forventer en mere afdæmpet, men dog stadig positiv vækst i investeringerne på 2 procent. Dermed ser SMV’erne og særligt de helt små virksomheders efterslæb på it-investeringer ud til at vokse i det nye år.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, december 2022.

Virksomhedernes investeringsforventninger varierer mellem brancher, hvor der særligt inden for engroshandel og industrien er en overvægt af virksomheder, der forventer at øge it-investeringerne. Modsat ser virksomheder inden for rådgivning, transport og bygge og anlægsbranchen mindre lyst på deres digitale investeringsplaner i det nye år. Dette kan til dels skyldes en lavere investeringslyst generelt, men også at digitalisering traditionelt har stået lavere på dagsordenen blandt mange virksomheder inden for disse brancher.

Store produktivitetsgevinster i øgede it-investeringer

Det er veldokumenteret, at digitalisering er en vigtig konkurrenceparameter for både store og små virksomheder og på tværs af brancher, og at der er produktivitetsgevinster forbundet med at investere i forskellige typer af it. Det bekræftes bl.a. af en tidligere DI-analyse, som viser, at virksomheder i gennemsnit skønnes at opnå et afkast af investeringer i it på ca. 15 pct. allerede efter det første år.3

Der er især et stort vækstpotentiale i øgede investeringer i hardware og øvrigt it-udstyr inden for industrien og i de mest konkurrenceudsatte serviceerhverv, mens sammenhængen for investeringer i software er svagere, men dog stadig målbar. En forklaring på dette kan være, at det i nogle tilfælde tager længere tid at implementere ny software i virksomhedernes digitale forretningsgange, hvorfor produktivitetsgevinster kan være længere tid om at vise sig.

Anm.: Hardware og øvrigt it-udstyr inkluderer kommunikationsudstyr mv. De mest konkurrenceudsatte serviceerhverv dækker over transport, engroshandel, videnservice samt information og kommunikation. Der er kontrolleret for branche, størrelse, eksport mv.

Kilde: Danmarks Statistik og DI.

Sådan har vi gjort

Danmark Statistiks nationalregnskab indeholder tal for virksomhedernes investeringer i IT-udstyr mv. og software, der løber frem til og med 2019. Virksomhedernes samlede investeringer i it udgjorde 72,3 mia. kr. i 2019 og skønnes at udgøre 87,5 mia. kr. i 2022, hvis de fremskrives med den overordnede konjunkturudvikling for bruttoinvesteringer i ICT-udstyr, andre maskiner og inventar mv. samt intellektuelle rettigheder i perioden fra 2020 til 2022.

DI’s opgørelse af virksomhedernes forventninger til deres it-investeringer i 2023 er baseret på svar fra 707 virksomheder i DI’s Virksomhedspanel. Her spurgte vi til virksomhedernes investeringsplaner i informations- og kommunikationsteknologi (inkl. software) i 2023 i forhold til sidste år. Informations- og kommunikationsteknologi er defineret på samme måde som i Danmarks Statistiks opgørelse og omfatter bl.a. hardware og øvrigt IT-udstyr, computersoftware, kommunikationsudstyr, it-serviceydelser og leje mv.

Anm.: Virksomheder der forventer at investere i IT-udstyr i 2023, men som har svaret "ved ikke" på spørgsmålet, er ikke vist i figuren.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, december 2022.

Her svarer en klar overvægt af virksomhederne, 38 mod 17 pct., at de forventer at øge deres investeringer i it i 2023 frem for at reducere dem. Virksomhedernes investeringsforventninger vægtes ens, hvorefter de gennemsnitlige vækstrater ganges med den historiske fordeling af virksomhedernes samlede it-investeringer inddelt i fire størrelseskategorier (10-49 fuldtidsansatte, 50-99 fuldtidsansatte, 100-249 fuldtidsansatte og mere end 250 fuldtidsansatte). Der inddeles på virksomhedsstørrelse for at præcisere opgørelsen og tage højde for, at de helt store virksomheder investerer langt mere i it end de mindre virksomheder (som også beskrevet ovenfor).


På den baggrund skønnes virksomhederne samlet set at investere ca. 7,7 mia. kr. mere i it i 2023 sammenlignet med sidste år, hvilket svarer til en fremgang på 8,8 procent. Det er tredje år i træk, at DI udarbejder et skøn for de samlede it-investeringer, hvor DI’s skøn i både 2021 og 2022 har vist sig at flugte relativt godt med den fremskrevne investeringsudvikling. DI’s skøn for de samlede it-investeringer vurderes derfor for at være en god strømpil for, hvordan virksomhedernes investeringer i it vil udvikle sig i det nye år.

Kilde: Danmarks Statistik

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Analysen er baseret på DI’s Virksomhedspanel, hvor 707 virksomheder har deltaget. Rundspørgen er foretaget i perioden fra den 6. december til den 15. december 2022.

  • Virksomhedspanelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds, der dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.

  • Virksomhederne i DI’s Virksomhedspanel repræsenterer tilsammen ca. 81.000 lønmodtagere i Danmark.

 

Fodnoter

  1. Se DI-analyse (2023): Et usikkert 2023 bremser virksomhedernes investeringer.
  2. Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) omfatter virksomheder med færre end 100 fuldtidsansatte.
  3. Se DI-analyse (2021): Stort vækstpotentiale i øgede IT-investeringer.

Relateret indhold