Analyser

Kun marginalt flere kvinder starter virksomhed

Kvinder har længe været underrepræsenteret, når det kommer til at springe ud som iværksætter. Virksomheder med både mænd og kvinder i stifterteamet klarer sig imidlertid ofte bedre end nye øvrige virksomheder, hvis man ser på, hvor mange af de nystartede virksomheder der overlever, og hvor mange jobs de skaber.

Det er stadig kun omkring hver tredje virksomhed, som har en eller flere kvinder i stifterteamet. Andelen af virksomheder med blandede stifterteams er blot steget med cirka tre procentpoint i årene 2014-2020. Omvendt er knap 67 pct. af alle nystartede virksomheder grundlagt af et stifterteam udelukkende bestående af mænd.

Anm.: Blandet stifterteam omfatter virksomheder, hvor der indgår både kvinder og mænd i stifterteamet. Pga. afrunding summer tallene i de enkelte søjler ikke nødvendigvis til 100.
Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger.

Virksomheder med udelukkende et mandligt stifterteam har en overlevelsesrate på 47 procent1. Til sammenligning er 42 pct. af de kvindelige stifterteams stadig aktive efter fem år. Ser vi på de blandede teams, er det dog lidt over halvdelen (53 pct.) af alle nystartede virksomheder, der stadig eksisterer fem år senere. DI har også undersøgt overlevelsesraten for mandlige, kvindelige og blandede stifterteams på tværs af brancher, og her kan der ligeledes konstateres en højere overlevelsesrate for blandede stifterteams.

Virksomheder med blandede stifterteams skaber endvidere lidt over 3 gennemsnitlige antal årsværk, hvilket også er højere end niveauet for stifterteams bestående udelukkende af mænd eller udelukkende af kvinder2.

Anm.: Overlevelsesraten angiver, hvor stor en andel af de nye virksomheder, som blev stiftet i 2014-15, der stadig var aktive fem år efter. Jobskabelsen viser, hvor mange årsværk de overlevende virksomheder i gennemsnit stod for, fem år efter etablering.
Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger.

På trods af at virksomheder med både mænd og kvinder i stifterteamet generelt klarer sig bedre3, er mere innovative4, har en højere overlevelsesrate på tværs af brancher, og skaber flere jobs end andre nye virksomheder, så var det dog kun 10,8 pct. af den rejste investeringskapital, der i første halvår af 2022 gik til virksomheder med et blandet stifterteam. Dermed er der ikke sket nogen ændring i fordelingen af investeringskapital siden 2017.

Anm.: 2022 dækker kun over første halvår (H1). 1. halvår 2021 modtog stiftende teams med blandede køn i Norge og Danmark en markant større procentdel af finansieringen, primært på grund af to outliers, som er fjernet fra dette datasæt.
Kilde: Unconcentional Ventures (2022) og DI-beregninger.

Sådan har vi gjort

Analysen er udarbejdet på baggrund af Danmarks Statistiks iværksætterdatabase, som indeholder alle nyregistrerede virksomheder i den private sektor. Det vil sige, at en iværksættervirksomhed i et givet år er en reel ny virksomhed og ikke en virksomhed, der for eksempel er blevet aktiv efter at have været inaktiv i de foregående år eller blot har fået ny ejer. Derudover er iværksætterdatabasen begrænset til kun at indeholde reelt nye virksomheder, der for første gang får en aktivitet eller en indtjening svarende til et halvt årsværk. Dermed er hobbylignende virksomheder med en lille eller ingen aktivitet udeladt i analysen. Iværksættervirksomheder omtales i analysen som nye virksomheder.

Fra 2014 er der oplysninger om, hvorvidt der er mere end én stifter i en virksomhed. Disse oplysninger kobles med andre virksomhedsoplysninger for at undersøge, om der er en sammenhæng mellem kønsfordelingen i stifterteamet i en virksomhed og virksomhedens evne til at overleve og skabe job i årene efter etablering. Der tages udgangspunkt i nystartede virksomheder og deres stiftere i perioden 2014-2015 (ca. 33.000 virksomheder), der følges over en femårig periode for at se, om de stadig eksisterer i årene 2019-2020.

Iværksætterdataene kobles med befolkningsregisteret som indeholder oplysninger om iværksætterens køn. Herudover benyttes firmastatistikken til identificere, hvilken branche virksomheden opererer i og til at måle antallet af årsværk i virksomheden i de enkelte år.

Til at måle en virksomheds overlevelsesrate anvendes Danmarks Statistiks erhvervsdemografi. Erhvervsdemografien gør det muligt at måle virksomheder, der reelt dør, fordi de enten lukker, går konkurs eller bliver inaktive. Således bliver virksomheder, der skifter CVR-nr., fordi virksomheden skifter ejer i forbindelse med en overtagelse eller et opkøb, ikke registeret som reelt døde i analysen.


 

Noter

  1. ^Dette flugter med resultaterne i en analyse fra Fonden for Entreprenørskab (2021). Der ses dog alene på hovedstiftere af nyetablerede virksomheder, mens vi i vores analyse betragter samtlige personer i virksomhedernes stiftelsesteam.
  2. ^Overlevelsesraten for virksomheder med blandede stiftelsesteams er også højere, når der sammenlignes med virksomheder, der har et rent kvindeligt eller mandligt stiftelsesteam bestående af flere personer. Den gennemsnitlige jobskabelse er dog lidt højere i virksomheder med flere mandlige stiftere end i virksomhederne med blandede stiftelsesteams.
  3. ^The Impact of Gender Diversity on the Performance of Business Teams: Evidence from a Field Experiment (harvard.edu)
  4. ^The Mix That Matters: Innovation Through Diversity (bcg.com)

Relateret indhold