Analyser

Klimaneutralitet kræver betydelige investeringer

Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv, men stiller krav om betydelige investeringer. Når målet om klima-neutralitet (net zero CO2) fremrykkes til 2045 stiger inve-steringsbehovet yderligere.

BCG skønner, at der frem mod 2050 skal investeres godt 200 mia. € eller ca. 1500 mia. kr. i Danmark, hvis vi skal nå i mål med at reducere vores klimaaftryk til net zero. Det fremgår af BCG’s beregninger, at de samfundsøkonomiske omkostninger falder frem mod 2050, hvilket betyder, at en fremrykning af målet om klimaneutralitet fra 2050 til 2045 vil føre til højere samfundsøkonomiske omkostninger. Det må antages, at disse højere samfundsøkonomiske omkostninger fremkommer fordi en fremrykning af målet om klimaneutralitet til 2045  stiller krav om endnu større investeringer end hvis målet fastholdes til 2050.

Kilde: Boston Consulting Group (BCG)

De skønnede godt 200 mia. € i investeringer frem til 2050 vurderes  at være et underkantsskøn for de nødvendige investeringer for at nå klimaneutralitet i 2045 i Danmark.

BCG viser i deres beregninger at de samfundsøkonomiske omkostninger for at nå klimamålet falder med mere end 20 pct. fra 2030 til 2050. Tages det som udtryk for et større investeringsbehov må det svare til, at en fremrykning af målet om klimaneutralitet på fem år vil øge investeringsbehovet med omkring 5 pct.

Vi skal således regne med et investeringsbehov på godt 210 mia. € eller 1515 mia. kr. frem til 2045. Det drejer sig især om udbygnings af vedvarende energi og elnettet, effektivisering af bygninger og inventar, elektrificering og alternative drivmidler i transport samt biogas og omlægninger i landbruget. Det dyreste tiltag, og samtidig det tiltag, der bringer os i mål med at nå klimaneutralitet, bliver carbonfangst. Vi skal simpelt hen fjerne kuldioxid fra luften for at nå i mål.

Et investeringsbehov på 1515 mia. kr. frem til 2045 svarer til 66 mia. kr. om året. Dette svarer til 12 pct. af de årlige investeringer i de seneste år i Danmark.

Skrevet af:

Klaus Rasmussen

Relateret indhold