Analyser

Trods krise skruer virksomhederne op for grønne løsninger

Investeringer i den grønne omstilling står fortsat højt på virksomhedernes dagsorden. I det seneste år med krise og krig i Europa har mere end hver fjerde virksomhed accelereret deres grønne investeringer, mens kun hver tiende har måtte neddrosle dem. Usikkerheden om de fremtidige rammevilkår risikerer dog at bremse virksomhedernes yderligere investeringer i nye, grønne løsninger.

Selvom det seneste år har været turbulent for dansk erhvervsliv med forsyningsproblemer, energikrise, høj inflation og stigende renter, så fortsætter virksomhederne ufortrødent med at investere i den grønne omstilling. Det viser en ny rundspørge i DI’s Virksomhedspanel, hvor mere end hver fjerde virksomhed svarer, at de har accelereret deres investeringer i den grønne omstilling som følge af det seneste års internationale begivenheder.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, marts 2023.

Halvdelen af virksomhederne har fastholdt deres planlagte investeringer, mens kun hver tiende har været nødsaget til at neddrosle deres investeringer. Det er glædeligt og mildest talt imponerende, at så mange virksomheder har holdt dampen oppe under deres grønne investeringer i en periode med så mange udfordringer, som vi har set det seneste år.

Både blandt store og små virksomheder er der en overvægt, der har øget deres grønne investeringer fremfor at reducere dem. Det er især de store virksomheder, der driver investeringerne, men også i mange små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har den grønne omstilling vundet indpas.1 Hvis vi ser bort fra de SMV’er, som angiver, at investeringer i grøn omstilling ikke er aktuel for deres virksomhed (eller har svært ved at vurdere betydningen af det seneste års internationale begivenheder), er det således 23 procent, der har accelereret investeringerne, mod 18 procent der har neddroslet dem. For de store virksomheder er de tilsvarende andele 32 og 10 procent.2

Anm.: Virksomheder som svarer "ved ikke" eller angiver, at grønne investeringer ikke er relevante for deres virksomhed, er udeladt.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, marts 2023.

Den øgede investeringslyst i grønne løsninger er udbredt på tværs af brancher, hvor særligt engroshandel skiller sig positivt ud. Her er det godt seks ud af ti virksomheder, som svarer, at de har accelereret deres investeringer i den grønne omstilling som følge af det seneste års internationale begivenheder, mens kun cirka hver syvende har været nødsaget til at neddrosle dem. Også i de fleste andre brancher er der en klar overvægt af virksomheder, der har øget deres grønne investeringer fremfor at reducere dem. Kun inden for transport er der en overvægt af virksomheder, der har måtte skrue ned for deres investeringsplaner, når det gælder den grønne omstilling.

 

Anm.: Virksomheder som svarer "ved ikke" eller angiver, at grønne investeringer ikke er relevante for deres virksomhed, er udeladt.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, marts 2023.

Virksomhedernes grønne investeringer spænder over en bred vifte af områder. Det er særligt inden for energisparetiltag (energieffektivisering), affaldssortering og genbrug samt skifte til mere miljøvenlige brændsler (fra fossilt til vedvarende energiforbrug), at investeringslysten er udbredt. Her har tæt på eller mere end halvdelen af virksomhederne accelereret deres inve-steringer det seneste år. Modsat er der flest virksomheder, der har måtte neddrosle deres investeringer inden for materialeforbrug i produktionen samt grønne drivmidler. Sidstnævnte kan blandt andet skyldes, at mange transportvirksomheder endnu ikke anser grønne lastbiler, varebiler eller grønne midler for at være et reelt grønt alternativ, da de alle er markant dyrere end de tilsvarende fossile energikilder.

Anm.: Virksomheder som svarer "ved ikke" eller angiver, at grønne investeringer ikke er relevante for deres virksomhed, er udeladt.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, marts 2023.

Usikre rammevilkår er den klart største barriere for fremtidige grønne investeringer

Selvom det er meget positivt, at virksomhederne har fortsat og øget deres grønne investeringer det seneste år, så peger de dog også på en række barrierer, der kan bremse deres grønne investeringer i fremtiden. Øverst på listen over barrierer står usikkerhed om fremtidige rammevilkår, hvor hele fire ud af ti virksomheder angiver denne barriere som en bremse for deres
investeringer i grøn omstilling. Begrænset rentabilitet (for lang tilbagebetalingsperiode), høje skatter og afgifter samt usikkerhed om fremtidige afsætningsmuligheder følger efter på de næste pladser over investeringsbarrierer. Lidt under hver femte virksomhed oplever ingen barrierer.

Anm.: Virksomheder som angiver, at investeringer i grøn omstilling ikke er relevante for deres virksomhed, er udeladt i figuren.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, marts 2023.

Selvom det seneste år har været præget af svigtende forsyninger, kraftigt stigende energipriser og rentestigninger i kølvandet på først coronapandemien og dernæst den russiske invasion af Ukraine, er det vigtigt, at vi sikrer et investeringsvenligt klima, der gør det attraktivt for virksomhederne at investere i nye grønne løsninger. Det gælder både på den korte bane men også på det længere sigte, hvor faste og forudsigelige rammevilkår er helt afgørende for, at vi kommer i mål med en vellykket, markedsdrevet grøn omstilling.

Fakta om analysen

  • Analysen er baseret på en DI-rundspørge, hvor 547 virksomheder har deltaget. Rundspørgen er foretaget i perioden fra 13. marts til 21. marts 2023.
  • Virksomhederne i rundspørgen repræsenterer tilsammen cirka 60.000 lønmodtagere i Danmark.
  • I figuren på side 4 med virksomhedernes investeringsbarrierer dækker svarkategorierne over følgende svarmuligheder: Manglende adgang til kvalificerede medarbejdere, Problemer med at tiltrække kapital, Usikkerhed om fremtidige rammevilkår, Usikkerhed om fremtidige afsætningsmuligheder, Ikke rentabelt/for lang tilbagebetalingsperiode, Skatter og afgifter gør det for dyrt at investere, Mangel på teknologiske løsninger at investere i, Manglende viden om eller adgang til rådgivning om brug af ny teknologi, Manglende tid, Virksomhedens økonomiske situation tillader ikke investeringer på nuværende tidspunkt, Andet og Ved ikke (de to sidste svarkategorier er ikke vist i figuren).

 

Fodnoter

  1. Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) omfatter virksomheder med færre end 100 ansatte.
  2. At investeringerne i SMV'erne halter efter de store, er ikke noget nyt fænomen, og det gælder på tværs af investeringstyper. Se f.eks. DI-analyse (2023): SMV'ernes investeringsefterslæb voksede under coronakrisens første år.

Relateret indhold