Analyser

Historisk stor sundhedseksport på 174 mia. kr.

Sundhedsprodukter fylder utrolig meget i dansk eksport. Andelen af sundhedsprodukter i vareeksporten er steget fra under ti procent i 2007 til 19 procent i 2022. Eksporten af sundhedsprodukter er en udpræget dansk styrkeposition – kun Irland og Slovenien har en større andel af sundhedsprodukter i deres vareeksport. Markedet for sundhedsprodukter vil stige kraftigt i de kommende år i takt med, at der bliver flere og flere ældre i verden.

Danmark eksporterede sundhedsprodukter for 174 milliarder kroner i 2022. Eksporten af medicin var på over 150 milliarder kroner og udgør hovedparten af sundhedsindustriens samlede eksport.

Kilde: Eurostat og DI-beregninger

Siden finanskrisen er sundhedsindustriens eksport vokset væsentligt hurtigere end den øvrige vareeksport. Over de seneste 15 år er sundhedseksporten steget med imponerende 225 procent (opgjort i løbende priser), mens den øvrige vareeksport blot er steget med 50 procent på 15 år1 .

Den markante fremgang i eksporten af sundhedsprodukter betyder, at de fylder en stadig større andel af dansk eksport. Sundhedsprodukterne udgjorde sidste år 19 procent af den samlede vareeksport, mens de i 2007 udgjordeunder ti procent.

Kilde: Eurostat og DI-beregninger

Over de seneste to år er sundhedsprodukternes andel af vareeksporten faldet lidt tilbage. Dette skal dog ses i lyset af store prisstigninger på den øvrige del af eksporten (særligt eksporten af olie, gas og strøm).


Hele verden køber danske sundhedsprodukter

Amerikanerne købte sidste år danske sundhedsprodukter for 50 mia. kr., svarende til mere end en fjerdedel af den samlede sundhedseksport. USA er dermed med afstand det største eksportmarked for danske sundhedsprodukter, efterfulgt af Kina, Tyskland, Sverige og Japan.

Kilde: Eurostat og DI-beregninger

Verdens fem største økonomier aftager lidt over halvdelen af den danske eksport af sundhedsprodukter. Selvom de fem største økonomier aftager halvdelen af sundhedseksporten, så eksporteres sundhedsprodukterne længere ud i verden end den øvrige eksport.

Sundhedsprodukterne er med til at sikre dansk eksport en stærk tilstedeværelse i hele verden og kobler dermed dansk eksport sammen med nogle af de hurtigst voksende økonomier.

Sundhedsprodukter er en dansk styrkeposition

Sundhedsindustrien er en klar styrkeposition i dansk erhvervsliv. Kun Irland og Slovenien overgår Danmark, når der ses på sundhedsindustriens betydning for et lands samlede vareeksport.

Kilde: Eurostat og DI-beregninger

Danske virksomheder udvikler sundhedsprodukter, der kan hjælpe med at løse nogle af verdens sundhedsproblemer forbundet med sygdomme som følge af livsstil, slid og aldring.

Potentialet for eksport af sundhedsprodukter er stigende over de næste mange år. Ifølge befolkningsfremskrivninger fra FN bliver der flere og flere ældre i verden. I dag er næsten ti procent af verdens befolkning over 65 år gamle, men frem mod 2050 forventes denne andel at stige til lidt over 16 procent. Antallet af 65+årige stiger fra 800 mio. mennesker til 1,6 mia. mennesker. Der kommer især flere i de ældste aldersgrupper (85+årige). Udviklingen med flere ældre forventes at fortsætte helt frem til år 2100.

Kilde: Macrobond

Udviklingen med flere ældre i verden vil føre til en øget efterspørgsel efter sundhedsprodukter, der kan give en mere sund aldring med højere livskvalitet. Life-Science virksomhederne har en stor forskning og vil også i fremtiden udvikle produkter, der giver bedre behandlingsmuligheder til gavn for patienter verden over.


 

Fodnoter

  1. Samme billede gør sig gældende, når man ser på eksporterede mængder, hvor eksporten af medicinske og pharmaceutiske produkter er steget med 169 procent, mens den samlede vareeksport blot er steget med 34 procent.

Relateret indhold