Analyser

Lokale løsninger på globale udfordringer: Vedvarende energi i danske kommuner

Elproduktionen fra vedvarende energikilder skal frem mod 2030 femdobles og kapaciteten firedobles. Der skal derfor fuld gang i udbygningen af vedvarende energi (VE) og her spiller kommunerne en afgørende rolle i at fremme den grønne omstilling i Danmark.

Se oversigt over alle kommuner

Download

Andelen af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder (VE) er steget markant siden 2016, og slog i 2022 rekord. VE-kilder ud-gjorde hele 60 pct. af den samlede elektricitetsproduktion i Danmark i 2022. Hvor vindkraft bidrog med 54 pct., stod strøm fra solceller for 6 pct. af den samlede elproduktion. Udrulningen af vedvarende energi varierer dog betydeligt mellem kommunerne. Analysen undersøger udviklingen inden for vedvarende energi fordelt på kommunerne i Danmark, og identificerer de kommuner, der er førende i udbygningen af landvindmøller og solceller.

Figur 1: Samlet kapacitet i 2022, ændring (venstre akse) i kapacitet og procentvise ændring (højre akse) siden 2016

Hent oversigt over alle regioner

Download

Kommuner i Jylland fører an i udbygningen af landvindmøller

Kommuner i Jylland har udbygget mest landvindmøllekapacitet gennem de seneste 6 år. Især på vestkysten står størstedelen af landvindmøllerne i Danmark. Det skyldes overordnet fordelagtige vindforhold og bedre arealmæssigt plads til at opstille landvind-møller.

Ringkøbing-Skjern indtager førstepladsen for kommuner med mest landvindmøllekapacitet med 500 MW svarende til ca. 290.000 hus-stande1. Derefter følger Lolland Kommune og Randers Kommune med hhv. 270 og 250 MW.

Figur 2: Landvindmøllekapacitet (MW) fordelt på kommuner 2022

Kommunerne Lolland, Holstebro og Randers indtager henholdsvis første-, anden- og tredjepladsen for de kommuner, der har udviklet mest landvindmøllekapacitet siden 2016. De tre kommuner har tilsammen udbygget med ca. 315 MW svarende til ca. 100 vindmøller og elektricitet til 180.000 husholdninger.

Den procentvise vækst siden 2016 taget i betragtning, ligger Holstebro Kommune og Lolland Kommune også blandt toppen. Odder Kommune har dog relativt set den største vækst i vindmøllekapaciteten på land siden 2016 med 67 pct. Herefter følger Hjørring Kommune, Faxe Kommune, Mariagerfjord Kommune, Holstebro Kommune, og Lolland Kommune. Det skal bemærkes, at Odder Kommune og Faxe Kommune havde et relativt lavt niveau af landvindmøllekapacitet i 2016 sammenlignet med andre kommuner.

Derimod havde Hjørring, Mariagerfjord, Holstebro og Lolland Kommuner en relativt stor udbygning af landvindmøller allerede i 2016. I både absolutte og relative værdier ligger Holstebro Kommune og Lolland Kommune således i toppen.

Figur 3: Ændring (venstre akse) og procentvise ændring (højre akse) i landvindmøllekapacitet 2016-2022

Stor stigning i opsætning af solceller siden 2016 over det meste af landet

I modsætning til landvindmøller er solceller ikke koncentreret i specifikke områder af Danmark. Jylland har samlet set mest solcelle kapacitet, men på Sjælland og øerne figurerer kommuner som Lolland, Næstved, Holbæk og Kalundborg også i toppen af tabellen.

Figur 3: Solcelleenergikapacitet (MW) fordelt på kommuner 2022

Kapaciteten for solcelleenergi er steget markant med en samlet stigning på 200 pct. siden 2016. De 10 kommuner, der har udviklet mest solenergi over de sidste 6 år, har alle øget deres kapacitet med mere end 190 pct. Aabenraa kommune er førende indenfor udbygning af solceller med en forøgelse på 291 MW svarende til ca. 70.000 husstande. Det svarer til en forøgelse på over 1500 pct. siden 2016. 

Holstebro kommune tager dog første pladsen for den højeste relative forøgelse med 2090 pct. fra 2016-2022.

Samlet set er udbygningen af solceller steget relativt meget, da udgangspunktet i 2016 var relativt lavt.

Figur 4: Ændring (venstre akse) og procentvise ændring (højre akse) i solcelleenergikapacitet 2016-2022

Ringkøbing-Skjern indtager den grønne førerposition med mest VE kapacitet. Holstebro og Aabenraa har dog mest udbygning siden 2016

Kommunen med førertrøjen for samlet VE kapacitet er Ringkøbing-Skjern med en samlet kapacitet på 550 MW. Ringkøbing-Skjerns udvikling siden 2016 har dog ikke været lige så markant som andre kommuner i landet. Her kommer Aabenraa på en første plads med 275 pct. og Holstebro med 215 pct.

Selv om Aabenraa har den største kapacitetsforøgelse med 290 MW, skyldes det udelukkende solpaneler. Holstebro har derimod øget både landvindmølle- og solcellekapaciteten betydeligt med hhv. 46 og 2090 pct.

Figur 5: Samlet kapacitet i 2022, ændring (venstre akse)
i kapacitet og procentvise ændring (højre akse) siden 2016

Region Midtjylland og Region Syddanmark topper vedvarende energi

Region Midtjylland er den region, der har installeret mest vedvarende energi efterfulgt af Region Syddanmark. Det bør dog bemærkes, at disse to regioner har gavn af gunstige betingelser for udvik-ling af vedvarende energi, idet de har et større areal til udbygningen og bedre vindforhold end resten af landet.

Figur 6: Solcelleenergi- og landvindmøllekapacitet (MW) i 2022 fordelt på regioner og landsdele

Skrevet af:

Sebastian Jung-Wederking, Rikke Lysberg Bernbom, Magnus Larsen

Relateret indhold