Analyser

Universiteter afviser kvalificerede ansøgere til IT- og STEM-uddannelser

På trods af virksomhedernes mangel på arbejdskraft afvises mange kvalificerede ansøgere på uddannelser, hvor efterspørgslen efter dimittender er høj. I 2022 blev henholdsvis 300 og 576 kvalificerede førsteprioritetsansøgere afvist på en IT- og STEM-uddannelse på universitetet. Kun hver femte afviste kvalificerede førsteprioritetsansøger til en IT-uddannelse bliver optaget på en anden IT-uddannelse. Tilsvarende bliver knap fire ud af ti afviste førsteprioritetsansøger på STEM-området optaget på en anden STEM-uddannelse.

En rundspørge blandt Dansk Industris Virksomhedspanel viser, at mere end 40 pct. af virksomhederne anser mangel på arbejdskraft som en vækstbarriere for dem i 20231. På trods af erhvervslivets store efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft afvises der egnede ansøgere fra universitetsuddannelser inden for områder, hvor den store efterspørgsel forventes at stige yderligere i fremtiden.

Kilde: Danmarks Statistiks registerdata samt DI-beregninger

Ved studieoptaget i 2022 blev 300 kvalificerede førsteprioritetsansøgere afvist fra en ikke-ledighedsdimensioneret2 IT-uddannelse på et universitet, som de ellers var både interesserede i og kvalificerede til at påbegynde. En ansøger er kvalificeret, hvis vedkommende opfylder de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse (f.eks. bestået matematik på A-niveau) og har fuldført en adgangsgivende ungdomsuddannelse.

Der er fire forskellige universiteter, som afviste kvalificerede førsteprioritetsansøgere til deres IT-uddannelser. Danmarks Tekniske Universitet afviste 100 kvalificerede førsteprioritetsansøgere, mens IT-Universitetet i København afviste 94 kvalificerede førsteprioritetsansøgere til deres IT-uddannelser.

Ses der på de ti IT-uddannelser, der afviser flest kvalificerede førsteprioritetsansøgere, afvises mere end hver fjerde kvalificerede førsteprioritetsansøgere på halvdelen af uddannelserne.

På diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi på DTU blev 37 førsteprioritetsansøgere, som ellers var kvalificerede til at starte på uddannelsen, afvist. Det svarer til, at en fjerdedel af alle kvalificerede førsteprioritetsansøgere til uddannelsen blev afvist. På bacheloruddannelserne i Softwareudvikling og Data Science på ITU blev henholdsvis 35 og 32 kvalificerede førsteprioritetsansøgere afvist ved studieoptaget i 2022.

Top 10 ikke-ledighedsdimensionerede IT-uddannelser på universiteterne, som afviser flest kvalificerede førsteprioritetsansøgere

   

Afviste 1. prioritetsansøgere

Institution

Uddannelse

Antal

Andel af alle 1. prioritetsansøgere

Copenhagen Business School

Business Administration and Digital Management

62

48%

Danmarks Tekniske Universitet

Softwareteknologi (diplomingeniør)

37

26%

IT-Universitetet i København

Softwareudvikling

35

18%

IT-Universitetet i København

Data Science

32

42%

Aalborg Universitet

Software  (civilingeniør)

29

43%

IT-Universitetet i København

Global Business Informatics

27

31%

Danmarks Tekniske Universitet

Kunstig intelligens og data (civilingeniør)

17

18%

Danmarks Tekniske Universitet

Softwareteknologi (civilingeniør)

16

15%

Copenhagen Business School

Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.)

15

13%

Danmarks Tekniske Universitet

Elektroteknologi (civilingeniør)

9

12%

Kilde: Danmarks Statistiks registerdata, KOT 2022 samt DI-beregninger.

Grundet erhvervslivets store efterspørgsel efter IT-specialister er det relevant, om de afviste ansøgere optages på en anden IT-uddannelse på et universitet, når ansøgerne afvises på deres førsteprioritet.

Blandt alle kvalificerede ansøgere, som blev afvist på en IT-uddannelse på et universitet, der var søgt som førsteprioritet, blev 49 pct. ikke optaget på en anden videregående uddannelse ved studieoptaget 2022. Det kan forklares af, at de enten ikke har søgt andre uddannelser end deres førsteprioritet, ikke blev tilbudt optag på uddannelser søgt ved en lavere prioritet eller takkede nej til en studieplads tilbudt på en uddannelse søgt ved lavere prioritet.

Af de kvalificerede ansøgere, der blev afvist på den IT-uddannelse, de havde søgt som deres førsteprioritet, bliver kun 21 pct. optaget på en anden IT-uddannelse på et universitet, som de havde søgt ved en lavere prioritet. De resterende 31 pct. af de afviste ansøgere blev optaget på en anden videregående uddannelse, som ikke er en IT-uddannelse på et universitet.

Det betyder, at blandt de kvalificerede førsteprioritetsansøgere, der blev afvist på en af universiteternes IT-uddannelser, men optaget på en anden videregående uddannelse, forlader størstedelen IT-området.

Anm: IT-uddannelser dækker i denne opgørelse over alle universiteternes IT-uddannelser. Summerer ikke til 100% grundet afregning af tal
Kilde: Danmarks Statistiks registerdata samt DI-beregninger

Afviste ansøgere på STEM-uddannelser

Ved studieoptaget 2022 blev 576 ansøgere afvist på en ikke-ledighedsdimensioneret STEM-uddannelse på universitetet, som de havde søgt som deres førsteprioritet og var kvalificeret til at blive optaget på.

Fem universiteter afviste kvalificerede og motiverede førsteprioritetsansøgere på ikke-ledighedsdimensionerede STEM-uddannelser. Flest blev afvist af Danmarks Tekniske Universitet, der afviste 244 kvalificerede førsteprioritetsansøgere til STEM-uddannelser.

Kilde: Danmarks Statistiks registerdata samt DI-beregninger

På ni af de ti STEM-uddannelser, der afviser flest kvalificerede førsteprioritetsansøgere og samtidig ikke er ledighedsdimensioneret, bliver mere end hver fjerde af alle kvalificerede førsteprioritetsansøgere afvist.

Bacheloruddannelsen i Forsikringsmatematik på Københavns Universitet afviste 57 kvalificerede førsteprioritetsansøgere og dermed knap halvdelen af alle kvalificerede førsteprioritetsansøgere. Det er den ikke-ledighedsdimensionerede STEM-uddannelse, hvor der afvises den største andel af kvalificerede førsteprioritetsansøgere.

Molekylær biomedicin på Københavns Universitet afviste det største antal kvalificerede førsteprioritetsansøgere. Her blev 59 førsteprioritetsansøgere afvist, hvilket svarende til 44 pct. af alle de kvalificerede førsteprioritetsansøgere til uddannelsen.

Top 10 ikke-ledighedsdimensionerede STEM-uddannelser på universitetet, som afviser flest kvalificerede førsteprioritetsansøgere

   

Afviste 1. prioritetsansøgere

Institution

Uddannelse

Antal

Andel af alle 1. prioritetsansøgere

Københavns Universitet

Molekylær Biomedicin

59

44%

Københavns Universitet

Forsikringsmatematik

57

46%

Københavns Universitet

Farmaci

38

25%

Danmarks Tekniske Universitet

Softwareteknologi (diplomingeniør)

37

26%

IT-Universitetet i København

Softwareudvikling

35

18%

Danmarks Tekniske Universitet

General Engineering (civilingeniør)

34

26%

IT-Universitetet i København

Data Science

32

42%

Københavns Universitet

Matematik-økonomi

30

33%

Aalborg Universitet

Software (civilingeniør)

29

43%

IT-Universitetet i København

Global Business Informatics

27

31%

Kilde: Danmarks Statistiks registerdata, KOT 2022 samt DI-beregninger.

Halvdelen af alle de afviste førsteprioritetsansøgere, der søgte en STEM-uddannelse på universitetet, som de ellers var kvalificerede til at blive optaget på, blev ikke optaget på en anden videregående uddannelse ved studieoptaget 2022.

Af de afviste kvalificerede førsteprioritetsansøgere til en STEM-uddannelse på universitet blev 37 pct. optaget på en anden STEM-uddannelse på universitet, som de havde søgt ved en lavere prioritet. De resterende 13 pct. af de afviste ansøgere blev optaget på en anden videregående uddannelse, som ikke var en STEM-uddannelse på universitetet.

Anm: STEM-uddannelserne dækker i denne opgørelse over alle universiteternes STEM-uddannelser
Kilde: Danmarks Statistiks registerdata samt DI-beregninger

Flere studerende falder fra, hvis de ikke kommer ind på deres førsteprioritet

Undersøgelser fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at studerende, der ikke blev optaget på deres førsteprioritet, har et højere frafald end dem, der blev optaget på deres førsteprioritet. Dette gælder, selv når der tages højde for andre betydningsfulde faktorer såsom gymnasiale karaktergennemsnit og hvor afklarede de studerende er med hensyn til studievalget3.

Således er der en større sandsynlighed for, at de studerende, som blev optaget på en anden STEM- eller IT-uddannelse end deres førsteprioritet, ikke fuldfører uddannelsen, end hvis de var blevet optaget på deres førsteprioritet.

 

Sådan gjorde vi

Analysens datagrundlag er registerdata fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) gennem Danmarks Statistiks forskerservice. Der er taget udgangspunkt i studieoptaget 2022. Analysen fokuserer alene på de videregående uddannelser, og optaget på universitetsuddannelserne dækker over bacheloruddannelsen.

Den Koordinerede Tilmelding står bag koordineringen af optagelsen på størstedelen af de videregående uddannelser. Her har man mulighed for at søge op mod otte forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge.

Afviste kvalificerede førsteprioritetsansøgere er opgjort som ansøgere, der har søgt uddannelsen som deres førsteprioritet, har opfyldt alle optagelseskravene og ikke er blevet optaget på uddannelsen.

En ansøger er kvalificeret, hvis vedkommende opfylder de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse (f.eks. bestået matematik på A-niveau) og har fuldført en adgangsgivende ungdomsuddannelse. Hvis en ansøger ikke er kvalificeret til optagelse på den søgte uddannelse, bliver vedkommende afmeldt af institutionen, og tæller ikke med i opgørelsen som en afvist ansøger.

En kvalificeret ansøger bliver således kun afvist, hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der udbydes studiepladser på den givne uddannelse.

Ledighedsdimensionerede uddannelser dækker over videregående uddannelser med markante og systematiske overledighed blandt dimittender, som får fastsat et loft over optaget baseret på Uddannelses- og Forskningsministeriets ledighedsbaserede dimensioneringsmodel.

STEM-uddannelser er en samlet betegnelse for uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Der gøres opmærksom på, at der ses bort fra arkitektuddannelserne i denne analyse på trods af, at de generelt set også bliver betegnet som en STEM-uddannelse.

IT-uddannelser er i denne analyse defineret ud fra Uddannelses- og Forskningsministeriets opgørelse over videregående IT-uddannelser. Analysen dækker alene IT-uddannelser på universiteterne.

Grundet Danmarks Statistiks diskretionshensyn ved arbejde med registerdata, er antal afviste kvalificerede førsteprioritetsansøgere på IT- og STEM-uddannelser, der ikke er ledighedsdimensionerede, muligvis højere end angivet i denne analyse.


 

Noter

  1. Dansk Industri (2022): Usikkerhed er den helt store vækstbarriere i 2023
  2. Den ledighedsbaserede dimensionering sætter et loft over, hvor mange studerende en uddannelse kan optage, hvis der er markant og systematisk overledighed blandt dimittender. Ikke-ledighedsdimensionerede uddannelser er således uddannelser, der ikke har ledighedsudfordringer og derfor ikke har loft over optaget.
  3. EVA (2018): Studievalg og frafald på de videregående uddannelser, EVA (2018): Gymnasiale karakterers betydning for frafald på universiteterne

Relateret indhold