Analyser

136.000 arbejder hjemme i den private sektor

På baggrund af en nylig rundspørge blandt danske virksomheder vurderes det, at cirka 136.000 arbejder hjemme på en given arbejdsdag i den private sektor. Omfanget af hjemmearbejde har taget nye højder de seneste år, om end niveauet efter corona er lavere end tidligere vurderet. Ligeledes er der store brancheforskelle, hvor det især er dele af servicebranchen, som trækker omfanget af hjemmearbejde op.

Hjemmearbejde er blevet en større del af arbejdslivet siden starten af corona, hvor begrænsning af socialt samvær gjorde det nødvendigt med øget hjemmearbejde. I dag er der ingen coronarestriktioner og derved er hjemmearbejde ikke nødvendigt, men ikke desto mindre vurderes det på baggrund af en nylig rundspørge til DI’s virksomhedspanel, at cirka 136.000 arbejder hjemme på en given arbejdsdag i den private sektor.

Anm.: Den private sektor er eksklusiv landbrug, råstofindvinding, detailhandel, hoteller og restauranter.

Kilde: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel

Der er dog stor variation i hvilke type arbejdsopgaver, som kan udføres fra hjemmet, og det afspejler sig også i de store brancheforskelle på omfanget af hjemmearbejde. Det er især virksomheder inden for servicebranchen, som kan arbejde hjemme. Her vurderes det, at cirka 90.000 arbejder hjemme på en given arbejdsdag. Servicebranchen er dog et bredt branchefænomen, og over halvdelen af bidraget til det samlede hjemmearbejde kommer fra leverandører af rådgivning (advokater, konsulenter mm.). Derimod er bidraget fra blandt andet erhvervsservice og transportbranchen marginalt.

I den anden ende af skalaen er bygge- og anlægsbranchen. Her vurderes der kun at være cirka 3.000 medarbejdere, som arbejder hjemme på en given arbejdsdag. Det minimale omfang af hjemmearbejde skal ses i lyset af, at branchen målt på beskæftigelse kun udgør en meget lille del i forhold til servicebranchen. Den vigtigste forklaring på den store forskel er dog selve arbejdsindholdet, hvor en stor del af arbejdstiden i bygge- og anlægsbranchen foregår ved at udføre arbejde hos bygherrer. Elementer af byggeprocessen kan udføres fra hjemmet, men disse er primært indplaceret som en del af servicebranchen (fx arkitekter og rådgivende ingeniører).

Selvom brancheforskellene er store, så har tidligere analyser fra DI vist, at omfanget af hjemmearbejde er steget på tværs brancher – dog er effekten lavest for bygge- og anlægsbranchen. I de tidligere analyser er det estimeret, at omfanget af hjemmearbejde i en tid uden coronarestriktioner ville være i omegnen af 160.000-200.000 medarbejdere på en given arbejdsdag, hvilket er højere end det nye estimat i denne analyse, men hvor den øvre del af intervallet også dækker over den offentlige sektor.1

Selvom omfanget af hjemmearbejde har taget nye højder, når man sammenligner med tiden før corona (hvor et tidligere estimat fra DI vurderede, at cirka 70.000 arbejdede hjemme i den private sektor), så er hjemmearbejde ikke i nærheden af omfanget under corona-årene. På tværs af den private og offentlige sektor var der perioder, hvor cirka 700.000-800.000 arbejdede hjemme på en given arbejdsdag. Coronarestriktioner er en helt oplagt del af forklaringen på, at ikke ligeså mange arbejder hjemme i dag, men faldet siden corona-årene skal også ses i lyset af andre faktorer. Fx kan det være svært at fastholde medarbejderes motivation, når de arbejder hjemme, og samtidig kan innovation og udvikling være udfordret, når man ikke mødes fysisk på arbejdspladsen.

Det kan dog ikke entydigt konkluderes, at omfanget af hjemmearbejde er lavere end tidligere beregnet. Antallet af virksomheder, som har deltaget i denne undersøgelse, er lavere end i den tidligere undersøgelse, og derfor er resultaterne også forbundet med større usikkerhed – det gælder både dele af servicebranchen samt bygge- og anlægsbranchen.

Fakta om analysen

  • Analysen er baseret på en undersøgelse til DI’s virksomhedspanel, hvor 498 virksomheder har deltaget. Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 31. maj til d. 9. juni 2023.
  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 58.500 lønmodtagere i Danmark.
  • Analysen er baseret på spørgsmålet ”Kan du give en skønsmæssig vurdering af, hvor stor en andel (i pct.) af din virksomheds medarbejdere, som arbejder hjemme på en normal arbejdsdag?”, hvor virksomhederne har angivet den andel, som arbejder hjemme. De virksomheder, som ikke har angivet et svar, er ikke med i analysen. Derved repræsenterer virksomhederne i denne analyse cirka 58.000 lønmodtagere.
  • Analysen tager afsæt i samme fremgangsmåde som DI-analysen ”90.000 flere vil arbejde hjemme efter coronakrisen”, hvor svarene er opgjort på brancheniveau og koblet med lønmodtagerbeskæftigelsen fra Danmarks Statistik. Der er anvendt lønmodtagerbeskæftigelsen for december 2022, da der ikke er nyere data tilgængelig fordelt på sektorer samt tilstrækkelig detaljerede brancheniveau.
  • Enkelte brancher er helt udeladt i analysen. Det gælder landbrug, råstofindvinding, detailhandel, hoteller og restauranter.  

 

Fodnote

  1. DI har lavet to analyser, som har forsøgt at estimere omfanget af hjemmearbejde. Den første analyse: https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2021/1/90.000-flere-vil-arbejde-hjemme-efter-coronakrisen/, estimerer omfanget af hjemmearbejde i den private sektor opdelt på tre perioder: Før, under og efter corona. Den anden analyse: https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2021/11/den-nye-normal-100000-flere-arbejder-hjemme/, estimerer omfanget af hjemmearbejde i både den private og offentlige sektor på månedsbasis for perioden januar 2020 til september 2021,
Sebastian Kaldahl
Skrevet af:

Sebastian Kaldahl

Relateret indhold