Analyser

31 kvartaler i træk med flere ansatte i offentlig administration

Siden 1. kvartal 2016 er antallet af ansatte inden for offentlig administration steget hvert kvartal. Det betyder, at en større og større andel af den offentlige lønsum går til offentlig admi-nistration, og ved udgangen af 3. kvartal 2023 var det 14 pct. af lønsummen i den offentlige sektor, der gik til ansatte i offentlig administration.

Siden 1. kvartal 2016 har antallet af ansatte inden for offentlig administration været stigende, og dermed har stigningen fortsat 31 kvartaler i træk. Særlig stor var stigningen under corona, hvor den kvartalsvise nettotilgang fire kvartaler i træk var over 1.300 personer. Det højere niveau, som i høj grad var knyttet til corona-relaterede opgaver, er dog fortsat og yderligere udbygget til trods for, at opgaverne siden da er bortfaldet.

Kilde: DI's beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Se boks for opgørelsesmetode.

Samlet set er antallet af ansatte inden for offentlig administration steget med over 20.000 personer siden 2016, og i 3. kvartal 2023 var der samlet set ansat knap 102.000 personer.

Lønsummen i offentlig administration har været stigende i takt med den øgede beskæftigelse inden for området. Siden 1. kvartal 2016 er den kvartalsvise lønsum til offentlig administration steget med 2,6 mia. kr. (opgjort i 2023-niveau), hvilket svarer til godt 10¼ mia. kr. på årsniveau. Lønsummen til offentlig administration er dermed steget med over 25 pct., mens den for de øvrige offentlige ansatte kun er steget med knap 3 pct. i samme periode. Det betyder også, at en større og større del af lønsummen i det offentlige går til offentlig administration i stedet for til kernevelfærd. I 3. kvartal 2023 var det 14 pct. af lønsummen i den offentlige sektor, som gik til offentlig administration, mens det i 1. kvartal 2016 var knap 12 pct.

Anm.: Lønsummen er omregnet til 2023-niveau med det standardberegnede lønindeks for den offentlige sektor.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik

Siden 2016 er den offentlige beskæftigelse steget med godt 51.000 personer. 40 pct. af denne stigning er sket inden for offentlig administration. Det skyldes, at beskæftigelsen i den offentlige administration er steget med 25 pct. siden 2016, mens den resterende offentlige beskæftigelse kun er steget med 4 pct i samme periode. Beskæftigelsen i den offentlige administration er dermed steget med mere end en faktor 5 i forhold til resten af beskæftigelsen i det offentlige.

I perioden har der også været forholdsvise pæne stigninger i beskæftigelsen inden for forsvar, politi og retsvæsen og på ældreområdet. En fremgang på disse områder er i højere grad et resultat af konkrete politiske beslutninger.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik

Den offentlige beskæftigelse er steget med 6 pct. siden 2016, hvor den største stigning er sket i årene efter Corona. Stigningen er drevet af flere finanspolitiske tiltag, herunder minimumsordninger i daginstitutioner, der øgede beskæftigelsen inden for dette område med 7 pct. fra 1. kvartal 2020 til 3. kvartal 2023. Udgifterne til forsvaret blev øget i forbindelse med Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik i marts 2022, hvorfra beskæftigelsen efterfølgende er steget med 5 pct. på halvandet år. Ældreområdet har også haft en pæn beskæftigelsesstigning siden 2016, som kan forklares af en kombination af den demografiske udvikling og et løbende politisk fokus på rekruttering for perioden.

Beskæftigelsesfremgangen er størst inden for offentlig administration, der er steget med 25 pct. siden 1. kvartal 2016, men stigningen kan ikke forklares af et konkret tiltag. Coronahåndteringen og genopretningen af skattevæsnet kan forklare noget af stigningen. Genopretningen af skattevæsnet har til formål at øge beskæftigelsen med 1.000 ekstra medarbejdere fra 2020 frem mod 2024. Til sammen kan de to tiltag dog ikke forklare den voldsomme stig-ning på over 20.000 ansatte siden 2016.

Anm.: Den lille linje markerer aftale om minimumsordninger i daginstitutioner som påbegyndtes i januar 2020.
Den mørke-lilla linje markerer genopretningen af skattevæsnet, som vil ansætte 1.000 medarbejdere ekstra (1.1 pct. - mens der samlet har været et løft på 14 pct.) fra 2020 frem mod 2024.
Den sorte linje markerer løft i udgifter til forsvar og sikkerhed i forbindelse med Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik i marts 2022.

Kilde: DI's beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik

Bilag: Opgørelse af offentlig administration

Ansatte inden for branchen offentlig administration omfatter både personer i staten inkl. sociale fonde, regioner og kommuner. Der ses på offentligt ansatte i Danmarks Statistiks registerdata med branchekoderne (DB07) 84.11.00, 84.12.00, 84.13.00 og 84.30.00. Lønsummen til offentlig beskæftigelse er udregnet ud fra det brede lønbeløb, som summerer lønindkomsten fra eIndkomst og inkluderer ATP-bidrag og personalegoder. Det brede lønbeløb er summeret ud fra alle personer, der har ansættelsesforhold i den offentlige beskæftigelse.

Relateret indhold