Analyser

Udlændinges værdiskabelse var 282 mia. kroner i 2023

Beskæftigelsesvæksten i de seneste ti år kan i høj grad tilskrives udlændinge, som nu udgør 13 pct. af alle lønmodtagere i Danmark. Deres bidrag til værdiskabelsen i Danmark var i 2023 på rekordhøje 282 mia. kroner.

Udlændinges betydning for fremgangen i beskæftigelsen i løbet af de seneste 10 år har været meget stor. Fra 2013 til 2023 er antallet af udenlandske lønmodtagere opgjort i fuldtidspersoner blevet mere end fordoblet fra 147.000 til 309.000. Niveauet i 2023 svarer til, at udlændinge nu står for 13 pct. af den samlede lønmodtager-beskæftigelse i Danmark.  

Kilde: Jobindsats.dk

Danmarks bruttoværditilvækst steg med 2,1 pct. (realvækst) fra 2022 til 2023. Udlændinges bidrag til værdiskabelsen blev dermed også rekordhøjt og er her vurderet til 282 mia. kroner. De 282 mia. kroner svarer til, at udlændinge i 2023 stod for 11 pct. af hele værdiskabelsen i Danmark.

Kilde: DI på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Jobindsats.dk

Metode til beregning af værdiskabelse

Den samlede værdiskabelse i Danmarks steg med 2,1 pct. i 2023 og nåede et niveau på 2.474 mia. kroner.

Udenlandske lønmodtageres andel af alle lønmodtagere opgjort i fuldtidspersoner var 12,6 pct. i 2023 ifølge tal fra jobindsats.dk.

Samlet set antages udlændinges produktivitet at ligge 9 pct. lavere end alle lønmodtagere svarende til forholdet mellem den gennemsnitlige løn for alle udlændinge og den gennemsnitlige løn for alle i 2022, som er udregnet til 0,9076. Det anvendte lønbegreb er standardberegnet timefortjeneste fra Danmarks Statistiks lønstatistik. Det er sammenkoblet med oplysninger om statsborgerskab via DI’s adgang til forskerordningen i Danmarks Statistik. Der anvendes lønoplysninger fra 2022, da der endnu ikke foreligger lønstatistik for hele 2023.

Udlændinge vil dermed stå for 11,4 pct. af lønmodtagernes værdiskabelse i 2023 (12,6*0,9076). Det antages, at udlændingenes andel af den del af værdiskabelsen, der ikke kommer fra lønmodtagere, også vil være 11,4 pct., så den samlede værdiskabelse for udlændinge i 2023 vil ende på 11,4 pct. af de 2.474 mia. kroner svarende til 282 mia. kroner.

For årene 2008 til 2023 er der antaget samme lønforhold mellem udlændinge og alle på 0,9076. For udlændinges andel af beskæftigelsen er der anvendt andele for året beregnet via udtræk fra jobindsats.dk. Det er denne andel, der er steget støt og er drivkraften bag udlændinges større bidrag. I 2010 udgjorde udlændinge kun 6 pct. af lønmodtagerne.

Relateret indhold