Analyser

Internationale medarbejdere uden for EU begrænser ikke de lediges jobmuligheder

De ledige fortrænges ikke på arbejdsmarkedet af internationale medarbejdere på beløbsordningerne. Meget få ledige har haft kvalifikationerne til de typer af job, som de internationale medarbejdere har tilgået i 2022. Kun 2 pct. af de ledige har potentielt konkurreret om ansættelse med en international medarbejder.

De internationale medarbejdere, der hentes hertil via beløbs- og fasttrack-ordningerne, minder i meget begrænset omfang om de ledige i Danmark.

Anm.: De internationale dækker over dem på beløbs- og fasttrack-ordningen, der fik opholdstilladelse og startede i et job i 2022. Personer på forskersporet er fjernet fra opgørelsen. De (brutto)ledige er alle dagpengemodtagere samt jobparate personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, SHO-ydelse eller løntilskud. Der tages udgangspunkt i den lediges primære beskæftigelse før ledighed.
Kilde: Danmarks Statistiks registerdata og DI-beregninger

Der er stort set ingen overlap mellem de job, som internationale medarbejdere ansættes i, og dem, som de ledige tidligere har haft.

De internationale medarbejdere bliver primært ansat inden for brancher som videnservice, medicinalindustrien, information og kommunikation og generelt arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau. Der er meget få ledige, der tidligere har haft job inden for disse brancher. De ledige har primært arbejdet inden for sundhed og socialvæsen samt service, rengøring og restauranter (se bilag).

Matching mellem de ledige og de internationale medarbejdere på beløbsordningerne

I analysen undersøges det, hvor mange af de ledige i 2022, der potentielt har været i konkurrence med en international medarbejder, der har fået en opholdstilladelse via beløbsordningerne og et dertilhørende job i 2022.

Indledningsvist bemærkes det, at analysemetoden anvender stillingsbetegnelse (DISCO-kode) for den internationales job og den lediges seneste primære job. Der er flere medarbejdere, hvor der ikke findes oplysninger om stillingsbetegnelse. Det har den konsekvens, at antallet af internationale medarbejdere der er kommet i job via beløbsordningerne i 2022 falder fra 5.700 til 4.300 beskæftigede[1]. Ligeledes falder antallet af ledige fra 250.000 til 240.000 i 2022.

Et match er defineret som tilfældet, hvor den ledige bor i samme landsdel som den internationale arbejder i, samt at den lediges seneste job matcher stillingen og branche.

I halvdelen af de 4.300 potentielle match, hvor en international er blevet ansat, er der ingen af de 240.000 ledige, som har kunne matche stillingen. Dermed har der i hver anden ansættelse slet ikke været en potentiel kandidat blandt de ledige, hvilket er illustreret i figuren nedenfor.

I alt er det kun omkring 2 pct. af de 240.000 ledige, som tidligere har arbejdet inden for samme branche med samme arbejdsfunktion og bor i samme landsdel, hvor en international er blevet ansat. Dermed er det kun 2 pct. af de ledige, der potentielt har været i konkurrence med en international om en ansættelse.

Anm.: De internationale dækker over dem på beløbs- og fasttrack-ordningen, der fik opholdstilladelse og startede i et job i 2022. Personer på forskersporet er fjernet fra opgørelsen. De (brutto)ledige er alle dagpengemodtagere samt jobparate personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, SHO-ydelse eller løntilskud. Grundet brugen af DISCO i matching-analysen udgår internationale og ledige fra opgørelserne, hvis beskæftigelsesoplysninger mangler DISCO.
Kilde: Danmarks Statistiks registerdata og DI-beregninger

Det er dog vigtigt at understrege, at det kun er potentielt, da der en række vigtige oplysninger og karakteristika, som ikke kan observeres i data. Eksempelvis vides det ikke, om den ledige overhovedet har ansøgt den ledige stilling, som den internationale medarbejder er blevet ansat i. Derudover er der begrænsede uddannelsesoplysninger om de internationale medarbejdere, hvorfor det ikke kan bruges som et retvisende sammenligningsgrundlag.

Det samme gør sig gældende for tidligere relevant arbejdserfaring, da der mangler oplysninger om den internationale medarbejders arbejdserfaring fra hjem-/udlandet. Hvis det antages, at alder er en god approksimation for relevant arbejdserfaring, og matcher inden for et 5-års aldersinterval, så mere end halveres andelen af de ledige, der potentielt har været i konkurrence med en international om en ansættelse.

I de tilfælde, hvor der er et match mellem den ledige og den internationale medarbejder på beløbsordningerne, er der ingen tegn på, at de internationale medarbejdere er billigere arbejdskraft – tværtimod.

De internationale medarbejdere får højere løn end de ledige gjorde, dengang de arbejdede i samme branche under samme arbejdsfunktion. Median timelønnen er 57 kr. højere for de internationale medarbejdere, når der tages højde for lønudviklingen i perioden mellem ansættelserne. I bilag fremgår yderligere oplysninger om lønforskellen.

Den højere medianløn viser, at lønforholdet altså ikke kan forklare valget af den internationale medarbejder. Den højere løn kan derimod indikere, at den internationale medarbejder er blevet rekrutteret, da vedkommende har været særligt specialiseret inden for det, som stillingen krævede.

Det bemærkes, at af de 5.200 ledige, der potentielt havde kvalifikationerne til jobbet, er ca. 600 kommet i job kort tid efter, at den internationale er blevet ansat.

 

Metode

Datagrundlaget for analysen er registerdata fra Danmarks Statistik. De ledige i 2022 er fundet gennem DREAM (Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase). De ledige i analysen er afgrænset til at være de bruttoledige, som består af alle dagpengemodtagere og jobparate personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, SHO-ydelse eller løntilskud. I analysen tages der udgangspunkt i de lediges primære beskæftigelse før ledighed (dvs. hvor de arbejdede flest timer).

De internationale er alle dem på beløbs- og fasttrack-ordningen, der i 2022 fik opholdstilladelse og derefter startede i et job. Den respektive opholdstilladelse er fundet gennem OPHG (Opholdsgrundlag) registeret og jobinformationer gennem BFL (Beskæftigelse for lønmodtagere) registeret. Diverse CPR-oplysninger, såsom alder og bopæl mv., fremgår af DREAM.

Internationale, der har fået opholdstilladelse via forskersporet i fasttrack-ordningen er fjernet fra analysen ved at fjerne alle de internationale forskere, der har fået arbejde i den offentlige sektor. De internationale medarbejdere kan godt have haft en tidligere opholdstilladelse, hvormed opholdstilladelsen i 2022 kan være en fornyelse eller ændring af en tidligere opholdstilladelse.

Matching-analysen dækker over alle de ledige personer, der bor i samme landsdel, og som har arbejdet i samme type job, som den internationale er startet i. Jobtypen er defineret på de mest detaljerede DISCO- og branchekoder. Der er en række tilfælde, hvor der ikke er oplysninger om DISCO-kode, hvilket betyder, at det ikke er alle ledige og internationale medarbejdere, der indgår i matchingen.

I analysen af karakteristika ses der på alle de personer, der på et tidspunkt har været ledige i 2022. I matchingen udgår alle de ledige, der er kommet i arbejde inden den internationale er startet i job. Dimittendledige indgår i matchingen, men er ekskluderet fra lønsammenligningen, da det ville være misvisende at sammenligne løn fra et studiejob med en fuldtidsstilling.

Bilag

Anm.: De internationale dækker over dem på beløbs- og fasttrack-ordningen, der fik opholdstilladelse og startede i et job i 2022. Personer på forskersporet er fjernet fra opgørelsen. De (bruttol)edige er alle dagpengemodtagere samt jobparate personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, SHO-ydelse eller løntilskud. Der tages udgangspunkt i den lediges primære beskæftigelse før ledighed.
Kilde: Danmarks Statistiks registerdata og DI-beregninger

Anm.: De internationale dækker over dem på beløbs- og fasttrack-ordningen, der fik opholdstilladelse og startede i et job i 2022. Personer på forskersporet er fjernet fra opgørelsen. De (brutto)ledige er alle dagpengemodtagere samt jobparate personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, SHO-ydelse eller løntilskud. Der tages udgangspunkt i den lediges primære beskæftigelse før ledighed. Omkring 20.000 ledige udgår her af opgørelsen, da de aldrig (eller ikke siden 2008) har været lønmodtagere.
Kilde: Danmarks Statistiks registerdata og DI-beregninger

Anm.: De internationale dækker over dem på beløbs- og fasttrack-ordningen, der fik opholdstilladelse og startede i et job i 2022. Personer på forskersporet er fjernet fra opgørelsen. De (brutto)ledige er alle dagpengemodtagere samt jobparate personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, SHO-ydelse eller løntilskud. Der tages udgangspunkt i den lediges primære beskæftigelse før ledighed. Omkring 20.000 ledige udgår her af opgørelsen, da de aldrig (eller ikke siden 2008) har været lønmodtagere.
Kilde: Danmarks Statistiks registerdata og DI-beregninger

Anm.: De internationale dækker over dem på beløbs- og fasttrack-ordningen, der fik opholdstilladelse og startede i et job i 2022. Personer på forskersporet er fjernet fra opgørelsen. De (brutto)ledige er alle dagpengemodtagere samt jobparate personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, SHO-ydelse eller løntilskud. Grundet brugen af DISCO i matching-analysen udgår internationale og ledige fra opgørelserne, hvis beskæftigelsesoplysninger mangler DISCO. Dimittendledige indgår ikke i lønanalysen, da lønninger fra studiejob ikke er sammenlignelige med fuldtidslønninger. Lønudviklingen har fra 2021 til 2022 været ca. 3 pct. inden for de brancher, hvor der er fundet matches.
Kilde: Danmarks Statistiks registerdata, DA lønstatistik og DI-beregninger


 

Fodnote

  1. Til sammenligning med de 4.300 på beløbsordningerne, så er der samlet set ca. 27.500 internationale medarbejdere, som har fået en opholdstilladelse og derefter beskæftigelse med tilhørende DISCO-kode i samme periode.

Relateret indhold