Analyser

Virksomheder og jobcentre har mange samarbejdsområder, som er med til at understøtte et velfungerende arbejdsmarked

Til juni skal regeringens nedsatte ekspertgruppe komme med anbefalinger til at nedlægge jobcentrene og spare 3 mia. kr. på beskæftigelsesindsatsen. Samarbejdet med virksomhederne er en central del af beskæftigelsesindsatsen og består af forskellige samarbejdsområder, som er med til at understøtte et velfungerende arbejdsmarked med en høj beskæftigelsesfrekvens. Der kan være et potentiale i, at jobcentrene øger samarbejdet med de små og mellemstore virksomheder for at øge samarbejdet med virksomhederne endnu mere.

I DI’s virksomhedsundersøgelse om jobcentersamarbejdet er det syv ud af ti virksomheder, der har været i kontakt med et jobcenter i de seneste 12 måneder. 

Anm.: Se metodeafsnit for metode.
Kilde: DI

Kontakten har oftest været kvartalsvis.

Anm.: Se metodeafsnit for metode.
Kilde: DI

De store virksomheder er oftere i kontakt med et jobcenter end de små og mellemstore virksomheder.

Anm.: Se metodeafsnit for metode.
Kilde: DI

Grunden til, at der ikke har været kontakt med et jobcenter, er ikke, at virksomhederne har frabedt sig det. De fleste virksomheder uden jobcenterkontakt svarer således, at de ikke er blevet kontaktet men heller ikke har frabedt sig det. Det gælder især de mindre virksomheder.

Anm.: De store virksomheder indgår ikke, da der kun er 3 besvarelser. Se metodeafsnit for metode.
Kilde: DI

Kontakten mellem virksomhed og jobcenter er ofte taget begge veje og ellers er det oftest jobcenteret, som har taget kontakt til virksomheden. De små virksomheder tager dog lidt oftere selv kontakt til et jobcenter end de mellemstore og store virksomheder.

Anm.: Se metodeafsnit for metode.
Kilde: DI

Kontakten mellem virksomheder og jobcentre har mange formål.

Når jobcenteret kontakter virksomheden, er det oftest for at hjælpe de ledige i job. Det gælder både i forhold til ansættelse af en medarbejder med nedsat arbejdsevne i for eksempel småjob eller fleksjob, mulige match til ordinære job i virksomheden og muligheden for at få en ledig ud på virksomheden i løntilskud eller virksomhedspraktik som en del af den aktive beskæftigelsesindsats.

Når virksomhederne kontakter jobcenteret, er det oftest i forbindelse med, at virksomheden skal rekruttere, herunder også for at få information om ansættelse af en medarbejder i fleksjob.

Der er også ofte kontakt mellem et jobcenter og en virksomhed i forbindelse med et sygedagpengeforløb for en ansat på virksomheden. Dette samarbejde er modsat de øvrige samarbejdsområder med jobcentrene ikke frivilligt men lovbetinget.

Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til de virksomheder, der har modtaget den lange version af spørgeskemaet og som har haft kontakt til et jobcenter de seneste 12 måneder. Beregnet som andel af de virksomheder, har haft kontakt til jobcenter de seneste 12 måneder.
Kilde: DI

Jobcentrene giver ofte generel information om, hvad jobcenteret kan tilbyde af samarbejde med virksomheden.

Nogle virksomheder bruger jobcenteret for at få støtte til at løse konkrete udfordringer med en medarbejder eller fordi virksomheden har et ønske om at tage et socialt ansvar eller for at få information om de handikapkompenserende ordninger, som skal bevilliges af jobcenteret.

Få virksomheder oplever, at jobcentrene taler med virksomheden om Integrationsgrunduddannelsen (IGU) og fritidsjob, og der kan derfor være et potentiale for, at jobcentrene får en større rolle i forhold til at hjælpe flere flygtninge og familiesammenførte i job gennem IGU-ordningen og flere unge, herunder særligt udsatte unge, i fritidsjob på virksomhederne.

Anden kontakt dækker blandt andet over kontakt vedrørende jobmesser og arbejdsfordelinger på virksomheden.

Der er 30 pct. af virksomhederne, som har været i kontakt med et jobcenter, der har et fortløbende samarbejde med jobcenteret. Baggrunden for det er især, at virksomheden ønsker at tage et socialt ansvar og hjælpe borgere videre, så de kan komme i job.

Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til de virksomheder, der har modtaget den lange version af spørgeskemaet og som har haft kontakt til et jobcenter de seneste 12 måneder samt at har et fortløbende samarbejde med jobcenteret. Beregnet som andel af de virksomheder, som har et fortløbende samarbejde med jobcenteret.
Kilde: DI

Om analysen

I analysen er små virksomheder defineret som virksomheder med op til 50 ansatte, de mellemstore har mellem 51-500 ansatte og de store virksomheder har mere end 500 ansatte.

Analysen er baseret på en DI-rundspørge om virksomhedernes jobcentersamarbejde, hvor 622 virksomheder har deltaget, hvilket giver en svarprocent på 30 pct. Rundspørgen er foretaget i februar og marts 2024.

Virksomhedsundersøgelsen om jobcentersamarbejdet er udsendt til 1.592 HR-medarbejdere i et spørgeskema med i alt 26 spørgsmål. For at tage højde for, at mange virksomheder ikke har en HR afdeling, er spørgeskemaet også udsendt til 500 administrerende direktører i et spørgeskema med i alt 13 spørgsmål. I udvælgelsen af virksomheder til versionen til de administrerende direktører er der taget højde for, at nogle brancher er underrepræsenterede i versionen sendt til HR, hvorfor der blandt andet er forholdsvis mange virksomheder fra byggebranchen, som har modtaget den. Desuden har virksomhederne en lønsom, som svarer til mindst ca. 5 ansatte. Der har været en svarprocent på hhv. 32 pct. og 21 pct. i versionerne til henholdsvis HR og de administrerende direktører. De virksomheder, der har svaret på versionen til de administrerende direktører, har i lige så høj grad haft kontakt til et jobcenter i de seneste 12 måneder som virksomhederne i versionen til HR. Det fremgår af figurernes anmærkning, hvis der er tale om spørgsmål, som kun er i versionen til HR eller administrerende direktører.

Alle virksomheder uanset om de samarbejder med et jobcenter er blevet opfordret til at svare på virksomhedsundersøgelsen af jobcentersamarbejdet.

Relateret indhold