Analyser

Udsigt til fremgang i 2018

DI’s medlemmer inden for byggeri har generelt større forventninger til 2018 end DI’s medlemmer generelt. Byggeriet forventer, at 2018 bliver endnu bedre end 2017. Det er på trods af, at 2017 har været rigtig godt med omsætningsstigninger i alle dele af byggeriet. Specielt hos byggeentreprenørerne og hos virksomhederne inden for installation og bygningsfærdiggørelse har stigningerne været flotte.

2017 har overordnet set været et godt år for byggebranchen. I det udførende byggeri er omsætningen vokset med 8,7 pct. i de første tre kvartaler af 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Specielt virksomheder inden for bygningsfærdiggørelse og installationsvirksomhederne samt byggeentreprenører har klaret sig godt med om-sætningsstigninger på henholdsvis 7,8 og 12,4 pct.

Selvom omsætningen hos producenter af byggematerialer er højere end sidste år, er omsætningen dog faldet de seneste to kvartaler. Materialeproducenterne solgte 2,8 pct. mindre i 3. kvartal end i 2. kvartal. Dette fald kom i forlængelse af en tilbagegang på 3,8 pct. i 2. kvartal. I det udførende byggeri og anlæg har omsætningen siden star-ten af året været stigende, omend i mindre grad end tidligere år. I 3. kvartal steg om-sætningen med 0,4 pct. sammenlignet med 2. kvartal.

Opbremsningen i 3. kvartal er dog en afspejling af en generel opbremsning i økono-mien i det kvartal. Her var bl.a. en vigende eksport med til at give tilbagegang for den samlede økonomi. Dette ventes dog at være midlertidigt, og der er udsigt til fremgang i den kommende tid, hvor investeringerne i byggeri også forventes at stige1.

Omsætning i fremstilling af byggematerialer samt udførende byggeri og anlæg

Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 3. kvt. 2017

Omsætning i byggerelaterede brancher

Kilde: Danmarks Statistik og DI, seneste obs. 3. kvt . 2017

Samlet fremgang på trods af omsætningsfald i 2. og 3. kvartal

Tilbagegangen hos materialeproducenterne det seneste kvartal skyldes faldende omsætning på både hjemmemarkedet og i udlandet. I 3. kvartal faldt omsætningen på hjemmemarkedet med 1,2 pct. ift. 2. kvartal, mens eksporten faldt 1,1 pct.

Eksporten hos materialeproducenterne er gået væsentligt tilbage i løbet af 2017. Det skyldes dog især, at salget til udlandet var ekstraordinært højt i slutningen af 2016. Sammenligner man eksporten de første tre kvartaler af 2017 med samme periode året før, var der en fremgang på 1,2 pct. Branchen henter knap 40 pct. af sin omsætning fra eksport.

Selvom materialeproducenternes salg til hjemmemarkedet også er gået tilbage de seneste to kvartaler, var det i årets første tre kvartaler 6 pct. højere end i samme periode i 2016.

På trods af tilbagegangen de seneste kvartaler har salget til både hjemmemarkedet og udlandet generelt vist fremgang de seneste år. Branchen har således nydt godt af den generelle fremgang i økonomien både herhjemme og i udlandet, hvor øget byggeaktivitet også har givet anledning til salg af flere byggematerialer.

Omsætning i fremstilling af byggematerialer mv.

Medlemmerne i DI Byg forventer fremgang i det nye år

Ved indgangen til 2018 har medlemmerne i DI Byg høje forventninger til det nye år. Efter opbremsningen de seneste kvartaler forventer de at tage revanche i 1. kvartal af 2018, hvor virksomhedslederne ser fremgang i både omsætning, indtjening og beskæftigelse ift. samme kvartal året før. Forventningerne er endda højere end for resten af DI’s virksomhedspanel – særligt for beskæftigelsen har medlemmerne i DI Byg højere forventninger.

DI's konjunkturindikator - 1. kvartal 2018

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang DI's konjunkturindikator - 1. kvartal 2018 Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal året før Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 584 medlemsvirksomheder, heraf 35 i DI Byg. Afsluttet Primo december 2017.

De positive forventninger går igen, når virksomhederne skal se frem mod hele 2018. Også her forventer et flertal af medlemmerne i både DI Byg og resten af DI fremgang ift. til 2017. For det nye år har medlemmerne i DI Byg omtrent de samme positive forventninger til omsætningen som resten af DI’s panel. Men når det kommer til beskæftigelsen, har DI Byg’s medlemmer igen væsentligt højere forventninger. Det understøttes yderligere af, at knap hver fjerde virksomhed i DI’s samlede panel har planer om at investere i bygninger eller anlæg til næste år.

Der er altså udsigt til et år, hvor fremgang i økonomien og mere byggeri herhjemme vil give anledning til fremgang og flere job i de virksomheder, der bl.a. lever af og leverer til byggeriet.

Forventninger til 2018

Anm.: Indikatorerne kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 584 medlemsvirksomheder, heraf 35 i DI Byg. Afsluttet primo december 2017

Sådan har vi gjort

Dette konjunkturbarometer er baseret på offentlige data fra Danmarks Statistik. Den primære kilde er statistikken ”Firmaernes køb og salg”, der opgør virksomhedens omsætning ud fra momsindbetalinger.

 

Alle data er opgjort i løbende priser og korrigeret for almindelige sæsonudsving, når dette er relevant.

 

Alle data i konjunkturbarometeret vedrører branchens samlede omsætning og ikke kun omsætningen for virksomheder, der er medlem af DI Byg.

 

Byggematerialebranchen er opgjort af DI på baggrund af Danmarks Statistiks detaljerede branchedefinition. Branchen er opdelt i følgende underbrancher:

  • Jern, stål og metalvarer
  • Fremstilling af tegl, gips, beton og cement
  • Haner, ventiler, køle- og ventilationsanlæg
  • Træ og råmaterialer
  • Fremstilling af plader, rør og plastartikler
  • Fremstilling af ledninger, kabler og belysningsartikler
  • Køkkenmøbler
  • Fremstilling af lim, maling o. lign.
  • Forarbejdning af planglas og glasfiber
Elly Kjems Hove

Elly Kjems Hove

Underdirektør

Relateret indhold