Netværk

Ecodesign

Arbejder du med ecodesign? Har du lyst til at mødes med kolleger i andre virksomheder og udveksle erfaringer? Vil du bidrage til DI’s politiske arbejde om ecodesign? Så er DI’s netværk om ecodesign noget for dig.

Ecodesigndirektivet har til formål at fremme en bedre ressourceudnyttelse i EU ved at stille minimumskrav til produkters ressourceanvendelse. Det har været særdeles effektivt og har f.eks. sparet EU-borgerne for op imod 10 pct. af deres energiforbrug. Direktivet er fra 2003, og det har energiforbrugende produkter som sit anvendelsesområdet. Indholdsmæssigt har der især været fokus på energieffektivitet i produkterne.

Aktuelt er både anvendelsesområde og indhold for ecodesigndirektivet er under forandring. Andre kriterier end energieffektivitet er så småt kommet i spil, f.eks. reparerbarhed og tilstedeværelse af reservedele. I foråret 2020 kom EU-Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi, hvor ecodesign indgår på flere forskellige måder, og hvor der varsles en bæredygtig produktpolitik i 2021.

Netværkets formål

Formålet med netværk er:

1) At give mulighed for, at medlemmer kan blive opdateret om ecodesign og konsekvenserne af lovgivning på området ved at

  • facilitere udveksling af viden mellem medlemmer,
  • videreformidle viden om politiske initiativer vedrørende ecodesign, der tilgår DI,
  • invitere eksperter fra f.eks. myndigheder og forskningsverdenen.

2) At styrke DI’s politiske arbejde vedrørende ecodesign ved at bruge netværket som baggrundsgruppe, der eksempelvis kan levere konkrete eksempler og bidrage med input til positionspapirer.

Rammer for netværket

Der sendes løbende materiale ud til netværket vedr. aktuelle lovgivningstiltag. DI er medlem af Orgalim (’Europe’s technology industries’), og herfra modtages løbende materiale, som DI vil videreformidle til netværket, dels til orientering, dels med anmodning om input. DI-net bruges også til dialog mellem medlemmerne af netværket om konkrete spørgsmål.

Der holdes 2-3 fysiske møder årligt, hvor hovedformålet er at aktuelle lovgivningsspørgsmål drøftes, evt. med inddragelse af inviterede gæster fra f.eks. relevante myndigheder (Miljøstyrelsen, Energistyrelsen mv.) eller forskerverdenen. Herudover kan netværket kommunikere gennem DI-net.

Medlemmer af netværket 

Netværket henvender sig især til DI-medlemmer, der producerer eller importerer produkter, der er omfattet af eco-designdirektivet. Netværket er et fagligt netværk, hvor man trækker på hinandens ekspertise, og derfor tilstræbes, at medlemmerne har erfaring med arbejdet med direktivet og/eller arbejder i virksomhedens miljøafdeling.

MØD NETVÆRKSFACILITATOREN

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Mobil: +45 4070 6911
  • Direkte: +45 3377 3024
  • E-mail: lobu@di.dk