Arrangement

Erhvervsfremstød til Norge med H.K.H Kronprinsessen - bæredygtig byudvikling og fremtidens sundhedsvæsen

Den 10. juni 2022 står H.K.H Kronprinsessen i spidsen for et dansk erhvervsfremstød til Norge, hvor der vil være fokus på markedsmulighederne inden for bæredygtig byudvikling og fremtidens robuste sundhedsvæsen.

Norge er Danmarks femtestørste eksportmarked, og formålet med erhvervsfremstødet er at styrke de i forvejen tætte handelsmæssige relationer med Norge. Under besøget vil Kronprinsessen åbne to seminarer om henholdsvis fremtidens grønne, bæredygtige og klimasikre byer - og fremtidens robuste sundhedsvæsen.

Erhvervsfremstødet arrangeres i samarbejde mellem Danmarks ambassade i Oslo og Dansk Industri, samt brandingkonsortierne Healthcare Denmark og State of Green.

Markedsfakta - Bæredygtig byudvikling

I lighed med Danmark står også Norge overfor en række udfordringer og problemstillinger knyttet til fremtidens grønne bæredygtige byudvikling og klimasikring af byer.

Den stigende urbanisering af byer fordrer store strukturændringer indenfor planlægning, projektering og gennemførelse af indsatser. For at kunne leve op til vedtagne klimaforpligtelser skal der gøres en række indsatser nu. Byggebranchen som traditionelt har været en stor ”klimasynder” skal være en markant bidragsyder til den grønne omstilling gennem en markant mere grøn og bæredygtig byudvikling. Samtidig – og i sammenhæng med urbaniseringen – ser man store udfordringer med at implementere gode og fremtidsrettede klimasikringsindsatser både i eksisterende og nye byområder. Det er en kompleks problemstilling, hvor der er behov for at tænke langsigtet og helhedsorienteret, når de mange hensyn og processer skal spille sammen. Der opleves stor interesse fra norske kommuner og stakeholders, som ønsker at lære mere om danske erfaringer indenfor områderne. Dette gør det norske marked interessant for både store danske virksomheder, der kan udbygge eksisterende aktiviteter i Norge yderligere, men også for danske SMV’er, der kan begynde deres internationaliseringsrejse i Norge.

Fremstødet indeholder to spor inden for bæredygtig byudvikling hhv.:

 • Spor 1: Hvad kendetegner bæredygtig byudvikling i dag, og hvad kan vi gøre smartere og bedre for at bidrage til, at vi opfylder vore klimaforpligtelser ifm. urbaniseringen i Norge og Danmark?
 • Spor 2: Klimatilpasning i et nordisk perspektiv. Hvordan planlægger og gennemfører vi klimasikringstiltag, både som enkeltprojekter, men også i sammenhæng med den stadige urbanisering af byer i Norge og Danmark?

Markedsfakta - Fremtidens robuste sundhedsvæsen

Som Danmark, er Norge er langt fremme på sundhedsområdet. Regeringen i Norge har meget ambitiøse planer for sektoren, og der lægges op til et løft af mange sygdomsområder og subsektorer. Fokus er på moderne digitale sundhedsløsninger, tryghed og sammenhæng på tværs, forsyningssikkerhed og beredskab, udkantsproblematikker og lægedækning, national koordinering og tættere samarbejde med erhvervslivet. Ligeledes er også byggerier og modernisering af fysiske rammer i sundheds- og plejesektoren i fokus med investeringer i størrelsesordenen 170 mia. norske kroner. Mange norske myndigheder og stakeholders efterspørger gode input og nyttige, implementerbare løsninger fra Danmark. Dette gør det norske marked interessant for både store danske virksomheder, der kan udbygge eksisterende aktiviteter i Norge yderligere, men også for danske SMV’er, der kan begynde deres internationaliseringsrejse i Norge.

Hvorfor deltage?

Deltagende virksomheder vil kunne:

 • Lære om udfordringer, ambitioner og markedsmuligheder i forhold til erhvervsfremstødets to hovedspor 1) fremtidens grønne bæredygtige og klimasikre byer og 2) fremtidens robuste sundhedsvæsen
 • Præsentere sine løsninger dele erfaringer i forbindelse med deltagelse i seminarer om henholdsvis 1) fremtidens grønne bæredygtige og klimasikre byer eller 2) fremtidens robuste sundhedsvæsen
 • Møde repræsentanter fra norske myndigheder, regioner, kommuner, organisationer og private virksomheder inden for erhvervsfremstødets to hovedspor  
 • Netværke og etablere kontakter til potentielle offentlige & private samarbejdspartnere

Hvem bør deltage?

Følgende virksomheder inden for erhvervsfremstødets to hovedspor bør især deltage:

Fremtidens grønne bæredygtige og klimasikre byer

 • Arkitekter
 • Rådgivende ingeniører,
 • Landskabsarkitekter
 • Materiale- og produktleverandører

Fremtidens robuste sundhedsvæsen

 • Digitale sundhedsløsninger
 • Essentiel medicin
 • Innovative sundhedsløsninger  

 

Prisen

Prisen for deltagelse er 9900 kr. pr. virksomhed inkl. 2 personer. Prisen er baseret på et opnået 50% tilskud fra Udenrigsministeriet, og ydes i henhold til EU’s regler for ”de minimis”-støtte. For at være tilskudsberettiget skal deltagende virksomheder udfylde et virksom¬heds-skema, inkl. en ”de minimis”-erklæring og opfylde samtlige betingelser iht. reglerne. Såfremt man ikke er tilskudsberettiget vil prisen være 19.800 kr. pr. virksomhed. Inden for bæredygtig byudvikling vil det være muligt at deltage i begge sideløbende spor. Prisen vil således være 9900 kr. pr. spor pr. virksomhed med samme betingelser som ovenfor.