Arrangement

Generalforsamling i Aluminium Danmark

I henhold til vedtægternes §6 Indkaldelse skal ske med mindst 30 dages varsel pr. brev / mail.

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af årsberetning og regnskab
3. Behandling af indkomne forslag
4. Fremlæggelse og vedtagelse af budget for kommende år, inklusiv godkendelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af 2 suppleanter
7. Eventuelt

Frokost

I henhold til vedtægternes paragraf 6:
Stemmeret på Generalforsamling kan kun udøves af én person fra hver medlemsvirksomhed. Er virk-somheden forhindret i at deltage, henstilles der til, at der gives en fuldmagt til bestyrelsen eller til et andet stemmeberettiget medlem. Link til afgivelse af fuldmagt er nederst på siden.

På Generalforsamlingen kan der kun tages beslutning i sager, som er opført på dagsordenen. Forslag fra foreningens medlemmer, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest den 9. maj 2019.

Indkomne forslag og årsregnskab sendes til medlemmerne senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Tilmelding eller fuldmagt skal sendes til sekretariatet senest den 9. maj 2019.

Efterfølgende Generalforsamlingen afholder Aluminium Danmark i samarbejde med Industrisamarbejdet Backstage arrangementet ”Produktivitetsforbedringer med robotter” –  Se programmet og tilmeld dig. Det er gratis for medlemmer af Aluminium Danmark at deltage.