Sådan kommer du i gang

Dan jer et overblik over de kommende krav

DI anbefaler, at I allerede nu danner jer et overblik over de kommende krav og identificerer de områder, hvor I mangler viden.

Forstå – og tegn – jeres forretningsmodel

Det lyder basalt, men mange virksomheder får nye vinkler på deres forretningsmodel, når den skal tegnes første gang. DI anbefaler, at gøre dette tidligt, da det giver uvurderlig viden til det fortsatte arbejde.

Hvad er jeres strategi for bæredygtighed i virksomheden?

Vurder jeres nuværende strategi, herunder om der er behov for tilpasninger eller præciseringer. Dette kan både være for virksomheden som helhed og specifikt for relevante bæredygtighedsområder.

Vurder væsentligheden af de enkelte elementer

Væsentlighed skal vurderes både på baggrund af påvirkninger og økonomiske effekter. DI anbefaler, at den første, indledende vurdering foretages tidligt for at kortlægge nye indsatsområder. Den detaljerede vurdering foretages senere i processen.

Prioriter de områder, der umiddelbart er vigtigst – hvilke dilemmaer, skal I forholde jer til?

Den fremtidige rapportering kan potentielt rejse en række dilemmaer – eksempelvis vedrøre samarbejder i værdikæden eller afhængigheder af særlige produkter og produktionsmetoder. Disse bør diskuteres tidligt i processen. Samtidig vurderes behovet for tilpasninger af strategien, samarbejdspartnere, politikker og kommunikationen.

Hvilke risici og muligheder følger af den bæredygtige omstilling?

Fremover skal der både rapporteres om risici for virksomheden og om de muligheder der opstår som følge af den bæredygtige omstilling. Dette glæder både i produktionsprocessen, på markedet, hos/fra kunderne m.v., i den udstrækning det har betydning for virksomhedens strategi eller finansielle position.

Kortlæg jeres politikker opdater og udbyg med det der mangler

De kommende standarder kræver flere oplysninger om politikker for de enkelte områder om bæredygtighed. Der kan derfor være et behov for at opdatere nuværende politikker eller for at udvikle nye.

Hvad betyder det at rapportere for hele værdikæden

Rapporteringen om bæredygtighed skal omfatte hele værdikæden. Dette omfatter både indkøbs-kæden og salgs-kæden og slutproduktet. På baggrund af den overordnede vurdering af væsentlighed vurderes hvilke dele af værdikæden, der skal indgå i rapporteringen.

Hvad er det væsentlige – og hvad skal rapporteres?

Kortlæg væsentlighed efter påvirkninger (impact) og finansielt indvirkning. Efter de indledende vurderinger og kortlægninger foretages en detaljeret vurdering af væsentlighed. Derpå identificeres de oplysningskrav der gives i rapporteringen.

Dataindsamling

DI anbefaler, at dataindsamlingen indenfor virksomheden startes relativt tidligt. Herigennem skabes overblik over hvilke data der allerede er tilgængelige, samt hvor let eller komplicerede de er at fremskaffe.

Revision eller validering

Revisor eller anden uafhængig rådgiver skal afgive erklæring på bæredygtighedsrapporten. Der skal derfor tages beslutning om, hvem der skal afgive erklæringen.

Udarbejd model for bæredygtighedsrapporten

Ved at udarbejde en model for bæredygtighedsrapporten identificeres både de områder der konkret skal beskrives og de indre sammenhænge til de øvrige dele af årsrapporten.

Alle vurderinger og datapunkter skal dokumenteres

Både vurderingen af væsentlighed, alle data punkter og beskrivelser af risici og muligheder skal dokumenteres. Det anbefales derfor, at I tidligt etablerer en struktur for at samle dokumentationen – samt gerne simple modeller for notater.