Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

11.10.18 DI Byg Nyheder

Ny aftale om cirkulær økonomi med initiativer for byggeri

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre præsenterede den 11. oktober en ny aftale for cirkulær økonomi med 11 konkrete initiativer. I aftalen bliver der afsat 60 mio. kr. til initiativerne. Heraf cirka 11 mio. til initiativer inden for byggeri.

Aftalen er en udmøntning af regeringens udkast til en strategi for cirkulær økonomi, som blev offentliggjort den 1. september 2018. Aftalen rummer desuden finansiering af de 11 initiativer, som aftalen indeholder.

DI er meget tilfredse med aftalen og opfordrer regeringen til snarest at tage fat på reorganiseringen af affaldssektoren. Bedre adgang til affaldet er en grundlæggende forudsætning for, at man kan f.eks. kan komme endnu længere i bestræbelserne på at optimere ressourceforbruget.

Analyse af potentialerne ved ressourceoptimering i byggeriet

I aftalen afsættes der ca.  15 mio. kr. inden for byggeri - fortrinsvis til analysearbejde. Pengene er øremærkede til:

  • Initiativ D: Øge dansk deltagelse i europæisk arbejde med cirkulære standarder (udvikling af en europæisk standard for bygningspas)

  • Initiativ G: Udvikle en frivillig bæredygtighedsklasse
    • Herunder analyse af mulighederne for at indarbejde indlejret energi i energirammeberegningen for bygninger i Bygningsreglementet.
  • Initiativ H: Udbrede selektiv nedrivning

Der er et meget stort ressourceforbrug til byggeri, derfor er DI Byg meget tilfredse med, at der bliver mulighed for at gennemføre analyser af mulighederne for at udnytte ressourcerne i byggeriet bedre end i dag.

Nyt vs. eksisterende byggeri

Der er stor forskel på potentialerne i nyt byggeri ift. det eksisterende byggeri. Bygningsreglementet indeholder mindstekrav til nyt byggeri. DI Byg støtter, at man undersøger mulighederne for at stille krav om f.eks. digital dokumentation af det faktisk byggede eller mulighederne for adskillelse efter endt brug i det omfang, at Bygningsreglementet er det bedste redskab hertil.

Netop når det handler om eksisterende byggeri, er det vigtigt at få kortlagt mulighederne og udfordringerne ved selektiv nedrivning. Lange levetider, løbende renovering og udskiftning er blot nogle af de forhold i byggeriet, som betyder, at kendskabet til og kvaliteten af materialerne er meget varierende. Tilsvarende må det forventes at både genbrugs- og genanvendelsespotentialet er varierende, hvorfor det er nødvendigt at få afklaret, hvornår og i hvilket omfang selektiv nedrivning er rentabelt - set ud fra såvel et økonomisk som miljømæssigt perspektiv.

De ansvarlige ministerier går nu sammen om at implementere initiativerne og igangsætte de nævnte analyser.

Læs mere

Du kan læse hele aftalen på Miljø- og Fødevarministeriet her

Jakob Orbesen
Skrevet af:

Jakob Orbesen

Jakob Orbesen

Jakob Orbesen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3304
  • Mobil +45 2132 0321
  • E-mail jaor@di.dk

Relateret indhold