01.10.20 DI Byg Nyheder

Erhvervspuljen

Erhvervspuljen er en ny tilskudsordning til energibesparelser og grøn omstilling af erhvervsvirksomheders energiforbrug.

Den første tilskudspulje er åben for ansøgninger den 1. oktober 2020 til og med den 15. oktober og der vil i denne runde blive givet tilsagn om tilskud på op mod 188 mio. kr.

Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder. Offentlige virksomheder kan ikke søge om støtte. Der gives tilskud til projekter, der reducerer det endelige energiforbrug i Danmark. For at fremme konvertering fra fossil energi til el tildeles denne type sparetiltag en konkurrencefordel i ansøgningsfasen.

Man kan f.eks. søge om tilskud til:
 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Udskiftning af belysning med LED
 • Etablering af varmegenvinding
 • Energioptimering af procesanlæg
Hvor meget kan man få i tilskud?

Erhvervspuljen er en konkurrencebaseret tilskudspulje rettet mod slutenergiforbrugerne i private virksomheder. Her gælder en udbudsordning, hvor Energistyrelsen giver de projekter, som de vurderer bedst, tilskud.

I ansøgningens første fase skal virksomheden derfor angive, hvor meget i tilskud, der ønskes, ud fra en tilskudspris i øre pr. kWh pr. år over energispareprojektets levetid.

Der kan maks. søges om 7 øre pr. kWh pr. år - beløbet tilbagediskonteres over besparelsen levetid og beløbet er et engangsbeløb.

Levetider for forskellige typer energisparetiltag er på forhånd defineret af Energistyrelsen – se vejledningerne, som findes hos Energistyrelsen og SparEnergi.  

Tilskuddets størrelse fastsættes ud fra den maksimale pris pr. kWh pr. år over tiltagets levetid, samt en maksimal støtteprocent der afhænger af virksomhedens størrelse:

 • Små virksomheder kan modtage støtte op til 50 pct.
 • Mellemstore virksomheder op til 40 pct.
 • Store virksomheder op til 30 pct.

Dertil kommer, at det samlede tilskud per projekt maksimalt kan udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.

Flere årlige ansøgningsrunder

Fra 2021 vil den årlige pulje opdeles og udbydes i flere årlige runder med faste ansøgningsperioder og der er fokus på effektiv sagsbehandling. Slutbrugere ansøger direkte om tilskud på baggrund af konkrete projekter og tilskuddet udbetales efter projektet er afsluttet.

Vilkår og betingelser
 • Projektet må ikke være startet før der ansøges om tilskud
 • Tilbagebetalingstiden skal være minimum 2 år, inklusive tilskuddet
 • Tilbagebetalingstiden skal være kortere end 10 år, når tilskuddet medregnes
 • Der skal ansøges om minimum 10.000 kr.
 • Anlæg skal være funktionsdygtige og have været i drift på virksomheden i minimum 24 måneder
 • Projektet ville ikke være gennemført i fravær af tilskuddet
 • Projektet må ikke have opnået tilskud fra energispareordningen, statsstøtte fra andre ordninger eller tilskud fra EU-institutioner
 • Virksomheden må ikke være forpligtet til at gennemføre projektet i henhold til anden lovgivning

Se mere om vilkår og betingelser i vejledningen, hvor der også findes en liste med brancher og energisparetiltag, som det ikke er muligt at søge tilskud til. Vejledningen findes på her.

Har du spørgsmål til Erhvervspuljen kan du skrive til: erhvervstilskud@ens.dk 

Relateret