Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

27.03.20 DI Byg Nyheder

Corona-initiativerne på det europæiske marked for byggematerialer

DI Byg har udarbejdet et samlet overblik over corona-initiativerne i de forskellige EU-lande - herunder initiativer, som specifikt er målrettet byggeriet. Oversigten skal læses med forbehold, fordi udviklingen går stærkt i de forskellige lande.

Så godt som alle EU-lande har i større eller mindre grad begrænset adgangen via grænserne. I mange tilfælde, hvor det er muligt at få indrejsetilladelse, er der krav om efterfølgende karantæne.

Vi har en opdateret  interaktiv oversigt  med information om de aktuelle indrejsemuligheder i alle EU’s medlemslande.

Byggematerialeindustrien i Danmark er i høj grad en eksportbranche. I 2019 udgjorde eksport cirka 42 pct. af den samlede omsætning af byggematerialer, byggematerialer udgjorde cirka fem pct. af den samlede danske eksport.

Langt hovedparten, cirka 67 pct., af denne eksport går til vores europæiske nærmarked, hvor i særdeleshed Tyskland, Storbritannien og de skandinaviske lande er er store aftagere.

Derfor har vi udarbejdet følgende oversigt over generelle initiativer og initiativer specifikt for byggeriet i de forskellige lande. Vi opdaterer oversigten løbende, men den skal læses med forbehold, fordi udviklingen går stærkt i de forskellige lande.

Opdateret: 27. marts 2020 kl. 13.45

Land

Generelle initiativer

Initiativer specifikt for byggeriet

Tyskland

 • Den tyske regering har iværksat en hjælpepakke på 40 mia. euro i direkte støtte til SME’ere.
 • Den tyske model for kompensation af nedgang i arbejdstimer (Kurzarbeitergeld) er gjort mere fleksibel, med henblik på at reducere fyreringer på trods af nedgang i produktion
 • Udsættelse af skattebetalinger for virksomheder
 • Iværksættelse af en finansiel hjælpepakke
 • Justitsministeriet har iværksat regulering, som suspenderer kravet til virksomheder om at erklære sig insolvente

 

 • ZDB (hovedorganisation for tyske byggevirksomheder) har lanceret en hjemmeside med Corona-information. Herunder information om
  • Arbejdsmarkedslov
  • Kontraktuelle forhold
  • Oversigt over hjælpepakker

 

Sverige

 • Støtte til finansiering af midlertidig orlov (staten finansierer en større andel af virksomhedens omkostning til medarbejdere, der er/ bliver sendt på orlov)
 • Staten overtager finansieringen sygegodtgørelse i april og maj
 • Diverse pakker til at styrke virksomhedernes likviditet
 • Den svenske nationalbank har udlånt 500 mia. kr. til svenske banker mhp. at sikre likviditet i markedet
 • Mulighed for at få tilbagebetalt indbetalte skattebetalinger (januar – marts)
 • Mulighed for at få lønkompensation ved arbejdsnedsættelse (ned til 50 pct.). Staten kompenserer difference op til 90 pct. af løn
 • Direkte støtte til luftfartsselskaber
 • Den svenske nationalbank opkøber realkreditobligationer for 300 mia. Kr.
 • Det svenske finanstilsyn har suspenderet den kontracykliske buffer for svenske banker

 

Der er ikke rapporteret om byggespecifikke initiativer

Storbritannien

 • Regeringen har stillet 300 mia. pund  til rådighed i form af garantier og lån til virksomheder
 • Nationalbanken har reduceret renten til 0,1%
 • Nationalbanken har i gangsat køb af statsobligationer for 200 mia. pund
 • Statsbetalte sygedage (14 dage)
 • Op til 3000 pund i direkte støtte til SME’ere
 • Renter for små virksomheder suspenderes

Ingen byggespecifikke initaitiver

Norge

 • Regeringen har igangsat initiativer, som gør det nemmere for virksomheder, at sende medarbejdere midlertidigt på orlov.
 • Nationalbanken har sænket renten fra 1,5 til 1 pct.
 • Staten betaler 20 dages opsigelse
 • Mulighed for at skatteafskrive underskud imod overskud fra tidligere år
 • Mulighed for at udsætte velhaverskat i tilfælde af nuværende underskud
 • Statsgarantier på lån for SME’ere
 • Skattenedsættelse i to måneder (4 procenpoint)

 

Ingen byggerispecifikke initiativer

Frankrig

 • Oprettelse af solidaritetsfond på 1 mia. euro
 • Deadlines for betaling af sociale ydelser og skatteindbetalinger er udsat
 • Særligt udsatte virksomheder kan få reguleret sin skatterate
 • Legat på €1,500 til selvstændige og mindre virksomheder
 • Långarantier for €300 mio. fra staten
 • Opretholdelse af arbejdspladser igennem det såkaldte short-time working system
 • Hjælp til konfliktløsning for virksomheder, der har udfordringer med at betale for varer
 • Beslutning om, at Corona-situationen kan betragtes som force majeure. Det betyder, at bøder for forsinkelser suspenderes
 • Pr. 17. marts blev byggriet suspenderet mhp. at sikre, at virksomhederne kunne implementere retningslinjer for håndtering af smitten og arbejdsrutiner
 • Sammen med industrien har myndighederne lanceret en række guidelines for opretholdelse af driften
 • Regeringen har opfordret virksomheder til at søge erstatning hos underleverandører, som gør det umuligt at opretholde driften på en sundhedsmæssig forsvarlig måde – og som dermed har måttet lide økonomiske tab.

 

Italien

 

 

 • Udsættelse af skattebetalinger
 • Skattefradrag for hygiejne
 • Forøgelse af SME-garantifonden
 • Mulighed for at suspendere betaling huslån for førstegangskøbere
 • Initiativer, som støtter SME’ere. Specifikt i forhold til sikre deres likviditet med midler fra EU’s Udviklings- og Socialfonden
 • Yderligere sikkerhedsforanstaltninger for arbejdere
 • Nye regler for løn og betalinger til medarbejdere I den private sektor
 • Støtte til virksomheder I sundhedssektoren
 • Udsættelse af betalinger til sociale ordninger og velfærdsydelser
 • Inddragelse af bygninger til brug for sundhedsformål
 • Extension of vehicle revision deadline;
 • Gyldigheden af identitetsdokumenter forlænges
 • Fremskyndelse af renovering af fængsler
 • Afvigelser fra gængse regler ifm. overtrædelse og misligholdelse af kontrakter
 • Fremrykning af betaling for offentlige kontrakter
 • Ophævelse af tidsfrister for administrative handlinger / procedurer

 

 • Beslutning om, at forsinkelser / hændelser relateret til Corona betragtes som force majeur
 • Begrænsning af tilladte produktionsaktiviter til de, som vurderes at være samfundskritiske.
  • Dette gælder ikke eks. vvs- og tekniske installationer

 

 

 

Spanien

 • Regeringen har lavet en hjælpepakke bestående af 117 mia. euro i form af garantier og direkte støtte virksomheder (17 mia. euro)
 • Udsættelse af betaling til det offentlige (eks. skatteindbetalinger) under €6.000
 • Betaling af statslån for SME’ere og projekter er udskudt
 • Særlige initiativer rettet mod turisme og service
 • Rabatter på virksomhedernes sociale bidrag i februar til juni
 • I forbindelse med offentlige indkøb / kontrakter får entreprenøren mulighed for at ophæve kontrakter med det offentlige
 • Udsættelse af betaling på gæld – også privatretligt.
 • Byggeri er fortsat tilladt under forudsætning af særlige procedurer for sundhed.
 

Holland

 • Udsættelse af moms-betalinger
 • Programmer, som muliggør mere fleksibel mulighed for kompensation ifm. midlertidig hjemsendelse af medarbejdere
 

Relateret indhold