02.06.20 DI Byg Nyheder

Anvend og håndhæv dine indre marked rettigheder

DI afholder den 2. september medlemsmøde for at udbrede kendskabet til det uformelle klageorgan SOLVIT og for at øge opmærksomheden på muligheden for at påberåbe sig gensidig anerkendelse.

Mange virksomheder oplever beslutninger fra kompetente myndigheder, der strider mod EU-retten.

De kan eksempelvis blive pålagt at ændre et produkt eller dets mærkning, eller de pålægges at gennemføre supplerende produkttests, der ikke burde være nødvendige. Ofte sker det med henvisning til nationale særregler eller til forskellig fortolkning af de fælles EU-regler.

Det er DI’s erfaring, at de fleste virksomheder retter ind eller opgiver markedsadgang. Men udover en dyr og langvarig retssag findes også andre muligheder for at håndhæve sine indre marked rettigheder.

Det uformelle europæiske klageorgan SOLVIT er sat i verden for at løse den slags problemstillinger, men desværre er der stadig mange virksomheder, der ikke kender til det. Det er en skam, for det er både hurtigt og gratis.

Eneste krav for at anvende SOLVIT er, at der er tale om en overnational sag, hvor en offentlig myndighed er involveret. Og så må sagen ikke allerede have været indbragt for domstolene.

Det betyder så også, at SOLVIT også kan inddrages i overnationale sager, der vedrører andet end produktlovgivningen eksempelvis arbejdskraftens frie bevægelighed, social sikring, manglende momsrefusion mv.

Klageorganet er netop blevet styrket, når det gælder sager, hvor produkter, der sælges lovligt i et medlemsland uretmæssigt nægtes markedsadgang i et andet (manglende gensidig anerkendelse). Nu kan Kommissionen pålægges at tage stilling til en uoverensstemmelse, hvis der ikke kan findes en løsning i mindelighed. Det er sket gennem den nye forordning om gensidig anerkendelse, (EU) 515/2019, der finder anvendelse fra den 19. april i år. Ud over at styrke virksomhedernes klageadgang tydeliggør den også henholdsvis virksomhedernes og myndighedernes forpligtelser i forhold til henholdsvis at påberåbe sig og nægte gensidig anerkendelse.

DI afholder dette medlemsmøde for at udbrede kendskabet til det uformelle klageorgan SOLVIT og for at øge opmærksomheden på muligheden for at påberåbe sig gensidig anerkendelse.

Læs mere og tilmeld dig arrangementet her

Relateret