Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

09.07.20 DI Byg Nyheder

Nye regler om brændbare faste stoffer

Fra den 1. juli 2020 træder nye regler om brændbare faste stoffer i kraft. Baggrunden for at Beredskabsstyrelsen har udarbejdet nye regler er, at regelsættet ikke længere kan anses for at være tidssvarende for virksomhederne, bl.a. i forhold til de brandsikringstiltag, der eksisterer i dag.

Bekendtgørelsen med bilag skal erstatte de hidtidige 5 bekendtgørelser (for træ, plast, korn og foderstof, mel samt visse brandfarlige virksomheder og oplag) samt den tilhørende tekniske forskrift fra 1990.

Med henblik på at tydeliggøre det overordnede formål med reglerne samt fremtidssikre disse er anvendelsesområdet ændret, så dette ikke længere er bygget op omkring navngivne stoffer. Fremover er det alene det enkelte stofs faremoment i forhold til brand og eksplosion, der afgør, om reglerne finder anvendelse.

I de nye regler er flere bestemmelser angivet som funktionskrav i modsætning til de tidligere regler, hvor de fleste bestemmelser var angivet som præskriptive krav. Formålet med dette er at opnå større fleksibilitet i reglerne, for bl.a. at kunne imødekomme flere måder at kunne opfylde et hensyn til brandsikkerheden på, og på den måde give plads til individuelle og ligeværdige innovative løsninger for den enkelte virksomhed.

De væsentligste ændringer mellem de nye og tidligere gældende regler

Funktionskrav

De tidligere gældende regler var opbygget som præskriptive krav. I de nye regler ændres flere bestemmelser i de tekniske forskrifter til funktionskrav. Formålet med disse ændringer er at få større fleksibilitet i reglerne for bl.a. at kunne imødekomme flere måder at kunne opfylde et hensyn til brandsikkerheden på og på den måde give plads til individuelle og ligeværdige innovative løsninger for den enkelte virksomhed. Derudover har funktionskrav også den positive effekt, at hensynet bag den enkelte bestemmelse tydeliggøres i selve bestemmelsen.

Anvendelsesområdet

Med henblik på at tydeliggøre det overordnede formål med reglerne samt fremtidssikre disse er anvendelsesområdet ændret, så dette ikke længere er bygget op omkring navngivne stoffer. Fremover er det alene det enkelte stofs faremoment i forhold til brand og eksplosion, der afgør, om reglerne finder anvendelse.

Ændringen i anvendelsesområdet har medført, at reglerne kun gælder for produktionsafsnit, hvor der kan forekomme brændbart støv, der kan give anledning til en eksplosiv atmosfære. Ændringen i anvendelsesområdet har medført, at reglerne kun gælder for lagerafsnit med oplag i rum/bygninger, når oplaget enten kan selvantænde, eller hvor der kan forekomme brændbart støv, der kan give anledning til eksplosiv atmosfære. For lagerafsnit med oplag i det fri er der ikke foretaget ændringer i anvendelsesområdet udover, at de ikke længere er bygget op omkring navngivne stoffer.

Andre væsentlige ændringer

Visse bestemmelser i bekendtgørelsen er tilpasset, så det nu er tydeligere, hvem der er ansvarlig for bl.a. at indhente godkendelser, samt hvem der skal underrettes om sådanne godkendelser ved eksempelvis skifte af ejer. Dette gælder såvel nye som eksisterende produktionsafsnit/lagerafsnit. Flere bestemmelser i bilaget til bekendtgørelsen (de tekniske forskrifter) er tilpasset bygningsreglementets (BR18) formulering. Det gælder eksempelvis bestemmelserne for brandtekniske installationer, hvor der er indført krav om funktionsafprøvning og systemintegrationstest. Samtidig er vandfyldte slangevinder nu angivet som en brandteknisk installation. Derudover er der i de nye regler indført bestemmelse om, at der skal udarbejdes en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan.

Relateret indhold