Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

26.01.21 DI Byg Nyheder

Nye regler for håndtering af byggeaffald

En ændring af affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 træder i kraft 1. januar 2021. Ændringen har betydelig konsekvens for byggeriets parter, og det er derfor meget kritisabelt, at Miljøstyrelsen annoncerer ændringen så sent.

En ændring af affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 træder i kraft 1. januar 2021. Ændringen har betydelig konsekvens for byggeriets parter, og det er derfor meget kritisabelt, at Miljøstyrelsen annoncerer ændringen så sent (24. december). Ændringen har været længe under vejs, og DI Dansk Byggeri har afgivet høringssvar for længe siden, men det har ikke været kendt før nu, hvilken udformning bekendtgørelsen fik. Det ved vi nu, med en meget stor forsinkelse.

Ændringen af reglerne omhandler anmeldelse af byggeaffald forud for affaldsproduktion. Hidtil har ansvaret for anmeldelse især været pålagt bygherren, men med de nye regler bliver der lagt yderligere opgaver på transportøren af affaldet, kommunen og affaldsmodtageren. Her bliver den forudgående anmeldelse af affaldet ret central, da anmeldelsens løbenummer skal følge affaldet helt ud til affaldsmodtageren.

DI Dansk Byggeri er i dialog med Miljøstyrelsen om, hvordan virksomhederne bedst informeres mere grundigt om de nye regler, da styrelsen den kommende tid skal udarbejde en vejledning. Men de nye regler gælder stadig fra 1. januar 2021, og her har vi kunne iagttage, at kommunerne ikke er forberedte på de nye krav, der gælder for dem. Bl.a. om den nye digitale platform.

I sin korthed stiller de nye regler i udsigt, at:

 1. Bygherre skal, forud for frembringelse af et ton byggeaffald og derover, få foretaget en screening, for at få afdækket, om der kan være problematiske stoffer fx PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i de berørte anlægs- eller bygningsdele, som skal renoveres, ombygges eller nedrives.

 2. På baggrund af screeningen skal laves en kortlægning, som påviser hvor og hvor meget af de problematiske stoffer fx PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i de berørte anlægs- eller bygningsdele, som skal renoveres, ombygges eller nedrives.

 3. Når screening og kortlægning er foretaget, så skal bygherren senest 14 dage før affaldets frembringelse indsende en anmeldelse til kommunen bl.a. indeholdende screening og kortlægning. Det er kommunen, som er ansvarlig for den digitale platform, som anmeldelsen skal foretages i.

 4. Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977, skal uanset vægt og størrelse anmeldes til kommunen af bygherren.

 5. På baggrund af det anmeldte affald skal kommunen inden 14 dage give anmeldelsen et løbenummer, som skal oplyses til bygherren.

 6. Først ved modtagelse af løbenummer fra kommunen, kan affaldet produceres. Hvis tidsfristen er overskredet efter 14 dage, og intet løbenummer er fremsendt af kommunen, så kan arbejdet begynde.

 7. Bygherren har pligt til, at det løbenummer kommunen giver
  anmeldelsen, bliver givet videre til affaldstransportøren sammen med den digitale anmeldelse.

 8. Når affaldstransportøren videretransporterer affaldet, så skal løbenummeret og den sidste anmeldelse oplyses til det første modtageanlæg, registreret til at kunne håndtere bygge- og anlægsaffald.

 9. Affaldstransportøren skal ligeledes oplyse til modtageanlægget, hvornår det sidste læs fra en ombygnings-, renoverings- eller nedrivningssag er afleveret.

 10. Det første modtageanlæg, som er registreret til at kunne modtage og håndtere bygge og anlægsaffaldet, skal senest fire uger efter, at affaldsmodtageren har modtaget hele affaldsmængden, indberette digitalt til kommunalbestyrelsen:
  1. anmeldelsens løbenummer,
  2. modtagne affaldsmængder fordelt på EAK-koder underopdelt i affaldsfraktioner, og
  3. dato for modtagelse af affaldet.

Som I ser, så er der mange aktører, der skal arbejde sammen på en ny måde.

I første omgang er det vigtig, at I som entreprenører har dialogen med bygherren om hans ansvar, og hvordan I kan hjælpe, eventuelt ved at pege på en underentreprenør, der kan screene og kortlægge bygningen for miljøfarlige stoffer og materialer. I kan også modtage mere viden om  håndtering af bygge og anlægsaffald, deriblandt miljøfarlige stoffer og materialer, ved at kontakte www.vcob.dk eller læse mere på hjemmesiden.

Vi vender tilbage med yderligere information, så snart vi har mere.

Link til den nye affaldsbekendtgørelse.

Simon Stig-Gylling

Simon Stig-Gylling

Chefkonsulent

 • Direkte +45 7216 0267
 • Mobil +45 3160 9908
 • E-mail ssg@di.dk

Relateret indhold