01.06.21 DI Byg Nyheder

Aftale om 50 millioner kroner til fremme af bæredygtigt byggeri

Regeringen og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har indgået en politisk aftale om udmøntning af midler til fremme af bæredygtigt byggeri. Midlerne skal understøtte byggebranchen i at leve op til de kommende klimakrav, der følger af strategi for bæredygtigt byggeri.

Partierne er enige om, at puljen på 50 mio. skal anvendes til indsatser, der bidrager til at understøtte et grønnere og kvalitetsbevidst byggeri, der samtidig er økonomisk bæredygtigt. Derudover skal vejledningen for virksomheder styrkes frem mod indfasningen af krav til bygningers klimaaftryk ligesom udviklingen af miljødata for byggematerialerne skal fremmes. Aftalen indeholder følgende fem initiativer og midlerne er afsat med finansloven for 2021.

- Vi hilser aftalen velkommen. Klimakravene indfases allerede om halvandet år, og det haster med at få udviklet europæisk accepteret dokumentation og beregningsværktøjer. Vi håber derfor, at initiativerne bliver implementeret hurtigst muligt. Det er dog vigtigt med yderligere tiltag for at få omsat strategien for bæredygtigt byggeri. Vi opfordrer til, at koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri udpeges snarest, så vi kan komme i gang med at bidrage til arbejdet, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, DI Byg.

AFTALEN INDEHOLDER FØLGENDE:

Fremme af miljøvaredeklarationer (EPD’er)

For at udbrede kendskabet til miljøvaredeklarationer (EPD’er) og få flere materialeproducenter til at udarbejde EPD’er afsættes 23 mio. kr. til følgende initiativer:

 • Undersøgelse af tekniske barrierer, der måtte være for udarbejdelsen af EPD’er, samt hvad potentialet er for yderligere understøttende indsatser.
 • Målrettet informationsindsats om EPD’ers anvendelighed og fremgangsmåder til udarbejdelse, f.eks. i form af vejledninger samt øvrige formidlingsaktiviteter.
 • Iværksættelse af indsats for dels at samle de tilgængelige EPD’er og dels for at sikre smidig integration i beregningsværktøjet LCAbyg.
 • Afsættelse af pulje til tilskud til udvikling af EPD’er målrettet producenter. Betingelse for tilskuddet er, at EPD’en gøres offentlig tilgængelig.

Videreudvikling af beregningsværktøjet LCAbyg

Det digitale beregningsværktøj LCAbyg skal forbedres og optimeres. Der afsættes 5 mio. kr. hertil og der iværksættes følgende tiltag:

 • Opdatering af databaser, så der kan foretages mere præcise beregninger.
 • Øget anvendelighed af brugerfladen, der kan understøtte, at der sker færre fejl i beregningerne, og at der bruges færre ressourcer på at gennemføre dem.
 • Inddragelse af relevante interessenter i arbejdet med videreudvikling af LCAbyg, kvalitetssikring af løsningerne og forankring af værktøjerne i branchen.
 • Udvidelse af LCAbyg for at styrke det tekniske arbejde mod fuld, softwareneutral integration mellem beregningsværktøjer og projekterings- og designværktøjer i branchen.

Styrke omkostningseffektive energirenoveringer

I en analyse af efterlevelse af bygningsreglementets krav om rentable energiforbedringer vurderes efterlevelsesgraden at være ca. 75 pct. Manglende viden og forståelse af energikravene blandt håndværkere og boligejere vurderes at være årsager til manglende efterlevelse. Der afsættes 8 mio. kr. til initiativet og følgende tiltag iværksættes:

 • Nyt undervisningsmateriale samt evt. undervisningsforløb om energikrav, der kan anvendes på erhvervsuddannelserne og til efteruddannelse.
 • Fokus på vejledning og eksempler om energikrav ved renoveringer.
 • Øget information om bygningsreglementets krav til boligejere.

Fremme af genbrug af bærende konstruktioner

Eksisterende viden og datagrundlag om genbrug af bærende konstruktioner skal udbygges frem for nedrivning og nybyggeri. Der afsættes 2 mio. kr. til initiativet og følgende tiltag iværksættes:

 • Iværksættelse af dybdegående analyse af potentialer og barrierer for genbrug af bærende konstruktioner frem for nedrivning og nybyggeri med fokus på balancen mellem den totaløkonomiske, miljømæssige og sociale bundlinje, herunder sundhed og indeklimaforhold.
 • Med afsæt i analysens resultater kan der udarbejdes et vejledningsmateriale målrettet bygherrer, rådgivere og entreprenører, som understøtter udviklingen af renoveringsstrategier, bedre forundersøgelser af det eksisterende byggeri, konceptløsninger og forretningsmodeller for genbrug af de bærende konstruktioner samt modeller for øget samarbejde på tværs af værdikæden.
 • Materialet udarbejdes i samarbejde med bygherrer, rådgivere og entreprenører.

Videnscenter om bygningers klimapåvirkninger

For at styrke vidensgrundlaget og opbygningen af erfaringer med LCA-beregninger oprettes der et videnscenter om bygningers klimapåvirkninger, som blandt andet får til ansvar at:

 • Informere og vidensdele om LCA-beregninger.
 • Udarbejde undervisningsmateriale samt evt. undervisningsforløb om klimakrav til bygninger, som kan anvendes på f.eks. erhvervsuddannelser og til efteruddannelse til en ny generation af ”klimahåndværkere”. · Digitalt at opsamle data fra byggerier med LCA-beregninger.
 • Udarbejde analyser og baggrundsmateriale om LCA i Danmark, herunder analyser af omkostninger, klimamæssige og samfundsøkonomiske effekter af skærpelse af krav om klimaaftryk, CO2-skyggepriser mv. · Udvikle LCA-beregninger for renoveringer og ombygninger.

Aftaleparterne er enige om at sende opgaven om et videnscenter i udbud. Der afsættes 6 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022 til initiativet.

Du kan læse hele aftaleteksten her

Relateret