DI Byggeri

Bæredygtig energi

DI Byggeri arbejder målrettet for, at bygninger i højere grad ses som en integreret del af energisystemet. Energibesparelser i bygninger bidrager til, at Danmark når målet om at være CO2-neutralt i 2050 omkostningseffektivt. Et lavere energiforbrug i vores bygninger kan også medvirke til at integrere lavtemperatur-varmekilder som fx varmepumper samtidig med, at bygninger kan bruges til at lagre energi.

I branchen ønsker vi at bidrage til en bæredygtig grøn omstilling. Og vores virksomheder kan levere løsninger, både når det drejer sig om at energirenovere, støbe fundamenter til vindmølleparker eller sætte solceller på taget mv. I DI Byggeri har vi udarbejdet Byggeriets Energianalyse, som blandt andet viser potentialer og virkemidler for energibesparelser i bygninger.

Mange virksomheder i byggeriet har valgt at efteruddanne en eller flere medarbejdere som energivejledere. Energivejlederordningen arbejder for, at virksomhederne er rustet til at levere vejledning om energirenovering og kan udføre energiforbedringer af høj kvalitet. Det sker ved at tilbyde virksomhederne adgang til beregnerværktøjer, håndbøger, cases og løbende ajourføringskurser samt online opkvalificeringskurser uden beregning.

Dansk Beton vil halvere CO₂-udledningen fra beton i 2030

Branchefællesskabet Dansk Beton i DI Byggeri har sat sig et ambitiøs klimamål sammen med 40 centrale virksomheder i betonbranchen og den øvrige byggebranche i projektet Bæredygtig Beton Initiativ. Målet er et 50 procent lavere CO₂-aftryk fra betonbyggeri i 2030, uden at der gås på kompromis med kvalitet, komfort og økonomi. 

Læs hele artiklen om Bæredygtig Beton initiativet her

Mere energieffektive boliger

Danmarks mål om at være klimaneutralt i 2050 bliver dyrere at nå, hvis ikke vi realiserer potentialerne for energibesparelser i vores eksisterende byggeri. Mange danske virksomheder er heldigvis dygtige til at renovere og forbedre bygningers energiforbrug og indeklima.

En af dem er Adserballe & Knudsen, som har lavet en lang række renoveringsprojekter, hvor energioptimering spiller en stor rolle. Blandt andet Skoleparken i Hillerød, hvor 426 boliger har gennemgået en større forandring. De 50 år gamle blokke er blevet energirenoveret, og de tidligere monotone facader har fået nye markante indgangspartier, fremskudte altaner samt ny VVS og ventilation.

Læs hele historien om Adserballe & Knudsens arbejde i Skoleparken her

Fundamenter til fremtidens energi

Klimaudfordringen har ført til en stigende efterspørgsel på vedvarende energi, ikke mindst efter vind. Aarsleff er blandt de førende specialister i etablering af fundamenter til vindmølleparker – og har været med til at drive udviklingen igennem de sidste ti år. Det gælder både vindmølleparker på land og til havs.

Aarsleff har siden 2003 opstillet omkring 500 havmøllefundamenter i stål og beton, særligt i Danmark og England. Aarsleff var også med da en af verdens største havmølleparker, London Array, blev til. Ud over fundamenter til havvindmøller og transformatorer opfører Aarsleff vindmålemaster, som bruges til at registrere vinden i et område forud for et anlægsprojekt med det formål at sikre data til projektets økonomiske beregninger.

Aarsleff har blandt andet udført anlægs- og fundamentarbejderne i forbindelse med en opgradering af Klim Vindmøllepark, én af Danmarks største på land med 22 nye 3.2-MW vindmøller. Herfra forsynes 64.000 husstande med strøm årligt. Projektet indebar blandt andet opbrydning af de eksisterende 35 vindmøllefundamenter og ramning af cirka 2.300 40 x 40 centimeter specialpæle i længder fra 8 til 43 meter.

Læs hele historien om Aarsleffs opgradering af Klim Vindmøllepark her

Byggeri af biogasanlæg

Biogasanlæg medvirker til at fortrænge fossile brændsler som olie, kul og naturgas, og er samtidig med til at løse en række miljøudfordringer for landbruget. Hans Jørgensen & Søn er en af de danske virksomheder, der har kompetencer inden for byggeri af biogasanlæg.

Virksomheden har været med til at bygge Danmarks første og et af de største økologiske biogasanlæg i Brande. Byggeriet omfatter opførelsen af reaktortanke til behandling af gylle, byggeri af procesbygning og administrationsbygning mv. Der er også lagt 3500 m2 asfalt i planlageret, der skal bruges til oplagring af råvarer til den økologiske biogasproduktion.

Det færdige økologiske bioanlæg producerer grøn biogas og sikrer værdifuld gødning til økologiske marker. Anlægget omdanner hvert år 150.000 tons økologisk biomasse i form af husdyrgødning, kløvergræs og grønt affald fra lokale landmænd til 6 millioner kubikmeter grøn biogas til det danske naturgasnet. Det betyder, at flere end 3.600 husstande forsynes med CO2-neutral gas årligt.

Se film fra projektet marts 2017 her

Se film fra projektet september 2017 her

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold