DI Byggeri

Industrisektionen

Industrisektionen er for virksomheder med hel eller delvis industriel produktion som forretningsområde.

Det drejer sig blandt andet om producenter af ind- og udvendige døre, vinduer, trapper, gulve, køkkener, spær, møbler, inventar, huse, elementer og andre varefremstillende eller industrielt orienterede virksomheder samt virksomheder, der udfører overfladebehandling. Der er ligeledes mulighed for associerede medlemskaber.

Formål

Industrisektionens formål er blandt andet: 

 • at samle alle industrielle virksomheder med naturlig eller traditionel tilknytning til bygge- og boligsektoren og andre virksomheder med tilknytning til virksomheder af den anførte art,
 • at varetage virksomhedernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling samt aftaleretslige forhold,
 • at virke som bindeled mellem Industrisektionens medlemmer og DI Byggeri og herunder varetage fælles interesser i forhold til lovgivere og myndigheder lokalt, nationalt og internationalt,
 • at virke for medlemsvirksomhedernes fælles arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske interesser, og
 • at virke for medlemsvirksomhedernes interessevaretagelse i forbindelse med mærkningsordninger, varedeklarationer, garantiordninger og miljøforhold m.v.

Sektionskontingent

Kontingentet består af et grundkontingent på 500 kr. pr. år og et lønsumskontingent på 0,03%.

Bestyrelse

Se Industrisektionens bestyrelse

Vedtægter

Læs Industrisektionens vedtægter

Navn og hjemsted
§ 1

Sektionens navn er DI Dansk Byggeri Industri, der er en sektion under DI Dansk Byggeri. DI Dansk Byggeri Industris hjemsted er Københavns kommune.

Formål
§ 2
DI Dansk Byggeri Industris formål er:

 • at samle alle industrielle virksomheder med naturlig eller traditionel tilknytning til bygge- og boligsektoren, og andre virksomheder med tilknytning til virksomheder af den anførte art.
 • at varetage virksomhedernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling samt aftaleretslige forhold
 • at virke som bindeled mellem DI Dansk Byggeri Industris medlemmer og DI Dansk Byggeri og herunder at varetage fælles interesser i forhold til lovgivere og myndigheder lokalt, nationalt og internationalt.
 • at virke for medlemsvirksomhedernes fælles arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske interesser.
 • at virke for medlemsvirksomhedernes interessevaretagelse i forbindelse med mærkningsordninger, varedeklarationer, garantiordninger og miljøforhold m.v.
 • at virke for medlemsvirksomhedernes interesser på det eksterne og interne miljøområde.
 • at medvirke til den teknologiske udvikling, herunder forsøgs- og udviklingsarbejde inden for medlemsvirksomhedernes interesseområder.
 • at virke for markedsføring af et medlemskab af DI Dansk Byggeri Industri som sikkerhed for sober rådgivning, gode produkter og service af god kvalitet samt styrkelse af konkurrenceevne.
 • at formidle et kollegialt samarbejde til DI Dansk Byggeris øvrige medlemsvirksomheder samt DI Dansk Byggeri Industris medlemmer imellem.
 • at formidle og virke til forbindelse til andre relevante beslægtede danske og udenlandske organisationer og herunder eventuelt at tilslutte sig organisatoriske fællesskaber.
 • at medvirke til løsning af enhver anden opgave, der kan fremme et godt kollegialt forhold mellem DI Dansk Byggeri Industris medlemmer samt andre interessenter.
 • at virke for oprettelse af branchefællesskaber blandt DI Dansk Byggeri Industris medlemsvirksomheder.

DI Dansk Byggeri Industri kan som associerede medlemmer optage virksomheder i værdikæden med relationer til de ovenfor anførte brancher fra leverandører til konsumenter samt andre interessenter, og associerede medlemmer har til DI Dansk Byggeri Industris generalforsamling adgang og taleret, men ingen stemme- og valgret.

Medlemsforhold
§ 3
DI Dansk Byggeri Industris medlemsvirksomheder skal være medlem af DI Dansk Byggeri.

Enhver virksomhed, der beskæftiger sig med forretningsområder inden for de i § 2 nævnte, kan optages i DI Dansk Byggeri Industri.

Det er muligt for en medlemsvirksomhed at være medlem af DI Dansk Byggeri Industri med en del af virksomheden. Medlemsvirksomheden forpligtes til én gang årligt, til DI Dansk Byggeri at oplyse om andelen af virksomhedens lønsum, som er tilknyttet DI Dansk Byggeri Industri.

Efter bestyrelsens godkendelse kan der ligeledes optages virksomheder gennem landsforeninger og interessegrupper inden for de i § 2 nævnte forretningsområder.

Anmodning om optagelse i DI Dansk Byggeri Industri rettes skriftligt til DI Dansk Byggeri.

Optagelse i DI Dansk Byggeri Industri skal godkendes af DI Dansk Byggeri Industris bestyrelse. I tilfælde af afslag kan ansøgeren forlange sagen forelagt en generalforsamling, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, hvorvidt ansøgningen kan godtages.

Medlemsvirksomheden repræsenteres i DI Dansk Byggeri Industri af personmedlemmer i DI Dansk Byggeri.

Når en virksomhedsindehaver eller et personmedlem ophører med at være erhvervsaktiv, kan vedkommende overgå til at være hvilende medlem (i disse vedtægter betegnet seniormedlem).

Seniormedlemmer har ikke stemmeret i DI Dansk Byggeri Industri, og seniormedlemmet kan fravælge medlemskabet af DI Dansk Byggeri. Kontingentet for seniormedlemmer fastsættes af bestyrelsen.

Ophør
§ 4
Regler vedrørende udmeldelse og ophør følger de regler der gælder for DI Dansk Byggeri.

DI Dansk Byggeri Industri kan slette et medlem, som er i restance med kontingent efter regler fastsat af bestyrelsen og DI Dansk Byggeri, og medlemmet har ikke krav på nogen andel af DI Dansk Byggeri Industris formue.

Eksklusion
§ 5

Regler vedrørende eksklusion af DI Dansk Byggeri Industri, følger de regler der gælder for DI Dansk Byggeri.

Kontingent
§ 6

Medlemmet betaler til DI Dansk Byggeri Industri et kontingent, som fastsættes på DI Dansk Byggeri Industris generalforsamling.

Bestyrelsen
§ 7

Bestyrelsens opgave er at varetage DI Dansk Byggeri Industris interesser.

DI Dansk Byggeri Industri ledes af en bestyrelse bestående af formand og op til elleve menige bestyrelsesmedlemmer, dog minimum syv menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal være sammensat på en sådan måde, at der tilstræbes en repræsentativ dækning af medlemskredsen både fagligt, geografisk og størrelsesmæssigt.

DI Dansk Byggeri Industri kan for at tilgodese særlige interesser i DI Dansk Byggeri Industri for et år ad gangen supplere sig med op til tre yderligere bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling for to år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand umiddelbart efter generalforsamlingen.

Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer varigt har forfald, kan bestyrelsen med 2/3 stemmeflerhed, supplere sig med op til to medlemmer indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling i DI Dansk Byggeri Industri på baggrund af valglister. Sammen med indkaldelsen fremsendes bestyrelsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsens valgliste). Det er muligt for medlemmerne af DI Dansk Byggeri Industri at opstille alternative valglister til bestyrelsen. Alternative valglister skal fremsendes til bestyrelsen inden 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Disse udsendes efterfølgende til medlemmerne 1 uge inden generalforsamlingen.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det nødvendigt, dog mindst 4 årlige bestyrelsesmøder, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsender ønske herom. Formanden leder møderne. I formandens fravær leder næstformanden møderne.

Bestyrelsen administrerer DI Dansk Byggeri Industri og DI Dansk Byggeri Industris midler på baggrund af samarbejdsaftale med DI Dansk Byggeri.

DI Dansk Byggeri Industri hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke DI Dansk Byggeri Industris medlemmer nogen personlig hæftelse. Ej heller påhviler der DI Dansk Byggeri nogen hæftelse.

DI Dansk Byggeri Industri tegnes af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Spærreregel, aldersgrænse, genvalg, diæter m. v.
§ 8

En person der vælges til DI Dansk Byggeri Industris bestyrelse, skal være personmedlem af DI Dansk Byggeri, være erhvervsaktiv og må ikke være ude af rådighed over sit bo.

Genvalg kan finde sted yderligere to valgperioder og efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen yderligere én periode af gangen.

Honorarer, diæter og regler om refusion af rejseudgifter til medlemmer af DI Dansk Byggeri Industris valgte organer fastsættes af generalforsamlingen.

Regnskab og revision
§ 9

Regnskabsåret er kalenderåret.

Opkrævning af kontingent og bogføring foretages af DI Dansk Byggeri.

Revision af DI Dansk Byggeri Industris årsregnskab foretages af DI Dansk Byggeris revisor.

Generalforsamling
§ 10
Generalforsamlingen er DI Dansk Byggeri Industris højeste myndighed.

Alle medlemsvirksomheder har møde- og taleret.

Hver medlemsvirksomhed tildeles én stemme og herudover tildeles medlemsvirksomheden yderligere et antal stemmer i forhold til medlemsvirksomhedens lønsum registreret i sektionen. Reglerne for tildeling af yderligere stemmer følger reglerne, som de er fastlagt i DI Dansk Byggeri.

Der kan stemmes ved fuldmagt, idet hver tilstedeværende stemmeberettiget dog ikke kan råde over mere end 3 fuldmagter.

Resultatet af forhandlingerne indføres i DI Dansk Byggeri Industris forhandlingsprotokol, der underskrives af formanden og dirigenten.

Ordinær generalforsamling afholdes i perioden 15. januar til 15. april, dog minimum 30 dage forud for repræsentantskabsmødet i DI Dansk Byggeri.

Indkaldelse til den årlige generalforsamling skal ske skriftligt med 28 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af repræsenterede stemmer. Sagerne afgøres, hvor intet andet udtrykkeligt er bestemt, ved almindelig stemmeflerhed.

Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af repræsentanterne er repræsenteret, og mindst 3/4 af disse stemmer herfor. Eventuelle vedtægtsændringer skal godkendes af DI Dansk Byggeris bestyrelse.

Er en generalforsamling i relation til vedtægtsændring ikke beslutningsdygtig, skal der indvarsles til en ny, hvor sagen afgøres ved almindelig stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

Der skal hengå mindst 14 dage mellem en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, der skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel, kan ikke ske samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

På hvert års ordinære generalforsamling foretages:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om DI Dansk Byggeri Industris virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af repræsentanter til DI Dansk Byggeris repræsentantskab
 8. Fastsættelse af honorarer, diæter og regler for refusion af rejseudgifter.
 9. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
 10. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, eller når mindst 20 procent af medlemmerne forlanger det med skriftlig angivelse af forhandlingsemne.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være DI Dansk Byggeri Industris sekretariat i hænde senest den 1. januar. Bestyrelsen kan beslutte at behandle forslag indkommet efter denne dato. Beslutningen tages ved simpel stemmeflerhed. Forslagene bringes til medlemmernes kendskab inden generalforsamlingen.

Valg af repræsentantskabsmedlemmer til DI Dansk Byggeri
§ 11

Repræsentanter til DI Dansk Byggeris repræsentantskab vælges på generalforsamlingen i DI Dansk Byggeri Industri.

Formanden og næstformanden for DI Dansk Byggeri Industri er fødte repræsentanter til DI Dansk Byggeris repræsentantskab.

Øvrige repræsentanter til DI Dansk Byggeris repræsentantskab vælges på baggrund af valgliste, som bestyrelsen udsender sammen med indkaldelse til generalforsamlingen i DI Dansk Byggeri Industri. Det er muligt for medlemmerne af DI Dansk Byggeri Industri at opstille alternative valglister til repræsentantskabet. Alternative valglister skal fremsendes til bestyrelsen inden 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Disse udsendes efterfølgende til medlemmerne 1 uge inden generalforsamlingen.

Medlemmernes forpligtelser
§ 12

Medlemmerne forpligter sig til at overholde disse vedtægter og de af DI Dansk Byggeri Industri valgte organer trufne beslutninger.

DI Dansk Byggeri Industris ophør
§ 13

DI Dansk Byggeri Industri kan kun opløses, såfremt det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med kvalificeret majoritet, som angivet i § 10 vedrørende vedtægtsændringer. I tilfælde af DI Dansk Byggeri Industris ophør træffer generalforsamlingen beslutning om formuens anvendelse.

Ikrafttræden
§ 14
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2010. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2010.

50 % i tilskud til DI Byggeris kurser

Læs om reglerne for tilskud på DI Byggeris kurser.

I en travl og konkurrencepræget hverdag er det vigtigt at fokusere på, hvordan arbejdsprocesserne kan optimeres, og hvordan vi får mest muligt ud af de ressourcer, som vi har til rådighed. Derfor tilbyder DI Byggeri et bred palette af kurser, der rummer alt fra forhandlingsteknikker, grundkurser i ledelse, effektiv kommunikation og meget mere.

Meget billigere
Industrisektionen tilbyder sine medlemsvirksomheder at få et tilskud på 50 procent til DI Byggeris kurser. Dog dækker tilbuddet kun op til 10.000 kroner per virksomhed.

Kursustilbuddene dækker blandt andet over:

 • Forhandlingsteknik
 • Grundkursus i ledelse 1
 • Skriv godt, og kom igennem med dit budskab
 • DI Byggeris Projektlederuddannelse
 • Kvalitetsstyring i praksis
 • Projekteringsledelse
 • Kursus for lærlinge

En kursusoversigt der samlerne mulighederne
Du kan nemt og hurtigt skabe dig et overblik over de mange tilbud og muligheder på DI Byggeris kursus hjemmeside. I kursusoversigten kan du læse meget mere om kursustilbuddene og tilmelde dig.

Vær opmærksom på at priserne i kursusoversigten er de fulde priser før rabat. Du skal derfor fratrække 50 procent af prisen. Ønsker du at benytte dig af tilbuddet, kan du tilmelde dig via link på DI Byggeris hjemmeside. Efter du har deltaget i kurset, bedes du sende en kopi af fakturaen, en kopi af bankoverførslen og en kopi af dit kursusbevis til Johanne Eriksen, joer@di.dk, hvorefter du vil få refunderet rabatten.

 
Søren Cajus

Søren Cajus

Chef for Dansk Byggeindustri

 • Direkte +45 3377 3913
 • Mobil +45 2851 1969
 • E-mail scp@di.dk

Relateret indhold