Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

DI Byggeri

Tagdækningssektionen

Tagdækningssektionen er en sammenslutning af virksomheder, som beskæftiger sig med tagdækning med tagpap og tagisolering.

Formål

Sektionens væsentligste opgaver er:

 • at fremme det kollegiale sammenhold
 • at varetage medlemmernes interesse indenfor uddannelse af såvel timelønnede som funktionærer
 • at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser.

Særlige optagelseskrav

Virksomhedens ledelse og et flertal af virksomhedens tagdækkere skal i mindst tre år have beskæftiget sig med tagdækning.

Virksomheden skal som hovederhverv beskæftige sig med tagdækning.

Derudover skal det til orientering oplyses, at bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde træffer beslutning om, hvorvidt en virksomhed kan optages eller ej.

Sektionskontingent

Kontingentet andrager 1.500 kr. pr. påbegyndt 2,5 mio. kr. i arbejderlønsum - heri skal være inkluderet halvdelen af udgiften til lønarbejde udført af underentreprenører, som ikke er medlem af sektionen.

Optagelsesgebyret udgør 5.000 kr.

Udover kontingentet opkræves et bidrag til en udligningsordning for udgifter til uddannelse af tagdækkersvende. Medlemsvirksomhederne tildeles et tilskud på kr. 35.000 for hver af deres tagdækkerlærlinge, der opnår svendebrev. Forudsætningen for tilskuddet er, at lærlingen har mindre end 24 måneders brancheerfaring, når uddannelsesaftalen indgås. Udgiften til tilskuddene fordeles blandt alle medlemsvirksomhederne i forhold til arbejderlønsum jf. kontingentberegningen.

Bestyrelse

Se Tagdækningssektionens bestyrelse

Vedtægter

§ 1 Definition
Tagdækningssektionen er en sammenslutning af medlemsvirksomheder af Dansk Byggeri, som beskæftiger sig med tagdækning og isolering (excl. teknisk isolering).

§ 2 Formål
Sektionens formål er at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser inden for uddannelse af såvel timelønnede som funktionærer, samt at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser, ligesom der kan optages spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne til undersøgelse.

§ 3 Medlemsoptagelse
Kun virksomheder, som er medlemmer af Dansk Byggeri, kan optages som medlem af sektionen. Det er en betingelse for medlemskab, at virksomhedens hovedbeskæftigelse er tagdækning, at virksomhedens ledelse og et flertal af ansatte tagdækkere har været beskæftiget med tagdækning i mindst 3 år.

Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om optagelse kan godkendes eller ej.

Bestyrelsen kan dispensere fra kravet om hovedbeskæftigelse, hvis særlige forhold taler derfor.

§ 4 Optagelsesafgift
I optagelsesafgift betaler hver virksomhed kr. 5.000,00. Optagelsesafgiften tilbagebetales ikke.

Ved opdeling af en medlemsvirksomhed i flere virksomheder betaler de(n) udskilte virksomhed(er) ikke optagelsesafgift, hvis indmeldelsen sker inden eller samtidigt med den oprindelige medlemsvirksomhed eventuelt udtræder af sektionen.

§ 5 Medlemskontingent
Kontingentet er baseret på antallet af stemmer, jf. § 9.

For så vidt årskontingentet ved regnskabsårets afslutning ikke dækker sektionens udgifter, kan det resterende beløb fordeles på virksomhederne i forhold til arbejderlønsummen.

Ethvert tilsvar til sektionen skal indbetales inden 14 dage efter fremsendt påmindelse.

Årskontingent for medlemsvirksomheder, der er blevet etableret i løbet af det foregående kalenderår, beregnes ud fra arbejderlønsummen i den periode af det foregående år virksomheden har eksisteret ganget proportionalt op, så det svarer til et helt år.

Årskontingent for medlemsvirksomheder, der er blevet etableret i indmeldelsesåret, beregnes ud fra den ved indmeldelsen oplyste forventede arbejderlønsum for indmeldelsesåret.

Medlemmer betaler kontingent for hele året, uanset hvor stor en del af året virksomheden er medlem.

§ 6 Udligningsordning for uddannelse
For at stimulere interessen for, at alle sektionens medlemsvirksomheder medvirker til at uddanne tagdækkere i medfør af lov om erhvervsuddannelse samt for at udjævne omkostningerne forbundet hermed, yder sektionen et økonomisk tilskud til virksomhedernes merudgifter ved uddannelsen.

En virksomhed er berettiget til at modtage et tilskud på kr. 35.000,- for hver ansat tagdækkerlærling, som opnår svendebrev som tagdækker under forudsætning af, at tagdækkerlærlingen ved lærlingekontraktens indgåelse havde mindre end 24 måneders brancheerfaring som tagdækker.

Opkrævning og fordeling af tilskud fremlægges hvert år på sektionens ordinære generalforsamling og omfatter de tagdækkersvende, som har modtaget svendebrev i perioden fra 14 dage før seneste ordinære generalforsamling til 14 dage før årets ordinære generalforsamling.

Det samlede årlige tilskudsbeløb opkræves hos de virksomheder, der er medlem af sektionen på opgørelsestidspunktet (14 dage før generalforsamlingen), med et grundbeløb på kr. 4.000,00 pr. virksomhed og herudover forholdsmæssigt efter virksomhedernes stemmeberettigede arbejderlønsum - jf. § 9 - for det forudgående kalenderår.

Nystartede virksomheders stemmeberettigede arbejderlønsum beregnes på samme måde som ved fastsættelse af årskontingentet - jf. § 5.

En eventuel manglende indbetaling kan overføres til opkrævning det følgende år.

§ 7 Æresmedlemmer m.v.
I ganske særlige tilfælde kan sektionen udnævne en højt anset person, der aktivt har virket for sektionen, til æresmedlem. Dette kan kun ske ved énstemmig beslutning af bestyrelsen.

Æresmedlemmer er kontingentfri.

Passive medlemmer. Mangeårige virksomhedsrepræsentanter, som definitivt ophører med tagdækningsvirksomhed, kan efter skriftlig anmodning blive optaget som passive medlemmer, hvis deres forhold ikke efter bestyrelsens skøn taler derimod, med samme adgang til sektionens generalforsamlinger og møder som de øvrige virksomhedsrepræsentanter, men uden stemmeret.

Passive medlemmer betaler som kontingent et af bestyrelsen fastsat beløb.

§ 8 Arbejdsgrupper
Bestyrelsen udpeger repræsentanter i udvalg, nævn og arbejdsgrupper m.v. inkl. mødeleder.

§ 9 Generalforsamling
Generalforsamlingen er sektionens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Forelæggelse til godkendelse af revideret årsregnskab
 4. Forelæggelse til godkendelse af budget samt fastsættelse af årskontingent
 5. Fastlæggelse af udligningsbeløb vedrørende uddannelse af tagdækkerelever
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af formand og næstformand
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar måned.

En virksomhed har én stemme for hver påbegyndt 2,5 millioner kroner i arbejderlønsum for det foregående år. I arbejderlønsummen indgår 50% af udgiften til lønarbejde ved tagdækning udført af underentreprenører, som ikke er medlemmer af Tagdækningssektionen.

Det samlede antal mulige stemmer opgjort som ovenfor beskrevet, betegnes "stemmegrundlaget".

Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes med mindst 8 dages varsel af formanden, når denne finder det ønskeligt, eller når det kræves ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen fra mindst en tredjedel af stemmegrundlaget. Der skal indkaldes senest 4 uger efter, at begæringen er modtaget.

Hvis en medlemsvirksomhed måtte være forhindret i at deltage i en generalforsamling, kan den enten lade sig repræsentere af en anden medlemsvirksomhed, eller af bestyrelsen.

Der skal i så fald foreligge en skriftlig fuldmagt.

En medlemsvirksomhed kan kun ved fuldmagt repræsentere én anden medlemsvirksomhed.

Beslutninger træffes med mindre andet fremgår af disse vedtægter ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer.

Ved ændringer af sektionens vedtægter kræves, at mindst halvdelen af stemmegrundlaget går ind herfor.

Er der fremsat forslag om ændring af sektionens vedtægter, og er mindre end halvdelen af stemmegrundlaget repræsenteret på generalforsamlingen, kan der – såfremt mindst halvdelen af de fremmødte stemmer for forslaget om ændring af vedtægterne – indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor det fremsatte forslag kan behandles. På denne generalforsamling, kan vedtægtsændringerne vedtages med almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer skal for at være gyldige godkendes af bestyrelsen i Dansk Byggeri.

§ 10 Bestyrelse
Sektionens anliggender varetages af en sektionsbestyrelse bestående af 4-6 medlemmer, der sædvanligvis vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af medlemmerne ordinært kommer på valg hvert år.

Bliver hvervet som formand vakant i en valgperiode, overtager næstformanden hvervet som formand, indtil suppleringsvalg kan finde sted.

Der vælges, for et år ad gangen, en suppleant.

Dersom et bestyrelsesmedlem får langvarigt forfald indtræder suppleanten i bestyrelsesmedlemmets sted indtil nyvalg kan finde sted. Hvis bestyrelsesmedlemmet udtræder i første år af sin valgperiode, indtræder det stedfortrædende bestyrelsesmedlem alene for perioden frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

Valgene foretages på de ordinære generalforsamlinger.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, heriblandt enten formand eller næstformand.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

I sektionsbestyrelsen træffes alle beslutninger med simpel stemmeflerhed.

Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder, hvorover føres protokol, som henligger på kontoret i Dansk Byggeri.

Protokollen skal omfatte medlemsoversigt.

Til at bistå bestyrelsen og forestå sektionens sekretariat stiller Dansk Byggeri ressourcer til rådighed efter aftale.

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab.

§ 11 Regnskab
Revision af sektionens regnskaber foretages af en revisor, som vælges af generalforsamlingen blandt medlemmerne.
Sektionens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet føres over bogholderiet i Dansk Byggeri.

§ 12 Bøder og udelukkelse
Sektionens medlemmer er underkastet de på retmæssig måde vedtagne sektionsbeslutninger. Brud herpå samt undladelse af rettidig indbetaling af skyldige beløb medfører en af sektions- bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde fastsat bøde samt eventuelt udelukkelse af sektionen. Ifaldne bøder kan af sektionsbestyrelsen anvendes til sektionens administration.

Udelukkelse af en virksomhed kan ske på et sektionsmøde, når halvdelen af stemmegrundlaget stemmer derfor.

§ 13 Udmeldelse
Udmeldelse af sektionen kan kun ske skriftligt til sektionens sekretariat med 3 måneders varsel til en 1. juli.

Det udtrædende medlem deltager i opkrævning og fordeling af tilskud jfr. § 6 i udmeldelsesåret, dog kan medlemsvirksomheden alene modtage tilskud for lærlinge, der har fået svendebrev i perioden frem til 14 dage før generalforsamlingen i udmeldelsesåret.

Ved udmeldelse eller udelukkelse af sektionen har den pågældende virksomhed intet krav på andel i sektionens formue.

§ 14 Ophør
For vedtagelse af sektionens opløsning gælder samme regler som for vedtagelse af ændringer i vedtægten.

Såfremt det vedtages at opløse sektionen, skal generalforsamlingen samtidig træffe beslutning om anvendelse af sektionens eventuelle midler.

Vedtægterne godkendt på sektionens konstituerende generalforsamling den 5. august 1982.

Revideret på generalforsamlingen den 21. marts 1986.
Revideret på generalforsamlingen den 25. marts 1988.
Revideret på generalforsamlingen den 21. marts 1991.
Revideret på generalforsamlingen den 10. april 1992.
Revideret på generalforsamlingen den 22. april 1993.
Revideret på generalforsamlingen den 20. april 1995.
Revideret på generalforsamlingen den 12. april 1996.
Revideret på generalforsamlingen den 04. april 1997.
Revideret på generalforsamlingen den 30. april 1998.
Revideret på generalforsamlingen den 10. maj 1999.
Revideret på generalforsamlingen den 28. april 2000.
Revideret på generalforsamlingen den 20. april 2001.
Revideret på generalforsamlingen den 11. april 2002.
Revideret på generalforsamlingen den 3. december 2002.
Revideret på generalforsamlingen den 13. maj 2004.
Revideret på generalforsamlingen den 19. maj 2005
Revideret på generalforsamlingen den 10. april 2008
Revideret på generalforsamlingen den 30. april 2009.
Revideret på generalforsamlingen den 12. april 2012.
Revideret på generalforsamlingen den 10. maj 2016.
Revideret på generalforsamlingen den 19. april 2018.

Mads P. Gede

Mads P. Gede

Chefkonsulent

 • Direkte +45 7216 0209
 • Mobil +45 2460 0522
 • E-mail mge@di.dk