Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Arrangement

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i branchefælleskabet DI Dansk Byggeri, tirsdag den 31. august 2021 kl. 9.30. Generalforsamlingen holdes i Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København.

På grund af gældende Covid-19 restriktioner er der et begrænset antal pladser med mulighed for fysisk deltagelse, hvorfor der ligeledes vil være mulighed for virtuel deltagelse.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Sammenlægning mellem DI Dansk Byggeri og DI Byg
            a. Sammenlægningsgrundlag
            b. Kontingent
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Betinget valg af bestyrelse
7. Betinget fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

Praktiske informationer

Der afholdes generalforsamling i DI Byg samtidig med generalforsamlingen i DI Dansk Byggeri. I forlængelse af generalforsamlingerne, og såfremt medlemmerne stemmer ja til en sammenlægning mellem DI Dansk Byggeri og DI Byg, afholdes der et konstituerende bestyrelsesmøde. Straks herefter inviteres medlemskredsen til en sammenkomst, hvor DI Byggeris bestyrelse præsenteres.

Ad. pkt. 4a - Sammenlægningsgrundlag 

Bestyrelserne har indgået en aftale, som medlemmer hos DI Dansk Byggeri og DI Byg nu skal tage stilling til. Aftalen kan findes her.

Tilsvarende kan du finde et udkast til vedtægter for DI Byggeri her.

Herudover kan du på vores hjemmeside finde mere relevant materiale om den mulige sammenlægning. Klik her for at komme til hjemmesiden. Du kan desuden se optagelsen af det webinar om sammenlægningen, som DI Dansk Byggeri afholdte den 17. juni 2021. Webinaret kan ses her (kræver login).

Bestyrelsen foreslår, at DI Dansk Byggeri sammenlægges med DI Byg pr. 1. september 2021, således at DI Dansk Byggeri ophører som konsekvens af beslutningen. En anden konsekvens af beslutningen er, at alle medlemmer overflyttes til DI Byggeri (som branche- og servicemedlemmer). Ønsker et medlem ikke dette, skal udmeldelse ske til DI Dansk Byggeri inden den 30. september 2021.

Beslutningen er betinget af, at der træffes en tilsvarende beslutning i DI Byg.

DI Byg indstiller følgende 3 personer til DI Byggeris bestyrelse på deres generalforsamling for henholdsvis 1 og 2 år:

 • Peer Leth, adm. direktør Troldtekt A/S (1 år)
 • Henrik Frank Nielsen, Senior Vice President, Rockwool A/S (2 år)
 • Ole Sander, adm. direktør, Norisol A/S (2 år)

Bestyrelserne for DI Dansk Byggeri og DI Byg har herudover i fællesskab udpeget følgende 3 personer til bestyrelsen for DI Byggeri:

 • Britta Korre Stenholt, CEO,  STARK Danmark
 • Henrik Mielke, adm. direktør, Enemærke & Petersen 
 • Michael Lundgaard Thomsen, Managing Director, Aalborg Portland A/S

Ad. pkt. 4b – Kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet til DI Byggeri pr. 1. oktober 2021 udgør følgende:

For alle medlemmer af DI Byggeri
 • Et kontingentloft på 43.700 kr. (uændret ift. kontingentet til DI Dansk Byggeri).
For branchemedlemmer
 • 0,013 pct. af lønsummen
For branche- og servicemedlemmer
 • Grundkontingent:
  • 200 kr. (op til 500 t.kr. i lønsum)
  • 700 kr. (over 500 t.kr. i lønsum)
   (uændret ift. kontingentet til DI Dansk Byggeri, som fortsat opkræves i september 2021).
 • Lønsumskontingent:
  • 0,05 pct. af lønsummen, hvoraf 0,013 går til finansiering af branchefællesskabsfunktioner
   (uændret ift. kontingentet til DI Dansk Byggeri, som fortsat opkræves i september 2021).

Ad. pkt. 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen i DI Dansk Byggeri udpeger følgende 9 medlemmer til DI Byggeris bestyrelse for henholdsvis 1 og 2 år:

 • Claus Bering, adm. direktør, CRH Concrete (2 år)
 • Christian Dahl Pedersen, murermester, Murermester J. Ole Pedersen A/S (2 år)
 • Henrik Holm, adm. direktør, Granly Tømrer- & Snedkerforretning A/S  (1 år)
 • Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør, Per Aarsleff A/S (1 år)
 • Mads Raaschou, snedkermester, Raaschou Inventarsnedkeri A/S  (1 år)
 • Martin Skou Heidemann, Tømrermester, Skou Gruppen A/S (2 år)
 • Morten Knudsen, direktør, MP Construction A/S  (1 år)
 • Palle Bjerre Rasmussen, CEO, NCC Danmark A/S (2 år)
 • Søren Leerskov Rasmussen, adm. direktør, Bo Michelsen A/S (1 år)

Ad. pkt. 6 - Betinget valg af bestyrelse

Hvis forslaget under punkt 4 i dagdordenen vedtages, ophører DI Dansk Byggeri formelt den 31. august 2021, og punkt 6 udgår.

Såfremt forslaget under punkt 4 forkastes af generalforsamlingen indstiller bestyrelsen, at følgende personer fortsætter i DI Dansk Byggeris bestyrelse. Det foreslås, at bestyrelsen i så fald sammensættes således:

 • Claus Bering, adm. direktør, CRH Concrete (2 år)
 • Christian Dahl Pedersen, murermester, Murermester J. Ole Pedersen A/S (2 år)
 • Henrik Holm, adm. direktør, Granly Tømrer- & Snedkerforretning A/S  (1 år)
 • Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør, Per Aarsleff A/S (1 år)
 • Mads Raaschou, snedkermester, Raaschou Inventarsnedkeri A/S,  (1 år)
 • Martin Skou Heidemann, Tømrermester, Skou Gruppen A/S (2 år)
 • Morten Knudsen, direktør, MP Construction A/S  (1 år)
 • Morten Lindholt, adm. direktør, Gardit A/S (2 år)
 • Palle Bjerre Rasmussen, CEO, NCC Danmark A/S (2 år)
 • Søren Leerskov Rasmussen, adm. direktør, Bo Michelsen A/S (1 år)

Ad. pkt. 7 - Betinget fastsættelse af kontingent

Hvis forslaget under punkt 4 forkastes skal generalforsamlingen tage stilling til kontingentet i DI Dansk Byggeri for næste år. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsætter uændret i 2022.

Indkomne forslag og forslag til kandidater

Forslag, der ønskes fremmet til beslutning på den årlige generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Det vil sige senest mandag den 23. august 2021.
 
Forslag til kandidater til bestyrelsesmedlemmer skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, ligeledes senest mandag den 23. august 2021.

Fuldmagter

Hvis du ikke ønsker, eller er forhindret i, at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Frist herfor er senest den 30. august kl. 12.00.

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest den 24. august 2021.

Bestyrelsen for
DI Dansk Byggeri
Claus Bering
Formand