DI Byggeri

Medlemsservice

Se hvilke serviceydelser, DI Byggeri tilbyder medlemsvirksomhederne.

Varetagelse af de arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske interesser

Formålet er at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft gennem påvirkning af lovgivningen om f.eks. sygedagpenge, ferie og barsel, erhvervsuddannelse og efteruddannelse. Sekretariatet koordinerer aktiviteter inden for erhvervsuddannelsesområdet, gennemfører statistisk overvågning, rådgivning, lærlingekampagner og diverse analyser og deltager i råd, nævn, udvalg og bestyrelser.

Den generelle erhvervspolitiske interessevaretagelse

Formålet er at sikre gode rammevilkår for branchens virksomheder ved f.eks. overvågning og påvirkning af det lovforberedende arbejde baseret på analyser. Sekretariatet gennemfører en række analyser (f.eks. konjunktur- og regnskabsanalyser) og driver lobbyarbejde, ligesom man deltager i centrale råd og udvalg. Et indsatsområde er f.eks. at få det offentlige som kunde til at arbejde med langsigtet planlægning m.h.p. at udjævne konjunkturudsving.

Overenskomstvaretagelse og arbejdsgiverrådgivning

Formålet er at regulere forholdet mellem den enkelte virksomhed og dens ansatte og at løse konflikter om løn- og ansættelsesforhold. Sekretariatet gennemfører forhandlinger med lønmodtagernes organisationer, deltager i mæglinger og voldgifter og fører sager ved arbejdsretten.

Udvikling og formidling af byggeteknisk regulering og viden

Formålet er at påvirke dels den byggetekniske regulering, dels en fagspecifik regulering i form af normer og standarder. Desuden gennemføres en formidling af byggeteknisk viden. Det sker først og fremmest gennem DI Byggeris sektioner, som sikrer formidling af specialviden til sektioners medlemmer.

Varetagelse af virksomhedernes afsætnings- og kundemæssige interesser

For DI Byggeri er det en væsentlig opgave at bistå virksomhederne i deres planlægning, forretningsudvikling og strategier. Det foregår f.eks. gennem markedsovervågning, markedspåvirkning (påvise behov for bedre veje og baner), forbrugerbeskyttelse (ankenævn og garanti) og rådgivning om juridiske og internationale forhold.

Medlemsrettede indkøbsordninger og kommercielle tilbud

Formålet med DI Byggeris indkøbsordninger og kommercielle tilbud er at skaffe medlemmerne bedre og billigere leverancer på en række sekundære forretningsområder. Det sker gennem indkøbsaftaler (f.eks. telefoni og diesel), driften af de kommercielle datterselskaber, der på markedsvilkår tilbyder ydelser inden for IT, forsikring, beregning og kvalitetskontrol.

Faglige, regionale og lokale aktiviteter i sektioner, regioner og lokalforeninger

Det er her, varetagelsen af byggeriets interesser over for regioner og kommuner sker. Disse fora skaber også ramme om kollegiale netværk og videnformidling mellem medlemmerne, f.eks. via medlemsmøder i regionerne eller via de knap 100 lokalforeninger, hvor knap halvdelen af DI Byggeris over 6.700 virksomheder er medlemmer.

DI Byggeri tilbyder medarbejdere, der kan undervise, orientere om aktuelle emner eller afvikle generalforsamlinger. Desuden er regioner og sektioner valgorganer til DI Byggeris kompetente organer. Sekretariatet bistår med forberedelse og gennemførelse af bl.a. møder, arrangementer og generalforsamlinger.

Medlemsadministration akkvisition m.m.

Sekretariatet sikrer kontingentopkrævning (også for sektioner, lokalforeninger og interessegrupper), varetager medlemskontakt per mail og telefon, holder arrangementer for nyoptagne medlemmer for at sikre kendskab til rettigheder og pligter og skaber kontakt til nye medlemmer via proaktiv og målrettet akkvisition.

Information og kommunikation til de forskellige målgrupper

Kommunikationsindsatsen skal sikre maksimal positiv synlighed og gennemslagskraft om byggeriets mål og krav og profilere branchen bedst muligt. Det sker gennem drift af f.eks. hjemmesider og udsendelser af en række medlemsrettede og eksterne nyhedsbreve og blade. Desuden opretholdes kontakt til centrale medier og meningsdannere mhp. at påvirke den offentlige mening. Sidst men måske vigtigst – gennem at alle medarbejdere er bevidste om, at ingen sag er færdig, før den er kommunikeret – til medlemmer og omverden.

Relateret indhold