13.01.20 DI Byggeri Nyheder

Nye regler om miljøzoner

Fra den 1. juli 2020 kommer der nye skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i større byer. Læs om de nye regler og ansøg om dispensation snarest. Læs også hvad ansøgningen skal indeholde og om forhold, der kan tale for en dispensation.

Den 1. juli 2020 skærpes miljøzonekravene til diesellastbiler, busser og varebiler i de større byer – indtil videre i København og Aarhus.

For at køre i miljøzonerne skal lastbiler og busser være indregistreret første gang den 1. oktober 2009 eller senere, eller de skal være forsynet med et godkendt partikelfilter.

Reglerne betyder, at ældre dieseldrevne tunge køretøjer ikke har adgang til byerne, medmindre de har monteret et partikelfilter.

Lastbiler og busser

For lastbiler og busser gælder følgende trinvise regler i miljøzonerne:

Fra 1. juli 2020:

 • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller senere.

Fra 1. juli 2022:

 • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller senere.

Hvis dit køretøj er for gammelt, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter. Som under de nuværende miljøzoneregler vil det fortsat være muligt, i særlige tilfælde, at få dispensation fra reglerne, hvis bilerne ikke lever op til kravet, fordi den er registreret før skæringsdatoen, og det er vanskeligt eller umuligt at montere et partikelfilter.

Dieseldrevne varebiler 

For dieseldrevne varebiler gælder følgende trinvise regler i miljøzonerne:

Fra 1. juli 2020:

 • Varebiler skal være indregistreret den 1. januar 2007 eller senere.

Fra 1. juli 2022:

 • Varebiler skal være indregistreret den 1. januar 2012 eller senere.

Fra 1. juli 2025:

 • Varebiler skal være indregistreret den 1. september 2016 eller senere.

Specifikt for varebiler skal du være opmærksom på, at reglerne alene gælder dieseldrevne varebiler, og at det gælder for alle dieseldrevne varebiler uanset farven på nummerpladen. Hvis din varebil ikke opfylder reglerne, kan du fortsat få adgang til miljøzonerne ved at få eftermonteret et partikelfilter. De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre er fastsat i Bekendtgørelse nr. 1059 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210268

Søg dispensation i god tid 

Dispensationsansøgninger skal sendes til Miljøstyrelsen vedlagt alle relevante bilag. Så det er en god idé at komme i gang med at søge dispensation, hvis man vil køre i miljøzonerne efter den 1. juli 2020. Dispensationsansøgningen, der kan omfatte flere køretøjer, skal laves i et særligt skema, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Søg på ”partikelfilterkravet”.

Ansøgning

Ansøgningen skal altid indeholde:

 • Begrundelse for ansøgningen
 • Oplysning om køretøjets udstødningsnorm
 • Oplysninger om køretøjets alder og tekniske indretning
 • Oplysning om ansøgers eventuelle andre køretøjer
 • Dokumentation, herunder kopi af registreringsattest.


Husk at vedlægge

Der skal altid vedlægges en kopi af registreringsattesten for alle de køretøjer, der søges om dispensation til. Desuden kan der vedlægges dokumentation for begrundelsen for ansøgningen. Det er fx dokumentation for prisen for at montere:

 • Filter
 • En ordrebekræftelse med leveringsdato
 • En erklæring fra en lastbilproducent eller et værksted om, at det ikke er teknisk muligt eller hensigtsmæssigt at montere et filter m.v.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du også læse, hvor og hvordan ansøgningen skal sendes.

Vigtige forhold der kan tale for dispensation

Det er vigtigt at få alt det, der kan tale for en dispensation, med i ansøgningen:

 • Motorens Euro-norm
 • Hvorfor er det vanskeligt, umuligt, sikkerhedsmæssigt uforsvarligt eller meget dyrt at eftermontere partikelfilter?
 • Er køretøjet et specialkøretøj, der kører få kilometer, er dyrt at anskaffe, har

lang leveringstid og holder længe? Det kunne være fx kranvogne, slamsugere, pumpebiler m.v.

 • Anvendes køretøjet på en måde, der betyder, at et filter vil fungere dårligt eller har ringe effekt, fordi det ikke opnår tilstrækkelig driftstemperatur? Det kan fx være tilfældet, hvis køretøjet i sin funktion har mange motorstop, eller motoren kører længe ved lave omdrejninger i forbindelse med kran-, slamsugnings- eller pumpeopgaver
 • Hvor ofte, hvor længe og i hvilket område af miljøzonen forventes køretøjet at blive brugt?


Spørgsmål:

Udenlandsk registrerede varevogne, er de omfattet eller er de ikke?

Svar:

Reglerne er ikke særlig tydelige om dette. I Miljøbeskyttelseslovens §15b stk.8 står der, at varevogne, der er registrerede i udlandet, og som er op til 30 år gamle, er undtaget. BEK nr 1059 af 22/10/2019, som er Bekendtgørese om krav til diseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner, nævner intet om, hvilke regler der gælder for udenlandsk registrerede varevogne. Men når man spørger Miljøstyrelsen, så er de i gang med et lovforberedende arbejde, som kommer til at omfatte de udenlandskregistrerede varevogne. Miljøstyrelsen forventer, at denne lov træder i kraft i foråret, og det er hensigten, at de nye regler, som gælder for miljøzoner fra 1. juli 2020, også kommer til at omfatte udenlandsk registrerede varevogne.

Spørgsmål:

I hvilke byer gælder reglerne om miljøzoner?

Svar:

Indtil videre glæder reglerne om miljøzoner i Aarhus, København og Frederiksberg, Odense og Aalborg. Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside under spørgsmål/svar, som også linker direkte til de kommunale hjemmesider, som løbende bliver opdateret. https://mst.dk/luft-stoej/luft/miljoezoner/miljoezonemaerker-og-regler-gaeldende-indtil-1-juli-2020/spoergsmaal-og-svar/

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte Dansk Byggeris miljøchef Simon Stig-Gylling på tlf.: 72 16 0267, mail: ssg@danskbyggeri.dk.

 

Relateret indhold