Foto: Getty Images

06.11.20 DI Byggeri Nyheder

Overblik over restriktionerne i Nordjylland

Vi har her samlet et uddrag af myndighedernes nye restriktioner, som er særlig relevante for dig som arbejdsgiver, hvis din virksomhed er beliggende eller har aktiviteter i Nordjylland eller de syv berørte kommuner; Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

På baggrund af nye data for smittespredning har Sundhedsmyndighederne lempet langt de fleste af restriktionerne i de syv berørte kommuner: Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev, Hjørring og Læsø.

De nye lempelser betyder, at:

 • Medarbejdere kan med virkning fra fredag den 20. november tidlig møde på arbejde som normalt – også på tværs af grænsen til det område, som de syv kommuner dækker.

 • Virksomheder, der har hjemsendt medarbejdere efter pendlerordningen bør allerede torsdag den 19. november få kaldt deres medarbejdere tilbage på arbejde med virkning fra i morgen.

 • Medarbejderne skal møde med dags varsel (fredag den 20. november hvis der varsles torsdag den 19. november).

 • Der vil ikke være adgang til at modtage pendlerlønkompensation eller lokal lønkompensation fra søndag den 22. november, idet rejserestriktionerne er ophævet – dog kun for medarbejdere med bopæl i Danmark.

 • Personer med bopæl uden for Danmark opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner.


 • Vandrende arbejdstagere opfordres ved udrejse til hjemlandet til at lade sig teste forud for udrejse.

Læs mere i Sundhedsmyndighedernes faktaark fra den 19. november 2020 her.

Læs mere fra DI her.

Lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 7. november indgået en ny aftale om lønkompensation rettet mod de virksomheder, der er ramt af nye restriktioner som følge af COVID-19. Aftalen retter sig mod lokal nedlukning af arbejdssteder, pendlere, der ikke kan krydse kommunegrænser samt virksomheder i de syv nordjyske kommuner. 

Geografisk mobilitet

Arbejdsgivere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdrivende osv. med bopæl i en anden kommune. Det gælder ikke mindst for tilrejsende fra udlandet.

Vandrende arbejdstagere bør som udgangspunkt blive i de berørte kommuner i den pågældende periode og opfordres ved nødvendig udrejse til hjemlandet til at lade sig teste forud for afrejsen.

Personer med bopæl uden for Danmark opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner.

Indrejse i Danmark for at tage ophold i eller arbejde i de berørte områder i den nævnte periode vil fra den 9. november 2020 som udgangspunkt ikke være et anerkendelsesværdigt formål. Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må dog rejse ind i Danmark uanset formål.

Trafik

På baggrund af den positive udvikling i Nordjylland bliver det fra på mandag den 16. november muligt at tage kollektiv transport mellem de syv berørte kommuner.

Lempelserne træder i kraft fra på mandag den 16. november, og gælder for alle busser, tog og færger mellem kommunerne.
(Kilde: Transport- og Boligministeriet)

Arbejdspladser

Arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.

Ansatte med relation til minkfarmdrift bør hjemsendes fra andre arbejdspladser uanset funktion (medmindre negativ PCR-test kan forevises, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer).

Arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres til at hjemsende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner.

Produktionsvirksomheder skal ikke holde lukket, men arbejdsgivere opfordres kraftigt til ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde.

Hvad er kritiske funktioner?

Med kritiske funktioner sigtes der i denne sammenhæng blandt andet til personale ansat i sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.), ældreplejen, børne- og undervisningssektoren, politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen, på området for socialt udsatte, til pelsning og aflivning af mink og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.

FAQ om generelle COVID-19 restriktioner for bygge- og anlægsbranchen

COVID-19 har fortsat store konsekvenser for Danmark og dansk erhvervsliv, og det gælder i høj grad også for vores medlemmer i bygge- og anlægsbranchen. Regeringen har valgt at sætte ind med en række nye tiltag til at begrænse smitte med COVID-19.

I denne FAQ kan du få et overblik over de generelle COVID-19 restriktioner i Danmark. 

Byggepladser i de syv nordjyske kommuner – Fra 5. til 19. november 2020

Statsministeren afholdt den 5. november 2020 pressemøde, hvor præsenterede en lang række nye coronarelaterede opfordringer og tiltag rettet mod 7 specifikke nordjyske kommuner (kaldet ”den røde zone”).

Regeringens udmeldinger medførte ikke, at ”produktionsvirksomheder”, herunder byggepladser, i den ”røde zone” skulle holde lukket.

Dog gjaldt bl.a. følgende opfordringer:

 • Arbejdsgivere i den ”røde zone” opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdrivende osv. med bopæl i en anden kommune, herunder i en anden kommune i zonen. Det gælder ikke mindst for tilrejsende fra udlandet

 • Medarbejdere, der bor i en kommune i den ”røde zone”, men som arbejder i en anden kommune, herunder i en anden kommune i zonen, opfordres kraftigt til alene at krydse kommunegrænsen, hvis de varetager ”kritiske funktioner”.

Gældende fra den 16. november 2020 lempede regeringen på de oprindelige opfordringer. Lempelsen betød, at beboere i den ”røde zone” ikke længere opfordredes til alene at krydse kommunegrænser mellem kommunerne i zonen i særlige tilfælde.

Dog gjaldt følgende opfordringer fortsat:

 • Arbejdsgivere i den ”røde zone” opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdrivende osv. med bopæl uden for den ”røde zone”. Det gælder ikke mindst for tilrejsende fra udlandet.

 • Alle med bopæl uden for den røde zone” opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner, medmindre væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af ”kritiske funktioner”.

Regeringen har den 19. november 2020 ”ophævet”  ovennævnte opfordringer, således at der nu er fri bevægelighed til og fra og imellem kommunerne i den ”røde zone”.

Se DI Dansk Byggeris entrepriseretlige notat om situationen i Nordjylland af 10. november 2020 

Læs mere her: 

Leverancer til og fra de syv nordjyske kommuner - Fra 5. til 19. november 2020

Statsministeren afholdt den 5. november 2020 pressemøde, hvor præsenterede en lang række nye coronarelaterede opfordringer og tiltag rettet mod 7 specifikke nordjyske kommuner (kaldet ”den røde zone”).

Regeringens opfordringer berørte som udgangspunkt ikke godstransport til og fra og igennem den ”røde zone”, idet godstransport  ansås for ”kritisk”.

Begrebet godstransport skulle ifølge Transportministeriet forstås i bredeste forstand, og begrebet omfattede således også transport af materialer (f.eks. byggematerier) og materiel (f.eks. maskiner, mandskabsskure, stilladser) til bygge- og anlægsbranchen.

Dette skyldtes, at regeringens opfordringer ikke var rettet mod typen af gods, men mod chaufførerne, der transporterede godset.

I hvilket omfang opfordringerne ville påvirke leveringen, afhang således af, hvor chaufførerne, der skulle stå for transporten af godset, var bosiddende.

Dette betød også, at selvom godstransport, herunder transport af materialer/materiel, i udgangspunktet ellers udgjorde en kritisk funktion, ville det ikke altid være tilfældet. Således opfordredes  chauffører, der var bosat i den ”røde zone”, til alene udføre transportarbejde uden for zonen, hvis transporten kunne betegnes som ”godskørsel af kritisk karakter”.

Regeringen har den 19. november 2020 ”ophævet” ovennævnte opfordring. Det betyder, at der ikke længere vil være begrænsninger i godstrafikken ud og ind af den ”røde zone”.

Se DI Dansk Byggeris entrepriseretlige notat om situationen i Nordjylland af 10. november 2020 her.

Se i øvrigt:

Generelt om regeringens opfordringer og retten til tidsfristforlængelse

Entreprenøren vil i visse tilfælde have ret til tidsfristforlængelse. Dette gælder fx, hvis en forsinkelse kan henføres til en ”force majeure”-begivenhed eller et ”offentligt påbud eller forbud”, jf. fx AB 92 § 24, stk. 1, og AB 18 § 39, stk. 1.

Der er juridisk uenighed om, hvorvidt regeringens – nu ophævede – opfordringer vedrørende de 7 berørte kommuner i Nordjylland (kaldet den ”røde zone”) kan anses for at udgøre en ”force majeure”-situation. Det er dog umiddelbart DI Dansk Byggeris vurdering, at opfordringerne (hvis de er blevet fulgt) i entrepriseretlig kontekst kan begrunde en ”force majeure”-situation. Dette gælder uanset, at regeringens udmeldinger ikke som sådan er bindende.

Tidsfristforlængelse forudsætter selvfølgelig, at entreprenøren også godtgør, at opfordringerne rent faktisk har medført, at en aftalt (oftest dagbodsbelagt) tidsfrist ikke kan nås. Med andre ord skal entreprenøren bevise, at der er årsagssammenhæng mellem den indtrufne begivenhed (fx ”force majeure”) og forsinkelsen med en aftalt termin.

Entreprenøren skal i øvrigt huske, at der i alle tilfælde gælder et almindeligt loyalitetsprincip, der bl.a. medfører, at entreprenøren skal forsøge at undgå en eventuel forsinkelse eller begrænse den.

Entreprenøren skal desuden være opmærksom på, at tidsfristforlængelse, som følge af ”force majeure”, ikke giver ret til forsinkelseserstatning (fx forøgede byggepladsomkostninger).

Det kan dog ikke afvises, at regeringens opfordringer m.v. i entrepriseretlig kontekst vil kunne sidestilles med et ”offentligt påbud eller forbud”, hvilket i givet fald vil kunne få betydning for entreprenørens mulighed for forsinkelseserstatning. Spørgsmålet er dog af naturlige grunde uafklaret.

Se DI Dansk Byggeris entrepriseretlige notat om situationen i Nordjylland af 10. november 2020 her.

Kan entreprenøren få tidsfristforlængelse pga. af mandskabsmangel?

Der er juridisk uenighed om, hvorvidt regeringens – nu ophævede – opfordringer vedrørende  de 7 berørte kommuner i Nordjylland (kaldet den ”røde zone”) udgør en ”force majeure”-situation, hvis opfordringerne (såfremt de er blevet fulgt) har resulteret i mandskabsmangel. Det er dog DI Dansk Byggeris umiddelbare vurdering,  at dette – i entrepriseretlig kontekst – vil være tilfældet.

Dette gælder uanset, om byggepladsen er beliggende inden for eller uden for den ”røde zone”.

Har entreprenøren valgt at følge opfordringerne, og har dette rent faktisk medført forsinkelse af entreprisen, vil entreprenøren således have ret til tidsfristforlængelse.

Det er entreprenøren, der har bevisbyrden for, at mandskabsmanglen har skyldtes regeringens opfordringer, og at dette rent faktisk har medført, at en aftalt (oftest dagbodsbelagt) tidsfrist ikke kan nås.

For byggepladser beliggende uden for den ”røde zone” vil denne bevisbyrde være nemmere at løfte, jo flere medarbejdere på pladsen, der var bosat i og dermed pendlede fra den ”røde zone”.

For byggepladser i den ”røde zone” vil denne bevisbyrde være nemmere at løfte, jo flere medarbejdere på pladsen, der var bosat uden for den ”røde zone”,  idet det bemærkes, at regeringen fra og med den 16. november 2020 lempede på sine opfordringer for den ”røde zone, således at beboere i den ”røde zone” ikke længere opfordredes til alene at krydse kommunegrænser mellem kommunerne i denne zone.

Entreprenøren skal være opmærksom på, at tidsfristforlængelse, som følge af ”force majeure”, ikke giver ret til forsinkelseserstatning (fx forøgede byggepladsomkostninger).

Det kan dog ikke afvises, at regeringens opfordringer m.v. i entrepriseretlig kontekst vil kunne sidestilles med et ”offentligt påbud eller forbud”, hvilket i givet fald vil kunne få betydning for entreprenørens mulighed for forsinkelseserstatning. Spørgsmålet er dog af naturlige grunde uafklaret.

Se DI Dansk Byggeris entrepriseretlige notat om situationen i Nordjylland af 10. november 2020 her.

Kan entreprenøren få tidsfristforlængelse pga. af svigtende leverancer?

Der er juridisk uenighed om, hvorvidt regeringens – nu ophævede – opfordringer vedrørende  de 7 berørte kommuner i Nordjylland (kaldet den ”røde zone”) udgør en ”force majeure”-situation, hvis opfordringerne (såfremt de er blevet fulgt) har resulteret i svigtende leverancer. Det er dog umiddelbart DI Dansk Byggeris vurdering, at dette – i entrepriseretlig kontekst – vil være tilfældet.

Er entreprenøren blevet forsinket af opfordringerne, vil entreprenøren således have ret til tidsfristforlængelse.

Entreprenøren skal selvfølgelig kunne bevise, at for sent fremkomne leverancer konkret skyldes regeringens opfordringer, og at dette rent faktisk har medført, at en aftalt (oftest dagbodsbelagt) tidsfrist ikke kan nås.

Det bemærkes, at regeringens opfordringer m.v. i ganske vidt omfang ikke ramte godstransporten, herunder transporten af materialer/materiel, idet opfordringerne kun var rettet mod de chauffører, der var bosiddende i den ”røde zone”, og kun hvis disse chauffører ville udføre transport uden for zonen.

Desuden skal entreprenøren være opmærksom på, at der i alle tilfælde gælder et almindeligt loyalitetsprincip, der bl.a. medfører, at entreprenøren skal forsøge at undgå en eventuel forsinkelse eller begrænse den.

Dette kan efter omstændighederne fx betyde, at entreprenøren har måtte købe sine (genus) materialer et andet sted.

Se DI Dansk Byggeris entrepriseretlige notat af 10. november 2020 om situationen i Nordjylland her.

Entreprenøren har krav på tidsfristforlængelse – hvad skal man gøre?

Mener entreprenøren, at der vil opstå en forsinkelse (eller at der er risiko herfor), bør entreprenøren, for det første på skrift gøre bygherren opmærksom herpå. Dette uanset, om forsinkelsen giver ret til ekstra tid eller ej.

Dernæst er det, for det andet, vigtigt, at entreprenøren sikrer sig dokumentation for et eventuelt krav på tidfristforlængelse (fx mails, sms’er, billeder, lægerklæringer, tro-og loveerklæringer, logbog, arbejdsplaner m.v.).

Det skal i den forbindelse huskes, det er entreprenøren, der har bevisbyrden for, betingelserne for tidsfristforlængelse er opfyldt, herunder at der er den nødvendige årsagssammenhæng mellem den indtrufne begivenhed (fx ”force majeure”) og forsinkelsen med en aftalt termin.

Videre skal entreprenøren, for det tredje, sørge for at få reklameret skriftligt over for bygherren, hvis entreprenøren mener,  at en forsinkelse giver ret til tidsfristforlængelse. Reklamationen skal indeholde selve det formelle krav om tidsfristforlængelsen samt årsagen, men ikke en opgørelse af den krævede tidsfristforlængelse længde.

En korrekt reklamation anses som en samtidig varsling til bygherren om, at forsinkelseserstatning eventuelt kan komme på tale.

Er entreprenøren i tvivl om, hvorvidt entreprenøren – i tilfælde af forsinkelse –  har ret til ekstra tid og eventuelt erstatning, er det altid sikrest at gøre sit krav gældende over for bygherren, fordi entreprenøren ellers i visse tilfælde kan risikere at fortabe sin ret, hvis der ikke er reklameret rettidigt.

En reklamation kunne fx lyde således:

"Vedrørende sag [xxxx]

Vi bliver desværre nødt at kræve tidsfristforlængelse på ovennævnte sag som følge af, at vi som virksomhed selvfølgelig følger regeringens kraftige de coronarelaterede opfordringer m.v. for Nordjylland, som statsministeren første gang præsenterede på sit pressemøde den 5. november 2020. Forsinkelsen skyldes [indsæt konkret begrundelse]. Vi ved endnu ikke, hvor lang en forsinkelse der vil blive tale om, men vi vil snarest vende tilbage med supplerende informationer herom. Vi tager forbehold for at gøre et forsinkelseserstatningsansvar gældende”.

 

 

Godskørsel til, fra og igennem Nordjylland

Alt gods kan og bør transporteres uhindret ind, ud, i og gennem de syv kommuner. I den forbindelse opfordres chauffører dog i særligt grad til at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer og transportbranchens anbefalinger og generelt minimere deres ophold inden for de syv kommuner.

Det er fortsat muligt at få leveret gods til og fra virksomheder beliggende i de syv kommuner. Virksomhederne opfordres til at benytte chauffører, der er bosat uden for de respektive syv kommuner til at køre gods ind og ud af det geografiske område bestående af de syv kommuner for at begrænse smittespredning, med mindre godset læsses og losses inden for de syv kommuner.

Læs mere: Anbefalinger ved modtagelse og afsendelse af gods

Særligt for chauffører og transportarbejdere bosiddende i de syv kommuner
 • Generelt gælder, at alle beboere i de berørte kommuner kraftigt opfordres til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.

 • For transportarbejdere og chauffører bosiddende i de syv kommuner bør transportarbejde udelukkende finde sted internt i de syv kommuner, med undtagelse af de transportarbejdere, der udfører godskørsel af kritisk karakter, herunder transport af fødevarer, forsyninger til dagligevaremarkedet, E-handelsvarer, affald, renovation, levende dyr, foder til produktionsdyr, medicin og værnemidler samt redningskørsel og kritisk vejhjælp

 • Virksomheder opfordres generelt til at udtømme mulighederne for at benytte chauffører fra andre kommuner til transport af gods af kritisk karakter, således chauffører bosiddende i de syv kommuner udfører mindst muligt transportarbejde uden for de syv kommuner.

 • Såfremt transportarbejdere bosiddende i de syv kommuner kører ud af de syv kommuner, opfordres de til at opholde sig så kort tid som muligt uden for de syv kommuner, ligesom det gælder den anden vej. I den forbindelse opfordres de i skærpet grad til at overholde alle sundheds-myndighedernes retningslinjer og transportbranchens anbefalinger.
Er der begrænsning på typen af gods, der må transporteres ind og ud af de syv kommuner?

Nej. Der er ikke nogen restriktionerne for så vidt angår typen af gods. Opfordringerne er rettet mod chaufførerne, der transporterer godset, og hvor disse er bosiddende. Der gælder således en kraftig opfordring til, at transport af gods til og fra og igennem disse kommuner, i videst muligt omfang udføres af chauffører bosat uden for de syv kommuner.

Hvis chaufføren er bosat i en af de syv kommuner, går opfordringen på, at der i videst muligt omfang kun transporteres gods internt i de syv kommuner.

Særligt for virksomheder uden for de syv kommuner, der benytter chauffører bosiddende i de syv kommuner

Virksomhederne opfordres til at finde alternative løsninger i perioden frem til og med den 3. december. Dette kan f.eks. indebære brug af vikarer, som er bosiddende i andre end de syv kommuner.

Hvis der er tale om chauffører med kritisk funktion, kan virksomheden benytte chauffører bosiddende i de syv kommuner. Der er dog stadig en klar opfordring til, at virksomheden i videst muligt omfang benytter sig af vikarer bosiddende i andre kommuner og vurderer, om den pågældende godstransport kan karakteriseres som kritisk, hvis ikke det er muligt at finde en vikar.

Kontakt

Har du spørgsmål så kontakt os 

Vi sidder klar ved telefonerne i weekenden fra 9-16 både lørdag og søndag på 3377 3197.

DI Dansk Byggeris Arbejdsmiljøafdeling på 33 77 33 77

DI Dansk Byggeris Personalejura på 33 77 38 50

DI Dansk Byggeris Erhvervsjura på 33 77 37 60 - Erhvervsjura står klar til at svare på spørgsmål om tidsfristforlængelse. 


Du kan også kontakte DI's øvrige afdelinger på telefon:
Industri (herunder timelønnede): 33 77 31 97
Funktionær: 33 77 31 98
Service: 33 77 49 08
Transport: 33 77 31 99

 

Opdateret 20. november 2020 kl. 09.15

Relateret indhold