Foto: Getty Images

21.12.20 DI Byggeri Nyheder

Hvorfor er skriftlighed vigtig for dig?

Der er intet krav om, at en entrepriseaftale skal indgås skriftligt for at være gyldig, eller at der skal udfærdiges aftaleseddel ved ekstraarbejder. Skriftlighed kan dog have afgørende betydning i den situation, hvor der senere skulle opstå uenighed imellem entreprenøren og bygherren, og hvor du som entreprenør skal løfte bevisbyrden.

Gyldighed forudsætter ikke skriftlighed

Selvom skriftlighed fremhæves i flere af bestemmelserne i AB 92 og AB 18, f.eks. at en entrepriseaftale skal ”indgås ved skriftlig accept”, eller at ”bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt”, er skriftlighed ikke nogen gyldighedsbetingelse i entrepriseretten. Det betyder f.eks., at en entrepriseaftale, som er indgået mundtligt, stadigvæk vil være bindende for parterne, der derfor vil være forpligtede til henholdsvis at levere arbejdet og betale entreprisesummen. Skriftlighed kan derimod have afgørende betydning for, om en part er i stand til at løfte sin bevisbyrde.

Vil du have flere penge eller mere tid, er bevisbyrden din

Det er som udgangspunkt den, der fremsætter et krav om f.eks. penge eller tid, der skal bevise, at dette krav eksisterer og er berettiget. Det betyder, at du som entreprenør skal kunne bevise, at du har udført ekstraarbejder efter aftale med bygherre, og at dette berettiger dig til ekstrabetaling, eller at der er indtrådt en begivenhed, som giver dig ret til tidsfristforlængelse.

I en konkret afgørelse opstod der en tvist om mangler, dagbøder og ekstraarbejder. Voldgiftsnævnet udtalte i denne sag, at ”efter praksis er en entreprenør ikke afskåret fra at kræve betaling af en uunderskrevet aftaleseddel, men bevisbyrden for, at der er indgået en aftale, og at der er tale om ekstraarbejde, påhviler ham”. Entreprenøren fik tilkendt betaling for ekstraarbejder på baggrund af sin forklaring samt andre beviser.

Selvom det ikke er en betingelse, at et krav skal være fremsat skriftligt for at være gyldigt, kan det være svært at dokumentere kravet, hvis der ikke foreligger noget på skrift. I disse situationer kan det være svært at løfte bevisbyrden uden f.eks. en kontrakt, en aftaleseddel, en mailkorrespondance eller en SMS.

Det kan derfor være en rigtig god idé at indarbejde en fast procedure, der sikrer skriftlighed i det daglige arbejde, så du kan dokumentere dine krav i tilfælde af, at der en dag skulle opstå en uenighed imellem dig om din bygherre.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold