Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

04.03.20 DI Byggeri Nyheder

Sammenlægning spørgsmål og svar

Dansk Byggeris og DI’s bestyrelser har drøftet en sammenlægning, som medlemmerne skal tage stilling til. Læs de nyeste spørgsmål og svar, som vi har placeret i starten af siden.

Vil små virksomheder komme til orde i DI?

De små virksomheder vil forsat kunne komme til orde i DI, både gennem regionerne, gennem sektionerne og gennem branchefællesskabet Dansk Byggeri. Hvis Dansk Byggeri og DI fusionerer, vil virksomheder med under ti medarbejdere udgøre 54 % af DI’s virksomheder.

Hvordan fastholdes regionale og lokale medlemmers engagement og indflydelse?

Dansk Byggeris regioner vil fortsætte med samme aktiviteter som i dag efter en sammenlægning med DI. Regionerne vil have en vigtig rolle i at skabe engagement og indflydelse for medlemmerne lokalt.

Skal Herning-kontoret nedlægges?

Det fremgår eksplicit af aftalen med DI, at Dansk Byggeris Herning-kontor opretholdes.

Er der en strategi for perioden op til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 9. juni 2020?

Dansk Byggeris bestyrelse og direktion deltager frem til den 9. juni 2020 i en lang række møder med regions- og sektionsbestyrelser samt i en lang række sektions generalforsamlinger, hvor de drøfter planerne om sammenlægning med DI med medlemmerne. Desuden er alle formænd for regioner, sektioner og lokalforeninger særskilt informeret om, hvad en sammenlægning vil betyde for dem.

Vurderer en bestyrelse, at der er behov for medlemsmøder om sammenlægningen, så planlægger vi dem.

Hvad sker der med de to organisationers forskellige erhvervsanalyser?

De to erhvervsvenlighedsanalyser vil formodentlig i en vis udstrækning blive tænkt sammen. Det er ambitionen, at der fortsat skal være en selvstændig del af erhvervsanalysen, der analyserer forhold af specifik interesse for bygge- og anlægsvirksomheder, som Dansk Byggeris regioner kan bruge i deres kommunalpolitiske interessevaretagelse.

Hvorledes vil man forholde sig til en konflikt mellem to medlemmer, efter en evt. sammenlægning med DI?

Når et medlem af branchefællesskabet Dansk Byggeri henvender sig om en konflikt med fx en byggevareproducent, vil medlemmet blive rådgivet som i dag. Dansk Byggeri fører som udgangspunkt ikke sager i disse situationer i dag, og det vil vi heller ikke gøre efter en eventuel sammenlægning med DI. De få sager, vi i dag fører, har principiel karakter og beror på en konkret vurdering. Sådan må det forventes også at blive fremover.

Hvad er det for en overordnet politik, vi køber ind til ved at melde os ind i DI?

Det er bestyrelsens og direktionens vurdering, at Dansk Byggeri i 90 % af de politiske spørgsmål og dagsordner, organisationen arbejder med, deler holdninger med DI og det øvrige arbejdsgiverfællesskab i DA. Det gælder fx holdninger om gode rammevilkår for virksomhederne, færre administrative byrder, et effektivt beskæftigelsessystem, adgang til udenlandsk arbejdskraft på ordnede forhold, høj kvalitet i erhvervsuddannelserne.

Der vil fortsat vil være mulighed for branchesynspunkter. Der er i det nye DI lagt op til, at brancherne skal have en betydelig rolle, og at de skal kunne formulere og varetage egne politiske dagsordner.

Beholder vi vores overenskomster, eller kommer de ind under DI-overenskomsten?

Dansk Byggeris overenskomster videreføres uændret, og alle Dansk Byggeris medlemmer forbliver på deres overenskomster.

Får sektionerne samme frihedsgrader som før?

Ja, sektionerne fortsætter som i dag med deres bestyrelser, deres formuer, deres aktiviteter og økonomi. Alle medlemmer bliver i sektionen, og sektionerne kan fortsat optage nye medlemmer og opkræve kontingent. Sektionerne fortsætter også med deres konsulent.

Hvordan får vi sikkerhed for, at DI bruger tid og kræfter på emner, der vedrører os?

Branchefællesskabet Dansk Byggeri vil arbejde med og synliggøre politiske emner inden for bygge-, bolig- og anlægspolitiske områder. Dels over for politikerne og dels i pressen.

Sidder der nogen i DI’s valgte ledelse, der kan sætte sig ind i vores udfordringer i bygge- og anlægsbranchen?

Ja, det er en del af aftalen, at Dansk Byggeri repræsenteres med to medlemmer i DI’s Forretningsudvalg og med ti medlemmer i Dansk Industris Hovedbestyrelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte Dansk Byggeri på tlf. 72 16 00 00.

Relateret indhold